רשות התחרות

קישורים מהירים

21/07/98
3002588

חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון), התשנ"ח – 1998

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
21/07/1998
סוג חקיקה:
ראשית

חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון), התשנ"ח-1998

הגדרות

(תיקון מס' 1)
תשנ"ח-1998

1.    בחוק זה –

           "חוזה בלעדיות" – חוזה בין חברת דלק לבין מפעיל תחנת תדלוק, המקנה לחברת הדלק בלעדיות במכירת דלק או באספקתו לתחנת התדלוק, או את הזכות למכור או לספק לו למעלה משלושה רבעים מכלל הדלק הנמכר בתחנה, ובלבד שתחנת התדלוק אינה נמצאת על מקרקעין שהם בבעלות חברת הדלק, או בחכירה של חברת הדלק מהמינהל או מאדם שאינו המפעיל של תחנת התדלוק;

           "חוק ההגבלים העסקיים" – חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1998;

מיום 29.7.1998

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ח מס' 1678 מיום 29.7.1998 בעמ' 287 (ה"ח 2276)

הוספת סעיף 1

מיום 29.7.1998 עד 28.7.2003

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ח מס' 1678 מיום 29.7.1998 בעמ' 287 (ה"ח 2276)

הוספת סעיף 3

הנוסח:

שינוי ייעוד לצורך הקמת תחנת תדלוק

3. (א) המחזיק במקרקעין כחוכר או כבר-רשות מכוח חוזה עם המינהל, רשאי להקים תחנת תדלוק על המקרקעין, ועל אף האמור בחוזה או בהחלטות המינהל, לא יהיה חייב להחזיר למינהל את המקרקעין בשל כך; אין בהוראה זו כדי לפטור את המחזיק מקיום יתר הוראות החוזה שבינו לבין המינהל, או מקיום הוראות כל דין, לרבות הוראות בדבר תשלום כלשהו החל לפי החוזה או לפי כל דין.

(ב) בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיפרט, רשאי המינהל להחליט, כי הוראות בסעיף קטן (א), בדבר פטור מהחובה להחזיר את המקרקעין למינהל, לא יחולו לגבי מקרקעין מסוימים, המוחזקים בידי אדם כבר-רשות של המינהל; הודעה על החלטה לפי סעיף קטן זה תימסר למחזיק.

מגבלות לענין התקשרות אזורית בין תחנות תדלוק של חברת דלק אחת

4[1].   (א)  בסעיף זה –

           "דרך עירונית" – כהגדרתה בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961;

           "הממונה" ו"בית הדין" – כהגדרתם בחוק ההגבלים העסקיים;

           "הקמת תחנת תדלוק" – לרבות רכישת תחנת תדלוק, חכירתה, שכירתה או הפעלתה;

           "כביש" – כהגדרתו בפקודת התעבורה.

           (ב)  לא תתקשר חברת דלק בחוזה להקמת תחנת תדלוק או בחוזה בלעדיות, אם במרחק המפורט להלן מהמקום שבו נמצאת או תוקם תחנת התדלוק נמצאת תחנת תדלוק אחרת, שבה נמכר דלק של אותה חברת הדלק:

תחנת תדלוק בדרך עירונית – 1 ק"מ;

תחנת תדלוק בדרך אחרת – 10 ק"מ הנמדדים לאורכם של כבישים.

           (ג)   הוראות סעיף קטן (ב) לענין התקשרות בחוזה להקמת תחנת תדלוק יחולו, בשינויים המחויבים, גם על מפעיל תחנת תדלוק אם במרחקים המפורטים באותו סעיף קטן יש לאותו מפעיל זכות להפעיל תחנת תדלוק נוספת; לענין זה, יראו מפעיל כבעל זכות להפעיל תחנת תדלוק, אף אם הזכות להפעילה היא של קרובו או של תאגיד קשור; בסעיף קטן זה –

(1)   "קרוב" – בן זוג וכן אח, הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה;

(2)   ההגדרה "תאגיד קשור" תיקרא כאילו בכל מקום שנאמר בה "חברת דלק" יבוא "מפעיל תחנת תדלוק".

           (ד)  הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על חידושו של חוזה בלעדיות בין חברת דלק למפעיל תחנת תדלוק, או על מכירתה של תחנת תדלוק לחברת הדלק, שערב תחילתו של חוק משק הדלק (קידום התחרות) (תיקון), תשנ"ח-1998, ועד למכירה, היתה קשורה בחוזה למכירת דלק עם מפעיל התחנה; בסעיף קטן זה –

           "דלק" – דלק המיועד להנעת כלי רכב מנועי, למעט מוצרי דלק;

           "מכירה" – לרבות החכרה, השכרה או הפעלה.

           (ה)  שוכנע הממונה, על פי בקשת חברת דלק או מפעיל תחנת תדלוק, שהתקשרות כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג), לא תגביל באופן משמעותי את התחרות בעסקים באותו אזור, רשאי וא, בהחלטה מנומקת, לאשר התקשרות להקמת תחנת תדלוק או לאספקת דלק לתחנת תדלוק, אף אם המרחק בין תחנות התדלוק של אותה חברת דלק או של אותו מפעיל קטן מהמרחקים הקבועים בסעיף קטן (ב), לפי הענין, לתקופה ובתנאים שיקבע; בהחלטתו יתחשב הממונה, בין השאר, בשיקולים האלה:

(1)   אפשרות הגישה לתחנות התדלוק מנתיבי תנועה שונים;

(2)   מספר התחנות באזור;

(3)   היקף המכירות של תחנות התדלוק באזור;

(4)   סיווג הכביש;

(5)   טיבם של צירי התנועה;

(6)   נכונותה של חברת דלק אחרת להתקשר בחוזה.

           (ו)   לא אישר הממונה בקשה שהוגשה לו בהתאם לסעיף קטן (ה), רשאי המבקש, בכתב מנומק, לערור בפני אב בית הדין על החלטת הממונה; על ערר לפי סעיף זה יחולו הוראות פרק ה' לחוק ההגבלים העסקיים.

           (ז)   התקשרות להקמת תחנת תדלוק או לאספקת דלק לתחנת תדלוק בניגוד להוראות סעיף זה, שלא קיבלה את אישור הממונה כאמור בסעיף קטן (ה), או את אישור בית הדין לפי סעיף קטן (ו) – בטלה.

           (ח)  הוראות סעיף זה לא יחולו על תחנות תדלוק הממוקמות משני צדיו של כביש, והמחוברות ביניהן בגשר או במנהרה.

מיום 29.7.1998 עד יום 29.7.2008

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ח מס' 1678 מיום 29.7.1998 בעמ' 288 (ה"ח 2276)

צו תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6404 מיום 28.7.2005 בעמ' 838

צו תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ומס' 6499 מיום 16.7.2006 בעמ' 994

הוספת סעיף 4

מיום 29.7.1998

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ח מס' 1678 מיום 29.7.1998 בעמ' 289 (ה"ח 2276)

הוספת סעיף 6

תדלוק אוטומטי

7.    (א)  בסעיף זה, "התקן תדלוק אוטומטי" – התקן המאפשר תדלוק כלי רכב תוך כדי זיהוי כלי הרכב ומדידה אלקטרונית של כמות הדלק, ורישומם במאגר מידע אלקטרוני לצורך חיוב כספי ממוחשב.

           (ב)  לצורך הגברת התחרות במשק הדלק יקבע השר, בהתייעצות עם הממונה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, כללים לענין התקני תדלוק אוטומטיים והפעלתם; כללים כאמור יחולו על כל חברות הדלק.

מיום 29.7.1998

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ח מס' 1678 מיום 29.7.1998 בעמ' 289 (ה"ח 2276)

הוספת סעיף 7[1] תוקפו עד יום 29.7.2008 כאמור בצו תשס"ו-2006.