רשות התחרות

קישורים מהירים

06/08/06
3002592

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו – 2006

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
06/08/2006
סוג חקיקה:
תקנות

תקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), תשס"ו-2006

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ז) ו-(ט) ו-32 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן – החוק), בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה:

           "מידע" – כל נתון שהתקבל במאגר המידע לפי הוראות החוק וכן כל עיבוד שלו;

           "עבירה נוספת" – כל אחת מהעבירות המפורטות בתקנה 7.

שימוש במידע והעברתו לצורך המטרות הנוספות

3.    (א)  מצא גורם מוסמך כי יש יסוד סביר להניח שבמידע שהתקבל לפי החוק מהרשות יש כדי לקדם באופן ממשי, במקרה מסוים, את השגת המטרות הנוספות בענין עבירה מהעבירות הנוספות, רשאי הוא להתיר את השימוש במידע למטרות אלה, לרבות העברתו לשם כך, אם מצא שיש בכך צורך, לגורם מחוץ למשטרה או לשב"כ הקבוע בחלק א' של התוספת השלישית, המוסמך לבצע את החקירה בענין אותה עבירה.

העבירות הנוספות

7.    העבירות הנוספות הן אלה:

(1)  ... חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988;

(2)  עבירת מקור, שאינה מפורטת בפסקה (1), אשר העונש הקבוע לה הוא שלוש שנות מאסר לפחות, ובלבד שהחקירה בענינה החלה כחלק מחקירת עבירה לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק.

 

תוספת ראשונה

(תקנה 3(ב))

החלטה על שימוש במידע והעברתו לרשות אחרת לצורך המטרות הנוספות

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות איסור הלבנת הון (כללים לשימוש במידע שהועבר למשטרת ישראל ולשירות הביטחון הכללי לשם חקירת עבירות נוספות ולהעברתו לרשות אחרת), התשס"ו-2006 (להלן – התקנות), אני מתיר את השימוש במידע המצוי במסמך המצ"ב, מספר סימוכין      , שהועבר מהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וזאת לצורך  (מחק את המיותר) עבירה נוספת, כהגדרתה בתקנות, מסוג:       (פירוט סעיף העבירה).

(ימולא אם ההחלטה היא על העברת המידע אל מחוץ למשטרה או לשב"כ)

כמו כן, בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות החלטתי על העברת המידע האמור אל:       (שם הגוף החוקר / הרשות החוקרת), וזאת לצורך המצוין לעיל.

 

                   תאריך                                     __________________

                                                                                                 שם הגורם המוסמך

 

 

תוספת שלישית

(תקנות 3 ו-4)

חלק א' – רשויות שניתן להעביר אליהן מידע לפי תקנה 3 לצורך המטרות הנוספות

...

רשות ההגבלים העסקיים;

 

י"ב באב התשס"ו (6 באוגוסט 2006)