רשות התחרות

קישורים מהירים

29/03/18
501487

טיוטת כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים)(הוראת שעה), תשע"ג-2013

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
29/03/2018

טיוטה לעיון הציבור, 29.3.18

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים)(הוראת שעה), תשע"ג-2013*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, ובאישור הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקין כללי פטור סוג אלה:

 
 

הגדרות

 
 

 

 

1.         בכללים אלה –

הגדרות

 
            "הסדר אופקי" – הסדר כובל אשר שניים לפחות מן הצדדים לו הם מתחרים, העוסק בטובין שלגביהם הם מתחרים, או הסדר כובל שהוא השקעה של מתחרה במשנהו אשר אינה מגעת כדי מיזוג חברות;

 

                        "מתחרים" – לרבות כל אחד מאלה:

   (1)מי ש בתקופת קיומו של ההסדר הכובל, כולה או חלקה,          או במהלך שלוש השנים שקדמו לו, התקיימו ביניהם יחסי תחרות;                                                                                                                                                       ;

 

(2)   מי שבתקופת קיומו של ההסדר הכובל, כולה או חלקה, סיפקו או רכשו טובין שהם תחליפיים בעיני הצרכן;

 

(3)   על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), לא יראו כמתחרים ספק של טובין ורוכש של הטובין מהספק לשם שיווקם, בשל כך בלבד שרוכש הטובין עוסק בשיווק הטובין שרכש מהספק;

 

(4) מי שסביר שהיו מתחרים, כאמור בפסקה (1) או בפסקה (2), אלמלא ההסדר הכובל, או מי שמסוגלים להתחרות באופן מיידי שלא על ידי רכישת פעילות קיימת של ייצור או שיווק או מי שגילו דעתם בביצוע הכנות לייצור או להספקה של טובין מתחרים או בדרך אחרת כי בדעתם להתחיל להתחרות במועד קרוב או מי שסביר שיעשו כן;

 

(5)   מי שההסדר הכובל נועד להגביל את היותם מתחרים כאמור בפסקה (1) או בפסקה (2);

לעניין הגדרה זו לא תחול הגדרת "טובין תחליפיים" שבכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"ו-2006 (להלן – כללי ההוראות).

           

תנאים לתחולת פטור הסוג

 

 

2.         הסדר כובל שאינו הסדר אופקי פטור מקבלת אישור בית הדין להגבלים עסקיים, אם מתקיימים בו שני אלה:

(1)         הכבילות שבהסדר הכובל אינן מגבילות את התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע מן ההסדר, או שהן עלולות להגביל את התחרות בחלק ניכר משוק כאמור, אך אין בהן כדי לפגוע פגיעה משמעותית בתחרות בשוק כאמור;

(2)        עיקרו של ההסדר הכובל אינו בהפחתת התחרות או במניעתה, ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

סייג לתחולת כללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות)

כללים תשע"ו-2016

 
.

 

3.         הוראת סעיף 9 לכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות) (הוראת שעה), התשס"ו-2006, לא תחול על פטור סוג זה.

תחילה ותוקף

 

 

4.         תוקפם של כללים אלה עד יום 25 ביולי 2023, ו' תמוז התשפ"ג.

 

 

 

 


* פורסמו ק"ת תשע"ג מס' 7271 מיום 25.7.2013 עמ' 1549.

תוקנו ק"ת תשע"ו מס' 7713 מיום 15.9.2016 עמ' 2255 – כללים תשע"ו-2016.