רשות התחרות

קישורים מהירים

14/07/04
3002589

חוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד – 2004

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
14/07/2004
סוג חקיקה:
ראשית

 חוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד-2004

 

פרשנות

1.    (א) בחוק זה –

           ...   

           "תאגיד מוסמך" – חברת הפיתוח והנכסים, חברת נמל או תאגיד מורשה;

אי תחולת הוראות בחוק ההגבלים העסקיים

35.   על אף האמור בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, לא יחול ביחסים שבין התאגידים המוסמכים הוראות סעיף 3(1), (3) ו-(5) לחוק האמור.