רשות התחרות

קישורים מהירים

02/07/06
3002590

צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בית הזיקוק לנפט – אשדוד בע"מ), התשס"ו – 2006

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
02/07/2006
סוג חקיקה:
תקנות

צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בית הזיקוק לנפט – אשדוד בע"מ), תשס"ו-2006

           בתוקף סמכותנו לפי פרק ח2 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן – החוק), באישור ועדת השרים, בהתייעצות עם שר התשתיות הלאומיות ועם רשות החברות הממשלתיות ולאחר שנתנו לחברת בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן – בז"ן) הזדמנות להשמיע את טענותיה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אנו מצווים לאמור:

הגדרות

1.       בצו זה –

           "אחראי להגנה על מערכות ממוחשבות" – כמשמעותו בסעיף 2א לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998;

           "החברה" – חברת בית זיקוק לנפט – אשדוד בע"מ;

           "החזקות חורגות" – החזקת שליטה או אמצעי שליטה בלא אישור כנדרש לפי החוק ובסעיף 3(א) או (ב) או בניגוד לסעיף 3(ד);

           "הקניית זכות" – לרבות העברה, הקניית זכות שימוש, שכירות או שעבוד, בין בעסקה רצונית ובין על פי דין, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בבת אחת ובין בחלקים, בין בעסקה אחת ובין בסדרת עסקאות;

           "השרים" – ראש הממשלה ושר האוצר;

           "ידע אבטחתי" – מידע בדבר שיטות, פעולות ואמצעים הנדרשים לאבטחת מידע מסווג, ולהבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות ויישומם, וכל מידע כאמור בדבר סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית של עובדים ונותני שירותים לחברה;

           "מדינה עוינת" – מדינה ששר הביטחון קבע, בהודעה לחברה, כי היא מדינה עוינת;

           "מידע חיוני" – מידע המשמש לתפעולה של מערכת ממוחשבת חיונית;

           "מידע מסווג" ו"נושא מסווג" – מידע או נושא שסיווגם הביטחוני "שמור", "סודי" או "סודי ביותר" כפי שסיווג ממונה הביטחון בחברה;

           "מיזוג" – כמשמעו בחוק החברות;

           "ממונה ביטחון" – ממונה ביטחון, כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, ושמונה בחברה;

           "מערכת ממוחשבת חיונית" – מערכת מידע ממוחשבת של החברה ששירות הביטחון הכללי סיווג כמערכת חיונית;

           "נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות;

           "סיווג ביטחוני" ו"התאמה ביטחונית" – בהתאם לאמור בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002;

           "עניני ביטחון" – לרבות ידע אבטחתי, מידע מסווג, נושא מסווג, מידע חיוני, סיווג ביטחוני והתאמה ביטחונית, פעולות לאבטחת מידע ופעולות לאבטחת מערכת ממוחשבת חיונית;

           "פיצול" – כהגדרתו בפקודת מס הכנסה;

           "פירוק מרצון" – כמשמעו בפקודת החברות;

           "פעולות לאבטחת מידע" – פעולות הדרושות לשם מניעת חשיפה או גילוי של מידע מסווג או מידע בנושא מסווג שבידי החברה, לשמירה עליו ולמניעת פגיעה בכל אחד מאלה;

           "פעולות לאבטחה של מערכת ממוחשבת חיונית" – פעולות הדרושות להגנה על מערכת ממוחשבת חיונית של החברה לשם מניעת שימוש במערכת שלא באופן שלו היא יועדה, לרבות הגנה על מבואות התקשורת ועל בסיסי המידע המשמשים את החברה בייצור תזקיקים, ומידע הנוגע לתפעול ולשליטה על מערכת ממוחשבת חיונית ובסיסי המידע כאמור, ולרבות הגנה על זמינות המערכת כאמור ושלמות ואמינות המידע בה;

           "קצין מוסמך" – נציג שירות הביטחון הכללי.

מגבלות על החזקה בשליטה או באמצעי שליטה

3.       (ד)  בעל שליטה או מי שמחזיק 5% או יותר מאמצעי השליטה בחברה, לא יהיה אחד מאלה:

(3)   מי שמחזיק שליטה או 5% או יותר מאמצעי השליטה באחד מאלה:

(ב)   בתאגיד שהוא בעל מונופולין, כמשמעו בסעיף 26 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, בין אם הוכרז ובין אם לא, בניפוק בהזרמה או באחסון של מוצרי נפט בישראל, אלא אם כן נתקיים אחד מאלה:

(1)   התאגיד האמור מחזיק בתשתית ניפוק, הזרמה או אחסון לשימוש עצמי בלבד;

(2)   החליט שר התשתיות הלאומיות והשרים אישרו זאת בכתב ומראש, לאחר שהשתכנעו כי המונופול האמור אינו מהווה תשתית חיונית ומשמעותית למשק הדלק, או שהיותו תשתית חיונית ומשמעותית כאמור היא בתחום מסוים ומוגבל וכי ההחזקות האמורות אינן גורמות לפגיעה של ממש בתחרות במשק הדלק;