רשות התחרות

קישורים מהירים

06/08/18
501555

טיוטת כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר) (מס' 2), תשע"ד-2013

 

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר) (מס' 2), תשע"ד-2013

 

 

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – הגבלים עסקיים – פטורי סוג

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

הסדר טכני

Go

2

 

 

Go

3

סעיף 4

הסדר נוסע מתמיד

Go

3

סעיף 5

הסדר קישוריות

Go

3

סעיף 6

הסדר לשיווק קיבולת טיסה

Go

4

סעיף 7

סעיף 7א

הסדרים שלגביהם לא יחול פטור הסוג

פטור להסדר בין מובילים באוויר שעיקרו אינו בהפחתת התחרות ושאינו פוגע פגיעה של ממש בתחרות

Go

4

סעיף 8

תוקף

Go

4

 

 

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר) (מס' 2), תשע"ד-2013*

            בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן – החוק), ובאישור הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקין כללי פטור סוג אלה:

 
 

הגדרות

 
 

 

 

1.        בכללים אלה –

 

            "בית הדין" – בית הדין להגבלים עסקיים;

            "המראות ונחיתות בין-לאומיות" – המראות ונחיתות בטיסות בין-לאומיות;

            "הסדר לשיווק קיבולת טיסה" – הסדר בין מובילים שלפיו משווק מוביל קיבולת בטיסה המופעלת על ידי מוביל אחר; הסדר זה יכול שיהיה על דרך של מכירה מראש של קיבולת בטיסה למוביל המשווק;

            "הסדר נוסע מתמיד" – הסדר בין מובילים שלפיו יעניק מוביל הטבות לנוסעים שטסו עם מי מהם, על פי היקף טיסותיהם עמם;

            "הסדר קוד משותף" – הסדר בין מובילים שלפיו יכול מוביל לעשות שימוש בקוד הטיסה הנקוב שלו בטיסה שמפעיל מוביל אחר שבהסדר;

            "טיסה פנים-ארצית" – טיסה שנקודת המוצא והיעד הסופי שלה נמצאים בשטח מדינת ישראל;

            "כרטיס טיסה" – אישור שמונפק על ידי מוביל או לפי דרישותיו, בדבר התחייבותו להטיס נוסע או מטען;

            "מוביל" – מוביל באוויר בעל רישיון להפעלה מסחרית לפי חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963, או בעל רישיון מקביל לפי דין של מדינה אחרת, וכל אדם קשור בו;

            "מוביל ישראלי" – מוביל שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל, ובהעדר מקום עיסוק עיקרי, מקום מושבו הקבוע הוא בישראל;

            "נמל בית" – נמל תעופה שבו מבצע המוביל למעלה מ-20% מסך כל ההמראות והנחיתות הבין-לאומיות שלו וכן כל נמל תעופה במרחק של 120 ק"מ ממנו; בהעדר נמל תעופה כזה, שלושת נמלי התעופה שבהם מבצע המוביל את המספר הגדול ביותר של ההמראות והנחיתות שלו;

            "ציוד" – למעט מטוס;

            "ציוד מתכלה" – מזון, שתייה, חומרי ניקוי, מוצרי טואלט או ציוד דומה;

            "קיבולת טיסה" – מושבי טיסה או קיבולת מטען;

            "רישיון הפעלה אווירית" – כהגדרתו בחוק הטיס, התשע"א-2011, או רישיון מקביל לפי דין של מדינה אחרת.

 
 

הסדר טכני

 
 

 

 

2.        הסדר בין מובילים שכל עניינו בתפעול טכני של טיסה או מטוס של מי מהם, בתחזוקתו של המטוס ובצוות העובדים של מי מהם יהיה פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין, אם הוא באחד או יותר מאלה:

 

(1)        קביעה או שימוש במפרט או בנוהל בטיחות, לרבות דיווח על תאונות וחקירתן;

(2)        תחזוקה של מטוס וכן החלפה, השכרה, שאילה, חכירה או תחזוקה של חלקי חילוף של מטוס, ציוד, התקנים קבועים למטוס או מוסך;

(3)        החלפה, השכרה, שאילה, חכירה או הכשרה של עובדים תפעוליים, טכניים וביטחוניים על הציוד הנדרש לצורך מילוי תפקידם;

(4)        הטסה של עובדים תפעוליים, טכניים וביטחוניים ורכישה וכיבוד כרטיסי טיסה לעובדים ולבני משפחותיהם, לרבות קביעת המחיר שיוצע להם או שייגבה מהם בעד כרטיסי הטיסה;

(5)        אספקה למטוסים של ציוד מתכלה הנדרש לשימוש הנוסעים והעובדים במהלך הטיסה;

(6)        אספקה של שירותי תדלוק שאינם רכישה ומכירה של דלק, ניקוי, שינוע מטוס בשדה תעופה, שירותי בידוק ביטחוני, שירותי שליטה ושיגור, שירותי קרקע, שירותי כרטוס לטיסות במסגרת הסדר לפי סעיפים 5 ו-6, ושירותי פריקה והעמסה של נוסעים ומטען;

(7)        אספקה של הובלה חלופית לנוסעים או למטען שהיו אמורים לטוס בטיסה מסוימת ולא מתאפשרת הטסתם כמתוכנן בטיסה זו, בשל עיכוב בטיסה, עיכוב בהגעת הנוסע לטיסה, ביטול טיסה או סיבה דומה; על אף האמור בסעיף 7(ב)(1), ניתן לקבוע בהסדר כאמור את התמורה למוביל ביחס לשיעור ההכנסה הנוגעת לשיווק כרטיס הטיסה או ההטסה של המטען;

(8)        רכישה ואספקה של שירותי הצלה וסיוע במקרה חירום.

 
 

הסדר חכירה

 
 

 

 

3

 
 

הסדר נוסע מתמיד

 
 

 

 

4.        הסדר נוסע מתמיד יהיה פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין.

 

 
 

הסדר קישוריות

 
 

 

 

5.        (א)       הסדר בין מובילים שלפיו יוכל מוביל לשווק כרטיס טיסה או הטסה של מטען אל יעד מסוים דרך תחנת ביניים אחת או יותר, או אל יעד מסוים ובחזרה, תוך שילוב טיסה שלו יחד עם טיסה של מוביל אחר, פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין ובלבד שאין בהסדר לחייב את המוביל המפעיל את הטיסה להעביר למוביל המשווק או למי מטעמו, כמות מזערית של קיבולת טיסה.

 

            (ב)       על אף האמור בסעיף 7(ב)(1), ניתן לקבוע בהסדר לפי סעיף קטן (א) את התמורה למוביל ביחס לשיעור ההכנסה הנוגעת לשיווק כרטיס הטיסה או ההטסה של המטען.

 
 

הסדר לשיווק קיבולת טיסה

 
 

 

 

6.        (א)       הסדר לשיווק קיבולת טיסה בין מובילים פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין, ומותר לכלול בו הסדר קוד משותף; ואולם הפטור לא יחול על הסדר שמתקיים בו אחד או יותר מאלה:

 

(1)  ההסדר נוגע לקו הישיר שבין נמלי בית של שניים או יותר מן הצדדים להסדר;

(2)  ההסדר נוגע לקו הישיר שבין ישראל לנמל בית שהוא משותף לשניים או יותר מן הצדדים להסדר;

(3)  שניים או יותר מן הצדדים להסדר הם מובילים ישראליים.

            (ב)       על אף האמור בסעיף 7(ב)(1), ניתן לקבוע בהסדר לשיווק קיבולת טיסה את התמורה למוביל ביחס לשיעור ההכנסה הנוגעת לשיווק כרטיס הטיסה או ההטסה של המטען.

 
 

הסדרים שלגביהם לא יחול פטור הסוג

 
 

 

 

7.        (א)       זולת אם נאמר אחרת בפטור הסוג שבכללים אלה, פטור לפי סעיפים 2, 4, 5 ו-6 לא יחול על הסדר בין מובילים שכולל כבילה באחד או יותר מעניינים אלה:

 

(1)  המחירים שיידרשו, יוצעו או ישולמו, לרבות הנחה שתוצע או תינתן, או הרווח שיופק;

(2)  הגבלת הכמות, האיכות או המגוון של השירותים או הנכסים שמוביל יציע, יספק או ירכוש;

(3)  חלוקת השוק, כולו או חלקו, לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו, לפי מקום העיסוק, לפי מועד העיסוק, לפי סוג הנכס או השירות שיסופקו או שירכשו או לפי איכותם, או למי אמת מידה אחרת;

(4)  הימנעות מאספקת נכס או שירות או מרכישתם, על ידי מוביל, לרבות הימנעות מהגשת הצעה על ידו לאספקה או לרכישה כאמור.

            (ב)       בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), פטור  לפי סעיפים 2, 4, 5 ו-6 שבכללים אלה לא יחול על הסדר שמתקיים בו אחד או יותר מאלה:

(1)  התמורה שנקבעה בו היא ביחס לשיעור הרווח או ההכנסות של מי מהמובילים שבהסדר;

(2)  ההסדר מונע או מגביל מוביל מלהתקשר עם מוביל אחר בהסדר דומה

            (ג)        בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א) ובסעיף קטן (ב), פטור  לפי סעיפים 2, 4, 5 ו-6 שבכללים אלה לא יחול על הסדר שעיקרו בהפחתת התחרות או במניעתה או שיש בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

 

פטור להסדר בין מובילים באוויר שעיקרו אינו בהפחתת התחרות ושאינו פוגע משמעותית בתחרות

 
7א.       (א) מבלי לגרוע מן הפטורים הקבועים בסעיפים 2, 4, 5 ו-6, הסדר בין מובילים באוויר פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין להגבלים עסקיים, אם התקיימו לגביו התנאים שלהלן:

 

(1)   עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בהסדר כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

(2)   הכבילות שבהסדר אינן מגבילות את התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע מן ההסדר, או שהן עלולות להגביל את התחרות בחלק ניכר משוק כאמור, אך אין בהן כדי לפגוע פגיעה משמעותית בתחרות בשוק כאמור.

 

8.        תוקפם של כללים אלה [תאריך- חמש שנים ממועד פרסום הכללים המתקנים].

 


* פורסמו ק"ת תשע"ד מס' 7309 מיום 28.11.2013 עמ' 278.