רשות התחרות

קישורים מהירים

17/05/18
501508

קול קורא לקבלת עמדות הציבור לעניין:
כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר)(מס' 2), תשע"ד-2013 וכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר שעניינם שיווק קיבולת טיסה ליעדים הכפופים להסכמי שמים פתוחים)(הוראת שעה), תשע"ג-2012

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
17/05/2018

קול קורא לקבלת עמדות הציבור לעניין:

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר)(מס' 2), תשע"ד-2013 וכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר שעניינם שיווק קיבולת טיסה ליעדים הכפופים להסכמי שמים פתוחים)(הוראת שעה), תשע"ג-2012

רשות ההגבלים העסקיים בוחנת את האפשרות לתקן את כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר)(מס' 2), תשע"ד-2013 (להלן: "פטור הסוג האווירי") באופן שההסדרים מהסוגים המנויים  בנוסחו הנוכחי יהיו פטורים מאישור הסדר כובל ככל שהם אינם מעוררים חשש לפגיעה בתחרות, על פי הערכה עצמית של הצדדים להם (Self-Assessment).

ענף התעופה נשען במידה רבה על שיתופי פעולה בין החברות הפועלות בו, ובכלל זה בין חברות מתחרות. בחלק ניכר מהמקרים גלומים בשיתופי פעולה אלה יתרונות משמעותיים ואין בהם כדי לעורר חששות לפגיעה בתחרות. בנוסף, בשנים האחרונות ניכרת מגמת ליברליזציה בהסכמי התעופה הבינלאומיים שישראל היא צד להם, שהביאה בתורה להסרה של מגבלות וחסמים אסדרתיים על פעילותן של חברות תעופה בחלק משמעותי מהיעדים הבינ"ל. 

על רקע זה, ועל רקע המגמה הכללית  להפחית את הנטל האסדרתי ולהכפיף סוגים שונים של הסדרים למשטר של "הערכה עצמית",[1] שוקלת הממונה על הגבלים עסקיים לתקן את פטור הסוג האווירי כך שכלל סוגי ההסדרים המנויים בו יהיו כפופים למשטר של הערכה עצמית. בפרט נשקלת האפשרות להכפיף את כלל ההסדרים לשיווק קיבולת טיסה למשטר של הערכה עצמית, ועל רקע זה לבחון  אם יהיה עוד צורך בקיומם של כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר שעניינם שיווק קיבולת טיסה ליעדים הכפופים להסכמי שמים פתוחים)(הוראת שעה), תשע"ג-2012.

הציבור הרחב מוזמן להגיש עמדות בנושא עד ליום 17 ביוני 2018 (ד' תמוז התשע"ח) בכתב, לרשות ההגבלים העסקיים (לידי עו"ד טובי הריס), רחוב עם ועולמו 4, ת.ד. 34281 ירושלים 9134102, לפקס שמספרו 02-5458555 או לדואר אלקטרוני tobieh@aa.gov.il.

            מיכל הלפרין

הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, ג' בסיוון התשע"ח

17 במאי, 2018[1] ראו למשל: טיוטת כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים)(הוראת שעה), תשס"ו-2006, (31.10.2017) הגבלים עסקיים 501313; טיוטת כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח)(הוראת שעה), תשס"ו-2006 (31.10.2017) הגבלים עסקיים 501314; וטיוטת כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים), תשס"ו-2006 (31.10.2017) הגבלים עסקיים 501315.