רשות התחרות

קישורים מהירים

30/03/81
3002584

חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
30/03/1981
סוג חקיקה:
ראשית

חוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981

שיקולים במתן

רשיונות

6.    במתן רשיונות לפי חוק זה יובאו בחשבון ענינים אלה:

(1) תכנית הפעולה של המבקש וסיכוייו להגשימה;

(2) התאמתם של בעלי אמצעי השליטה, הדירקטורים והמנהלים של המבקש לתפקידם;

(תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

(3) תרומת מתן הרשיון לתחרות בשוק ההון ובמיוחד לתרומתו לתחרות במערכת הבנקאות ולרמת השירותים בה;

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 508

(תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

(3) תרומת מתן הרשיון לתחרות בשוק ההון ובמיוחד לתרומתו לתחרות במערכת הבנקאות ולרמת השירותים בה;

(4) המדיניות הכלכלית של הממשלה;

(5) טובת הציבור;

(6) לגבי בנק חוץ - הדדיות בדבר רישוי תאגידים בנקאיים בין ישראל לבין המדינה שבה מרכז עסקיו של המבקש.

 

11. (ב)            נוסף על הוראות סעיף קטן (א), רשאי בנק לשלוט גם בתאגיד שהוא אחד מאלה:

(1)  תאגיד עזר, ובלבד שהבנק שולט בו לבדו ונתקבל לכך אישור מאת המפקח, מראש ובכתב, המאשר בין השאר את תחומי עיסוקו של תאגיד העזר; ואולם רשאי המפקח לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, להתיר לבנק לשלוט בתאגיד העזר יחד עם אחרים;

(2)  תאגיד שהוא סוכן ביטוח (בפסקה זו – סוכן ביטוח) ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(א)   כל עיסוקו של סוכן הביטוח הוא בביטוח חיים ללווים או בביטוח דירות מגורים, הנעשים אגב מתן הלוואה לדיור ללקוחותיו של הבנק או של תאגיד בנקאי אחר השולט בבנק או הנשלט בידיו;

(ב)   הבנק שולט בסוכן הביטוח לבדו;

(ג)   הבנק מחזיק לבדו בכל אמצעי השליטה בסוכן הביטוח;

ואולם רשאי המפקח לאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות, להתיר לבנק לשלוט לבדו בסוכן ביטוח גם אם הוא עוסק בביטוחים כאמור בפסקת משנה (א) הנעשים אגב מתן הלוואה לדיור ללקוחותיו של תאגיד בנקאי שאינו כאמור באותה פסקת משנה, וכן גם אם לא מתקיים לגבי הבנק התנאי האמור בפסקת משנה (ג), ובלבד שהמפקח שוכנע כי אין במתן ההיתר כדי לפגוע בהתפתחות התחרות ובמניעת ריכוזיות בתחום הבנקאות בכלל, ובתחום הביטוחים כאמור בפסקת משנה (א), בפרט; לענין פסקה זו, "הלוואה לדיור" – הלוואה שלא למטרה עסקית המובטחת בשעבוד של זכות בדירת מגורים או של זכות לגבי דירת מגורים.מיום 22.11.2005

ת"ט תשס"ו-2005

ס"ח תשס"ו מס' 2035 מיום 22.11.2005 עמ' 18

החלפת סעיף קטן 11(ב) [למעשה לא היה כל שינוי]מיום 17.12.1986

תיקון מס' 2

ס"ח תשמ"ז מס' 1200 מיום 17.12.1986 עמ' 20

שליטת בנק בתאגידים שליטה והחזקת אמצעי שליטה בידי בנק

11. לא ישלוט בנק ולא יהיה בעל ענין אלא בתאגידים אלה:

 

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ה מס' 1539 מיום 10.8.1995 עמ' 428

הוספת פסקאות משנה 11(א)(3א), 11(א)(3ב), 11(א)(3ג)

 

מיום 12.5.1996

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ו מס' 1591 מיום 12.5.1996 עמ' 318

11. (א) לא ישלוט בנק ולא יהיה בעל ענין אלא בתאגידים אלה:

(1) תאגיד בנקאי אחר;

(2) תאגיד חוץ שאילו ניהל עסקים בישראל היה חייב ברשיון לפי חוק זה;

(3) קופת גמל;

(3א) תאגיד העוסק במתן התחייבות חיתומית ועיסוקיו האחרים הם עיסוקים המותרים לבנק לפי סעיף 10;

 

(3ב) תאגיד שעיסוקו הוא ניהול תיקי השקעות;

 

(3ג) מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות;

 

(4) תאגיד עזר;

(5) תאגיד פלוני מסוג אחר שאישר המפקח לאחר התייעצות עם ועדת הרשיונות.

(ב) בנוסף להוראות סעיף קטן (א), רשאי בנק לשלוט גם בתאגיד עזר  ובלבד שהוא שלט בו לבדו, אלא אם כן התיר המפקח, לאחר התייעצות עם ועדת הרשיונות, לשלוט בו יחד עם אחרים.

 

מיום 1.9.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1956 מיום 11.8.2004 עמ' 508

מחיקת פסקה 11(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) תאגיד בנקאי אחר;

 

מיום 10.8.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 בעמ' 830

11. (א) לא ישלוט בנק ולא יהיה בעל ענין אלא בתאגידים אלה:

(1) (נמחקה);

(2) תאגיד חוץ שאילו ניהל עסקים בישראל היה חייב ברשיון לפי חוק זה;

(3) קופת גמל;

(3א) תאגיד העוסק במתן התחייבות חיתומית ועיסוקיו האחרים הם עיסוקים המותרים לבנק לפי סעיף 10;

 

(3ב) תאגיד שעיסוקו הוא ניהול תיקי השקעות;

 

(3ג) מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות;

 

(4) (נמחקה);

(5) תאגיד פלוני מסוג אחר שאישר המפקח לאחר התייעצות עם ועדת הרשיונות.

(ב) בנוסף להוראות סעיף קטן (א), רשאי בנק לשלוט גם בתאגיד עזר  ובלבד שהוא שלט בו לבדו, אלא אם כן התיר המפקח, לאחר התייעצות עם ועדת הרשיונות, לשלוט בו יחד עם אחרים.