רשות התחרות

קישורים מהירים

28/07/59
3009511

חוק ההגבלים העסקיים, תשי"ט – 1959

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
28/07/1959
סוג חקיקה:
ראשית

חוק ההגבלים העסקיים, תשי"ט – 1959*

 

פרק ראשון: הגדרות

 

הגדרות:            1.         בחוק זה –

                        "עסק" – כל עיסוק בייצור מצרכים, בהספקתם או ברכישתם, וכל שירות;

"מצרך" – כל חי, דומם או צומח, בין תלוש ובין מחובר, לרבות מים ומחצבים, מקרקעין, בטיחות וכל זכות או טובת הנאה, ולרבות כל חלק של מצרך כאמור;

"שירות" – כל שירות לזולת, וכן שעשוע ציבורי כמשמעותו בפקודת השעשועים הציבוריים, 1935[1], וכל עשיה במצרכים למען הזולת, לרבות בניה.

"הגבל עסקי" – הסדר כובל או מונופולין.

 

פרק שני: הסדרים כובלים

 

הסדר כובל מהו    2.        הסדר כובל הוא הסדר בין בני-אדם המנהלים עסקים הבא למנוע או להגביל במפורש  או מכללא את אחד הצדדים להסדר באחד הענינים המנויים להלן לגבי מצרך או לגבי שירות (להלן – כבילה), ולמעט הסדרים לפי סעיפים

 10-5. ואלה הענינים:

(1)        התמורה או כל גמול אחר (להלן – מחיר) שיידרש, שיקובל, שיוצע, או שיינתן בין שהוא מחיר קבוע ובין שהוא מחיר מינימום או מכסימום;

(2)        הריווח שיופק;

(3)        העיסוק, תנאיו, דרכיו, כמותו, איכותו, או סוגו;

(4)        האנשים או סוג האנשים אשר אתם או בשבילם יעסקו;

(5)        המקום שבו יעסקו;

(6)        ההשקעה לשם העסק, כמותה, איכותה, תנאיה, ודרכיה.

 

טובת הנאה             3.          יראו הסדר כהסדר כובל גם כשאדם מקבל לפיו טובת הנאה, אם יקיים

מההסדר                               אחת הכבילות שבסעיף 2 או שישא בחובה מסויימת אם לא יקיים

 

קביעת קו פעולה  4.         קביעת קו פעולה על ידי תאגיד לחבריו או לסוג מסוים של חבריו בענין

על ידי תאגיד                        מהענינים המפורטים בסעיף 2, בין אם הקביעה מחייבת אותם ובין אם      לאו, יראו אותה כהסדר כובל וכל חבר התאגיד כצד לאותו הסדר.

 

הסדר כובל            5.         הסדר שכל כבילותיו נקבעו על פי דין – איננו הסדר כובל.

על פי  דין                              

 

זכויות מוגנות      6.         הסדר שכל כבילותיו נוגעות לזכות השימוש בפטנט, במדגם, בסימן                        מסחרי או בזכות יוצרים  - איננו הסדר כובל.

 

איגוד מקצועי        7.         הסדר שאיגוד מקצועי צד לו וכל כבילותיו נוגעות להעסקתם של עובדים    ולתנאי עבודתם – איננו הסדר כובל.

 

תוצרת חקלאית      8.        (א)        הסדר שכל כבילותיו נוגעות לגידולי שדה, פירות, חלב ומוצרי                    חלב, בהמות עופות ודגים, בשר, ביצים או דבש, להבדיל                              ממוצריהם התעשייתיים, ושכל הצדדים לו הם יצרנים או                               משווקים של המצרך שההסדר חל  עליו – איננו הסדר כובל

(ב)        שר המסחר והתעשיה רשאי, בצו, בהסכמת שר החקלאות ובאישור ועדת הכל-כלה של הכנסת, להוסיף לרשימת המצרכים שבסעיף קטן (א) מוצרי חקלאות המשמשים למזון אדם, או לגרוע ממנה.

 

הסדר של                 9.          (א)          הסדר שכל הצדדים לו הם חברות שהשליטה עליהן בידי

 חברות                                                   הממשלה, או חברה ובנותיה, או בנות חברה אחת – איננו הסדר

ממשלתיות ושל                           כובל; הסדר כאמור, שסעיף זה חדל ביום פלוני לחול עליו,

חברות מסונפות                           יראוהו כאילו נעשה באותו יום.

(ב)        "בת חברה" לענין סעיף זה – כמשמעות "חברה עוזרת" בסעיף 107 (8) לפקודת החברות[2].

 

הסדר בין ספק    10.        (א)        הסדר שהצדדים לו הם שני בני-אדם בלבד, אשר האחד מהם

ורוכש                                                     מספק מצרך או שירות והשני רוכשם לשם הספקה, ואשר אינם איגוד מסחרי, ואין בו אלא כבילת המספק בהספקתם לאחרים או כבילת הרוכש ברכישה מאחרים – איננו הסדר כובל.

(ב)        "איגוד מסחרי" – בסעיף זה – איגוד של בעלי שני עסקים או יותר למען קידום עניניהם העסקיים.

                                   

צורתו של הסדר   11.        הסדר כובל לענין חוק זה יכול שיהיה בין בכתב ובין בעל-פה, בין              במפורש ובין מכללא, בין שהוא מחייב על פי דין ובין אם לאו.

 

צד להסדר כובל   12.        כצד להסדר כובל רואים גם את מי שיש לו ענין בהסדר והוא הסכים לו     מתוך שתיקה וכן מי שאחראי לפעולה על פיו.

 

פרק שלישי: המועצה והממונה

 

מינוי המועצה     13.        הממשלה תמנה, בהודעה ברשומות, מועצה של חמישה לפחות לשם                                               פיקוח על הגבלים עסקיים (להלן – המועצה). יושב ראש המועצה יהיה                               שופט בית משפט מחוזי ולפחות מחצית חבריה, חוץ מן היושב, יהיו                                            אנשים שאינם עובדי המדינה ומהם אחד לפחות יהיה אדם שהוא לדעת                                  הממשלה נציג ציבור צרכנים.

 

שכר חברי           14.        חבר המועצה, שאיננו היושב ראש או עובד המדינה, רשאי שר המסחר

המועצה                         והתעשיה לקבוע לו שכר שישולם לו מאוצר המדינה בעד מילוי תפקידיו לפי חוק זה.

 

סייג                  15.        חבר המועצה לא ישתתף בדיון בכל ענין המובא לפני המועצה והוא                                               מעוניין בו במישרין או בעקיפין.

 

הממונה             16.        הממשלה תמנה, בהודעה ברשומות, ממונה על הגבלים עסקיים (להלן –                              הממונה); דין הממונה כדין עוד המדינה.

 

פרק רביעי: רישום

 

מרשם הסדרים    17.        הממונה ינהל מרשם של הסדרים כובלים (להלן – המרשם), שהוגשו לו                              לרישום לפי סעיף 18.

 

חובת רישום          18.        כל צד להסדר כובל חייב לרשמו במרשם ולהגיש למועצה בקשה למתן

ובקשת החלטה                    החלטה עליו (להלן – בקשת החלטה), תוך שלושים יום מיום תחילתו של חוק זה, או תוך חמישה-עשר יום מיום שנעשה צד להסדר, הכל לפי המועד המאוחר יותר; אולם אם אחד הצדדים להסדר מילא חובה זו, שאר הצדדים פטורים ממנה.

 

היתר זמני             19.          (א)          בסעיף זה, "הרשות המינהלית המתאימה" – הרשות הרשאית                                           על פי כל דין לקבוע מחירם, דרכי ייצורם או הספקתם של מצרך                                          או של שירות שהנם נשוא הסדר כובל.

(ב)        קבע הממונה, בתעופה בחתימת ידו, כי הסדר כול מסויים שהוגש לרישום נעשה בהמלצת הרשות המינהלית המתאימה, או שהוא משוכנע כי ההסדר עשוי לשמור על המשך קיומו של ענף שלם שהוא כדאי למשק הארץ, או עשוי להביא לידי יעול הייצור או להורדת מחירים או לקיום מחירים הוגנים או יציבים, רשאי יושב ראש המועצה להתיר בצו, לאדם שהוא צד לאותו הסדר, לפי בקשתו, לנהוג לפי תנאי ההסדר כולם או מקצתם, עד שתינתן החלטה סופית לפי סעיף 25 בתנאים שייראו לו בנסיבות שלפניו.

(ג)         יושב ראש המועצה רשאי, לפי בקשתו של הממונה, לבטל צו שניתן לפי סעיף קטן (ב), אם הוא סבור כי חל שינוי ניכר בנסיבות שבהן ניתן הצו, ובלבד שיתן לאדם שביקש את מתן הצו הזדמנות להשמיע טענותיו.

 

פרטי רישום        20.        אופן הרישום והפרטים שיש למסור עם הרישום ועם בקשת ההחלטה –                             ייקבעו בתקנות.

 

שינוי בהסדר        21.        כל שינוי בהסדר כובל או בפרטים הטעונים רישום, דינו, לענין רישום                                והחלטה כאמור, כדין הסדר כובל חדש.

 

עיון במרשם          22.        הסדר כובל שנרדם יהיה פתוח לעיון הציבור; אולם רשאית המועצה                                  להורות כי הסדר פלוני או כל חלק ממנו לא יהיו פתוחים לעיון, אם היא                               סבורה שיש לעשות כן מבחינת בטחון המדינה או עניניה, או מבחינת                           ענינו של אדם בסוד מסחרי או תעשייתי.

 

פרסום הודעת       23.        הממונה יפרסם ברשומות ובשני עיתונים יומיים הודעה על כל הסדר

על רישום                       כובל שנרשם ועל כל הוראה שניתנה לגביו לפי סעיף 22; דרכי הפרסום וצורתו ייקבעו בתקנות.

 

פרק חמישי: החלטות המועצה

 

התנגדות                                24.        כל אדם הרואה עצמו נפגע כל ידי הסדר כובל רשאי להגיש למועצה את                             התנגדותו להסדר.

 

החלטת המועצה  25.        היתה המועצה סבורה כי הסדר כובל שהוגשה עליו בקשת החלטה נוגד 

לגבי הסדר כובל              את טובת הכלל – תאסור את ההסדר; כל החלטת המועצה לאסור או לא לאסור יכול שתינתן על ההסדר כולו או מקצתו, לחלוטין או לזמן קצוב, ובתנאים שייראו בעיני המועצה.

 

ביטול החלטות     26.        המועצה רשאית, בהחלטה מנומקת, לשנות או לבטל על פי בקשתו של

קודמות                                  הממונה, או של כל צד להסדר או של כל אדם הרואה עצמו נפגע על ידיו, החלטה שהחליטה לפי סעיף 25, ובלבד שהבקשה תוגש בכתב  ותנמק את הסיבות לשינוי או לביטול כאמור.

 

שמיעת הצדדים   27.        כל מי שהגיש בקשת החלטה, וכן כל מי שהתנגד להסדר, זכאי להשמיע      טענותיו לפני המועצה בטרם תחליט בבקשה הנדונה.

 

טובת הכלל         28.        בבוא המועצה לשקול את טובת הכלל לגבי הסדר כובל פלוני תבדוק כל      ענין שהוא לדעתה בעל חשיבות, ובמיוחד אם יש צורך סביר בהסדר                    הכובל כדי –

(1)   להבטיח את המומחיות הדרושה בקשר עם רכישתו, שימושו, צריכתו או התקנתו של מצרך מסויים או בקשר עם שירות מסויים;

(2)   להבטיח לציבור יתרון מסויים שאין להשיגו אלא בקיום ההסדר;

(3)   למנוע אדם שאיננו צד להסדר מפעולה העשויה להביא לכבילת התחרות במצרך או בשירות שבהם עוסקים הצדדים להסדר;

(4)   לאפשר לצדדים להסדר להשיג הספקה של מצרך או שירות בתנאים הוגנים מידי אדם השולט בחלק ניכר של הייצור או של השכר באותו מצרך או שירות לאדם כאמור;

(5)   לשמור על המשך קיומו של ענף שלם שהוא כדאי למשק הארץ;

(6)   להביא לידי יעול הייצור או להורדת המחירים של מצרך או של שירות מסויים.

 

רישום                  29.          כל החלטה של המועצה בענין הסדר כובל תירשם על-ידי הממונה

החלטות                                               במרשם לצד אותו הסדר והודעה עליה תפורסם ברשומות ותישלח למגיש הבקשה ולמתנגד.

 

פרק שישי: מונופולין

 

הגדרת                  30.        "מונופולין" – לענין חוק זה – הספקת מצרך או שירות או רכישתם           

מונופולין                                  על ידי אדם אחד בשיעור העולה על השיעור שנקבע בצו על ידי שר המסחר והתעשיה כמונופולין לגבי הספקת אותו מצרך או שירות, בכלל או באזור מסויים, ולענין זה יראו כאדם אחד –

(1)               חברה ובנותיה;

(2)               בנות חברה אחת;

(3)               חברות שרוב מנהליהן הם אותם האנשים;

(4)               חברה והאדם שיש לו שליטה עליה;

(5)               חברות שלאדם אחד שליטה עליהן;

ו-"חברה" אף אגודה שיתופית במשמע.

 

פיקוח על             31.        ראה הממונה שקיים מונופולין לגבי הספקת מצרך פלוני, וכי אלמלא

מונופולין                      המונופולין היתה רמת המחירים של אותו מצרך או שירות נמוכה מן הקיימת, או שהאיכות, דרכי הייצור או השיווק של אותו מצרך או שירות היו שפירים יותר, או שהכמות המסופקת של המצרך או השירות היתה גדולה יותר, רשאי הוא, באישור המועצה, להציע לשר המסחר והתעשיה לקבוע, בצו, הוראות בדבר מחירים מקסימליים, איכות, דרכי ייצור או הספקה של אותו מצרך או שירות, והשר רשאי לצוות כאמור.

 

דין בקשת         32.        בקשה שהגיש הממונה למועצה לפי סעיף 31, יחולו עליה הוראות חוק

הממונה                               זה כאילו היתה בקשת החלטה, בתיאומים לפי הענין.

בענין מונופולין

 

פרק שביעי: סדרי דין, ערעורים וסמכויות שונות

 

סמכויות                33.        המועצה רשאית, עם כל החלטה שהחליטה בדבר הסדר כובל, לקבוע בצו

השפיטה                                כל הוראה הנראית לה דרושה כדי להבטיח שהסדר שנאסר לא יקויים

של המועצה                          בשום דרך שהיא, או שהסדר שהחליטה לא לאסרו אם יקויימו תנאים מסויימים, יקויים בהתאם לאותם תנאים; אולם לא יוצא צו נגד מי שלא הוזמן להשמיע טענותיו.

                                               

סמכויות עזר         34.        לענין הזמנת עדים וגביית ראיות יהיו למועצה כל הסמכויות שיש לבית                              משפט מחוזי בנין אזרחי; ולענין ביצוע הצווים ובזיון בית משפט, דין צו                                  המועצה כדין צו בית משפט מחוזי בענין אזרחי.               

 

סדרי  דין               35.        (א)        שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות את סדרי הדין של המועצה                 ובכלל זה הוראות בדבר –

(1)        האנשים שיהיו המשיבים והאנשים אשר המועצה חייבת או רשאית לשמוע בטרם תתן החלטתה בשל הבקשה שתובא לפניה, בנוסף לאנשים שהיא חייבת לשמוע כאמור על פי הוראות חוק זה;               

(2)        הראיות שמותר לקבלן או לדרשן בכל הליך לפני המועצה על אף האמור בכל דין;

(3)               תשלום הוצאות, שכר טרחה ודמי בטלה של עדים;

(4)               אגרות שישולמו בהליכים לפני המועצה.

(ב)        המועצה תקבע את סדרי הדין שלה במידה שלא נקבעו על ידי שר המשפטים בתקנות.

 

זכות ערעור         36.        החלטה או צו של המועצה ניתנים לערעור בשאלת דין לפני בית המשפט      העליון בישיבתו כבית המשפט גבוה לצדק; שר המשפטים יקבע בתקנות             את סדרי הדין בערעורים אלה

 

פרק שמיני: סמכויות הממונה

 

דרישת ידיעות      37.        כל אדם הנוגע בדבר חייב, לפי דרישתו של הממונה, או של מי שהוסמך      לכך על ידיו בכתב, למסור לו או לשליחיו את הידיעות והתעודות שלדעת           הממונה יש בהן כדי להבטיח או להקל ביצועו של חוק זה.

 

חיפושים            38.        הממונה, או כל מי שהוסמך לכך על ידיו בכתב, רשאי להיכנס לכל מקום    ולערוך בו חיפוש ולתפוס כל תעודה או דבר אחר, אם היא הממונה                  משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח ביצועו של חוק זה, או כדי למנוע    עבירה על הוראותיו; ואולם אין להיכנס למקום המשמש למגורים אלא      על פי היתר בכתב מאת יושב ראש המועצה.

 

ידיעות ומקומות  39.        הוראות הסעיפים 37 ו-38 לא יחולו על עובד החייב לשמור סוד לפי

מוגנים                                    פקודת מס הכנסה, 1947[3], ועל מקום המשמש כמשרד מס הכנסה.

 

פרק תשיעי: עבירות ועונשין

 

פעולות אסורות     40.        אדם שהוא צד להסדר כובל לא יעשה דבר שהסכים לעשותו על פי אותו     הסדר, ולא יימנע מעשות דבר שעשהו לפני כן ועל פי אותו הסדר הסכים            להימנע מעשותו, כל עוד לא ניתנה החלטת המועצה שלא לאסור את         המעשה או המחדל; או צו של יושב ראש המועצה לפי סיעף 19 (ב), או        אם המעשה או המחדל אסור על פי החלטת המועצה.

 

פעולה בניגוד         41.        אדם שהוא צד להסדר כובל שהמועצה החליטה לא לאסרו אם יקויימו

לתנאי החלטת                      תנאים מסויימים, לא יעשה מעשה או מחדל שהם בניגוד לכל תנאי

המועצה                                 שבהחלטת המועצה.

 

עבירות חמורות   42.        העובר על הוראות סעיף 40 או על צו שניתן על פי הסעיפים 31 או 33,          דינו – מאסר שמונה חדשים או קנס – 200,000 לירות או שני הענשים כאחד.

יתר העבירות      43.        העובר על הוראה אחרת של חוק זה, או כל הוראה או צו שניתנו על פיו,     או המוסר ביודעין הודעה בלתי נכונה בקשר לידיעה שנדרשה ממנו כדין,     דינו – מאסר ארבעה חדשים או קנס 50,000 לירות או שני הענשים             כאחד.

עבירה על ידי      44.        נעברה עבירה על ידי חבר בני-אדם, אשם בעבירה גם כל מיש בעת ביצוע

חבר בני אדם                   העבירה  היה חבר מינהלה פעיל, מנהל או שותף, להוציא שותף מוגבל,       של אותו חבר, אם לא הוכיח אחד משני אלה;

(1)               העבירה בעברה שלא בידיעות;

(2)               הוא נקט בכל האמצעים הנאותים להבטחת שמירתו של חוק זה.

 

תביעה לפיצויים  45.        דין נזק שנגרם לאדם על ידי עבירה על הוראות חוק זה, או על כל הוראה                           או צו שניתנו לפיו, כדין נזק שמותר לתבוע עליו פיצויים על פי פקודת                           הנזיקים האזרחיים, 1944[4], ולענין סעיף זה אין נפקא מינה –

(1)               אם הנזק נגרם במישירין או בעקיפין;

(2)               אם הנזק הוא בחסרון כיס או במניעת ריווח;

(3)               אם עובר העבירה עמד לדין פלילי ואם לאו;

(4)               אם עובר העבירה לא התכוון לגרום את הנזק או לא יכול היה לראותו מראש.

 

שמירת זכות         46.        אישור שניתן להסדר כובל לפי חקו זה לא יגרע מכל עילת תביעה שיש                                לאדם עקב עשיית ההסדר או ביצועו.

                                   

פרק עשירי: שונות

 

תחילה                   47.        תחילתו של חוק זה בתום ששה חודשים מיום קבלתו בכנסת.

 

ביצוע                 48.        שר המסחר והתעשיה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין                                     תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 

יצחק בן-צבי

נשיא המדינה

דוד בן-גוריון

ראש הממשלה

פנחס ספיר

שר המסחר והתעשיה

 * נתקבל בכנסת ביום כ"ב בתמוז תשי"ט (28 ביולי 1959); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה"ח 327, תשי"ח, עמ' 86.

[1] ע"ר 1935, תוס' 1 מס' 196 עמ' 49

[2]  חוקי א"י, כרך א', פרק כ"ב, עמ' 155.

[3]  ע"ר 1947, הוס' 1 מס' 1568, עמ' 77.

[4] ע"ר 1044, תוס' 1 מס' 1360, עמ' 93.