רשות התחרות

קישורים מהירים

31/01/07
3002591

צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בתי זיקוק לנפט בע"מ), התשס"ז – 2007

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
31/01/2007
סוג חקיקה:
תקנות

צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בחברת בתי זיקוק לנפט בע"מ), תשס"ז-2007

           בתוקף סמכותנו לפי פרק ח2 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן – החוק), באישור ועדת השרים, בהתייעצות עם שר התשתיות הלאומיות ועם רשות החברות הממשלתיות ולאחר שנתנו לחברת בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן – בז"ן) הזדמנות להשמיע את טענותיה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 21 א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אנו מצווים לאמר:

מגבלות על החזקה בשליטה או באמצעי שליטה

3.       (ד)  בעל שליטה או מי שמחזיק 5% או יותר מאמצעי השליטה בחברה, לא יהיה אחד מאלה:

(3)  מי שמחזיק שליטה או 5% או יותר מאמצעי השליטה באחד מאלה:

(ב)   בתאגיד שהוא בעל מונופולין, כמשמעו בסעיף 26 לחוק ההגבלים העסקיים, בין אם הוכרז ובין אם לא, בניפוק, בהזרמה או באחסון של מוצרי נפט בישראל, אלא אם כן נתקיים אחד מאלה:

(2)  החליט שר התשתיות הלאומיות והשרים אישרו זאת בכתב ומראש, לאחר שהשתכנעו כי המונופול האמור אינו מהווה תשתית חיונית ומשמעותית למשק הדלק, או שהיותו תשתית חיונית ומשמעותית כאמור היא בתחום מסוים ומוגבל, ולאחר התייעצות עם הממונה על ההגבלים העסקיים – כי ההחזקות האמורות אינן גורמות לפגיעה של ממש בתחרות במשק הדלק;

(4)  מי שעוסק בשיווק תזקיקים בתחנות תדלוק בישראל או מחזיק שליטה או מעל 25% מאמצעי שליטה בתאגיד העוסק כאמור, אשר הממונה על ההגבלים העסקיים קבע כי פעילותו היא בעלת פריסה ארצית; ואולם רשאים השרים, בהסכמת שר התשתיות הלאומיות ובהתייעצות עם הממונה על ההגבלים העסקיים, להתיר החזקה מעל 25% מאמצעי שליטה בתאגיד האמור של גורם מסוים, בתנאים שיקבעו ולתקופה שיקבעו, שלא תעלה על שנה, אם ראו שהחזקותיו כאמור לתקופה ובתנאים שיקבעו לא עלולות לפגוע בצורה משמעותית במצב התחרות במשק הדלק, ובלבד שלא יחזיק שליטה בתאגיד האמור;

           (ה)  בלי לגרוע מהוראות חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002 (בסעיף זה – חוק משק הגז הטבעי), בעל שליטה או בעל זיקה בחברה לא יהיה מי שהוא בעל שליטה או זיקה בתאגיד העוסק במכר או שיווק של גז טבעי בישראל; לענין זה, "בעל זיקה", "גז טבעי", "מכר" ו"שיווק" – כהגדרתם בחוק משק הגז הטבעי; ואולם סעיף קטן זה לא יחול אם ראו השרים, לאחר התייעצות עם שר התשתיות הלאומיות ועם הממונה על ההגבלים העסקיים, כי חל שינוי מהותי במצב התחרות במשק הדלק ובמשק הגז הטבעי. הודעת השרים בדבר השינוי האמור תפורסם ברשומות.

פעילות החברה בתחום שיווק תזקיקים בתחנות תדלוק

17.     (א)  החברה לא תהיה רשאית להחזיק זכות בתחנות תדלוק המהוות 20% או יותר מכלל תחנות התדלוק בישראל; ואולם החל ביום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011), יהיו רשאים השרים, בהתייעצות עם שר התשתיות הלאומיות ועם הממונה על הגבלים עסקיים, להתיר לחברה להחזיק זכות בתחנות תדלוק בשיעור גבוה יותר מהשיעור האמור, בשים לב למצב התחרות במשק הדלק והזיקוק.

           (ג)  החזיקה החברה זכות בתחנות תדלוק המהוות 10% או יותר מכלל תחנות בישראל, לא תהא רשאית להתקשר בהסדר לקבלת זכות בתחנת תדלוק המהווה "תחנה סמוכה", אלא באישור הממונה על ההגבלים העסקיים, לאחר שמצא כי ההסדר אינו מגביל באופן משמעותי את התחרות בעסקים באותו אזור; הוראת סעיף קטן זה באה להוסיף על הוראת סעיף 4 לחוק משק הדלק (קידום התחרות), התשנ"ד-1994, ולא לגרוע ממנו; לענין זה, "תחנה סמוכה" – תחנת תדלוק, המצויה במרחק המפורט להלן ממקום שבו נמצאת או תוקם תחנה אחרת שבה מחזיקה החברה זכות בתחנה: בדרך עירונית – מרחק של קילומטר אחד בקו אווירי; בדרך אחרת – מרחק של 10 קילומטרים הנמדדים לאורכם של כבישים.

           (ה)  החברה תמסור לשרים ולממונה על ההגבלים העסקיים דיווחים, לפי דרישתם, בנוגע לתחנות התדלוק שבהן יש לה זכות.

מגבלות נוספות על פעילות החברה

18.     (א)  בלי לגרוע מהוראות סעיף 17, החברה לא תרכוש שליטה או 5% או יותר מאמצעי שליטה בתאגיד שעיסוקו שיווק תזקיקים בתחנות תדלוק, אשר הממונה על ההגבלים העסקיים קבע לגביו כאמור בסעיף קטן 3(ד)(4), אלא אם כן קבעו השרים, לאחר התייעצות עם הממונה, כי יהיה ברכישה כדי לקדם את התחרות במשק הדלק.

       

           (ג)  החברה לא תהיה בעלת מונופולין, כמשמעו בסעיף 26 לחוק ההגבלים העסקיים, בין אם הוכרז ובין אם לא, בניפוק, בהזרמה או באחסון של מוצרי נפט בישראל, לרבות באמצעות תאגיד שבשליטתה או שהיא מחזיקה בו 5% או יותר מאמצעי שליטה, אלא אם כן נתקיים אחד מאלה:

(1)  פעילות זו התקיימה באותו היקף במועד פרסום הצו, או

(2)  התקיימו התנאים לפי סעיף 3(ד)(3)(ב)(1) או (2).