רשות התחרות

קישורים מהירים

10/09/00
3002593

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים), התש"ס – 2000

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
10/09/2000
סוג חקיקה:
תקנות

תק' תשס"ב-2002

תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים), תש"ס-2000

מיום 7.2.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6152 מיום 7.2.2002 עמ' 434

החלפת שם התקנות

הנוסח הקודם:

תקנות הבזק (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים), תש"ס-2000

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4, 12(ב) ו-59 לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 (להלן - החוק), ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת לענין סימן ג' לפרק ג', אני מתקין תקנות אלה:

תחולה

23.   (א)  הכשירות והתנאים המפורטים בפרק ג' יתקיימו בבעל הרישיון בכל תקופת רישיונו, בשינויים המחויבים, ויראו אותם כתנאים מהותיים ברישיון; חדל להתקיים תנאי מהתנאים המפורטים בפרק ג', רשאי השר לבטל את הרישיון, להגבילו או להתלותו, ובלבד שניתנה לבעל הרישיון הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), התקיים, לגבי בעל הרישיון, הסייג האמור בתקנה 12(ד)(1), לא ייחשב הדבר כהפרה של תנאי מתנאי הרישיון, כל עוד בעל הרישיון, לבד או יחד עם חברה אם, חברה בת או חברה אחות, אינו בעל מונופולין במגזר פעילות של שירותי בזק פנים- ארציים נייחים; לענין תקנה זו -

           "מגזר פעילות" - כהגדרתו בתקנה 12(א);

           "מונופולין" - כמשמעו בסעיף 26 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

 

י' באלול התש"ס (10 בספטמבר 2000)