רשות התחרות

קישורים מהירים

25/07/17
501285

טיוטת כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר שעניינם שיווק קיבולת טיסה ליעדים הכפופים להסכמי שמים פתוחים)(הוראת שעה), תשע"ג-2012

טיוטה לעיון הציבור – 25.7.17

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר שעניינם שיווק קיבולת טיסה ליעדים הכפופים להסכמי שמים פתוחים)(הוראת שעה), תשע"ג-2012*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, ובאישור הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקין כללי פטור סוג אלה:

Text Box: הגדרות1.    בכללים אלה –

           "הסדר לשיווק קיבולת טיסה" – הסדר בין מובילים שלפיו משווק מוביל קיבולת טיסה, בטיסה המופעלת על ידי מוביל אחר; ויכול שהסדר זה יהיה על דרך של מכירה מראש של קיבולת טיסה למוביל המשווק;

           "הסדר קוד משותף" – הסדר בין מובילים שלפיו יכול מוביל לעשות שימוש בקוד הטיסה הנקוב שלו בטיסה שמפעיל מוביל אחר שבהסדר;

           "הסכם שמים פתוחים" – כל אחד מאלה:

(1)   הסכם התעופה האירופי-ים תיכוני בין האיחוד האירופי והמדינות החברות בו ובין מדינת ישראל, אשר נחתם בראשי תיבות ביום 30 ביולי 2012 – לאחר שייחתם כדין בידי הצדדים;

(2)   הסכם הובלה אווירית בין ממשלת ארצות הברית של אמריקה ובין ממשלת ישראל מיום 1 בדצמבר 2010;

           "מוביל" – מוביל באוויר בעל רישיון להפעלת טיסה מסחרית לפי חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963, או לפי הדין של מדינה אחרת, וכל אדם קשור אליו;

           "קיבולת טיסה" – מושבי טיסה או קיבולת מטען.

Text Box: פטור מקבלת אישור2.    הסדר לשיווק קיבולת טיסה פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין, ויכול שיכלול הסדר קוד משותף, אם מתקיימים בו כל התנאים המפורטים להלן:

(1)  עניינו של ההסדר בקווי תעופה שחל לגביהם הסכם שמיים פתוחים; הסדר לשיווק קיבולת טיסה יכול שיכלול גם קטע טיסה מיעד הנמצא בתוך שטח שחל לגביו הסכם שמים פתוחים ליעד אחר, או קטע טיסה אל יעד שנמצא בתוך שטח כאמור מיעד אחר;

(2)  ההסדר אינו מגביל את התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע ממנו או שהוא עלול להגביל את התחרות בחלק ניכר משוק כאמור, אך אין בו כדי לפגוע פגיעה משמעותית בתחרות בשוק כאמור;

(3)  עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה והוא אינו כולל כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו;

Text Box: חריג לכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות)3.    לעניין סעיף 4 לכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"ו-2006, יחול פטור סוג זה על הסדרים מן הסוג המפורט בו העומדים בכל תנאי פטור סוג זה.

Text Box: תוקף4.    תוקף כללים אלה לחמש שנים מיום תחילתם.