רשות התחרות

קישורים מהירים

11/12/01
3002587

חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב – 2002

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
11/12/2001
סוג חקיקה:
ראשית

חוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002

פרק א': פרשנות

מטרות החוק

1.    (א)  מטרותיו של חוק זה הן:

(1)   ליצור תנאים לפיתוח ענף הגז הטבעי בישראל באמצעות המגזר הפרטי ולקיום תחרות בענף זה, בהתאם למדיניות הממשלה בתחומי הכלכלה והאנרגיה;

(2)   להסדיר את הפעילות במשק הגז הטבעי באופן שיאפשר השקעות בו ומתן שירותים ברמת איכות, אמינות וזמינות נאותים, ובשים לב לשיקולי יעילות;

(3)   להבטיח שמירה על הבטיחות בפעילויות במשק הגז הטבעי,

והכל בתחומים המפורטים בחוק זה.

(תיקון מס' 4) תשס"ז-2007

          

מיום 1.1.2007

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 79 (ה"ח 260)

(ב) לשם השגת מטרותיו של חוק זה תיקבע חובת רישוי להקמה ולהפעלה של מערכת הולכה, רשת חלוקה ומיתקן אחסון של גז טבעי, ולהקמה ולהפעלה של מיתקן גט"ן, ותוקם במשרד התשתיות הלאומיות רשות גז טבעי שתפקח על מילוי תנאי הרישיונות, תאשר תעריפים, תקבע אמות מידה תקבע תעריפים ואמות מידה לשירות שייתנו בעלי הרישיונות, ותטפל בנושא בטיחות משק הגז הטבעי.

מכר ושיווק

4.    (א)  לא יעסקו במכר או בשיווק של גז טבעי -

(1)   בעל רישיון הולכה;

(2)   ספק חשמל, וכן מי שעוסק בישראל בזיקוק נפט בשיעור העולה על עשרה אחוזים מכלל כמות הנפט המזוקקת בישראל (בחוק זה - מזקק נפט);

(3)   מי שהוא בעל שליטה או בעל זיקה במי מהמנויים בפסקאות (1) ו-(2);

(תיקון מס' 1)
תשס"ג-2003

(4)   תאגיד שבעל רישיון הולכה הוא בעל שליטה או בעל זיקה בו, למעט תאגיד שהשר התיר לו לעסוק במכר או בשיווק לפי הוראות סעיף קטן (ג1), וכן תאגיד שמי מהמנויים בפסקה (2) הוא בעל שליטה או בעל זיקה בו;

(5)   תאגיד שבעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה בבעל רישיון הולכה הוא בעל שליטה בו; בסעיף זה, "דבוקת שליטה" - כהגדרתה בחוק החברות;

(6)   תאגיד שבעל שליטה במי מהמנויים בפסקה (2) הוא בעל שליטה בו.

          

           (ד)  אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי למנוע -

                 (6)   (א)   מתאגיד, שבעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה בבעל רישיון הולכה הוא בעל שליטה בו, לעסוק במכר ובשיווק של גז טבעי, ובלבד שכמות הגז הטבעי שתשווק על ידו לא תעלה על שליש הכמות שניתן להעביר במערכת ההולכה;

(ב)   תאגיד כאמור בפסקת משנה (א) יהיה רשאי לשווק כמויות גז נוספות מעבר לשליש האמור בפסקת משנה (א), ובלבד שבמועד כל התקשרות נוספת שלו לשיווק גז, לא תעלה כמות הגז הטבעי הכוללת שהוא משווק על מחצית מכלל תצרוכת הגז בישראל הידועה באותה עת; בחישוב כלל תצרוכת הגז כאמור לא תובא בחשבון כמות הגז אשר חברת החשמל לישראל צורכת במועד ההתקשרות הנוספת;

(ג)    המנהל, בהתייעצות עם הממונה על הגבלים עסקיים, רשאי להתיר לתאגיד כאמור בפסקת משנה (א) לשווק כמויות נוספות של גז טבעי, מעבר לאמור בפסקאות משנה (א) ו- (ב), אם ראה כי הדבר דרוש מטעמים של פיתוח ענף הגז הטבעי וטובת הצרכנים, ובשים לב למצב התחרות במשק הגז הטבעי ולמספר המשווקים האחרים המשווקים גז טבעי באותה עת.

הגבלות על בעלות גורמים ממשלתיים וגורמים בתחום האנרגיה

8.       (ה)         במגמה לקדם את התחרות ולהביא לריבוי הגורמים המעורבים במתן שירותים בתחום האנרגיה, רשאי השר, בהסכמת שר האוצר, בהתייעצות עם המועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע, לגבי מתן רישיון, הגבלות נוספות על אלה האמורות בסעיף זה, שענינן החזקת אמצעי שליטה בבעל רישיון, מגבלות על שליטה במספר בעלי רישיונות, וגורמים שלהם לא יינתן רישיון.

מיום 6.8.2003

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ג מס' 1900 מיום 6.8.2003 עמ' 539 (ה"ח 40)

החלפת פסקה 8(ב)(1)

הנוסח הקודם:

(1) חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית או חברה מעורבת כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות;