רשות התחרות

קישורים מהירים

19/04/99
3002595

חוק החברות, התשנ"ט – 1999

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
19/04/1999
סוג חקיקה:
ראשית

חוק החברות, תשנ"ט-1999

 

 

הגבלים עסקיים

322. קיבלה חברה הודעה של הממונה על ההגבלים העסקיים, כמשמעותו בחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח–1988, תודיע החברה לרשם, בתוך שלושה ימים ממועד קבלת ההודעה, אם יש בכך כדי לעכב את ביצוע המיזוג, למנעו, או להסיר עיכוב או מניעה כאמור; נתקבלה הודעה על מניעה או עיכוב ברשם החברות, לא יתבצע המיזוג כל עוד לא תוסר המניעה או העיכוב.