רשות התחרות

קישורים מהירים

07/06/77
3002585

חוק העונשין, התשל"ז – 1977

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
07/06/1977
סוג חקיקה:
ראשית

סעיפי חוק העונשין הנאכפים על ידי מחלקת החקירות של רשות ההגבלים העסקיים מתוקף חוק ההגבלים העסקיים

 

 

 

לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה, אם, לאור טיבו של המעשה, נסיבותיו, תוצאותיו והאינטרס הציבורי, המעשה הוא קל ערך.

34י"ז

זוטי דברים (תיקון: תשנ"ד11)

 

 

 

 

 

היודע כי ספר, תעודה או דבר פלוני דרושים, או עשויים להיות דרושים, לראיה בהליך שיפוטי והוא, במזיד, משמידם או עושה אותם בלתי ניתנים לקריאה, לפענוח או לזיהוי, והכל בכוונה למנוע את השימוש בהם לראיה, דינו - מאסר חמש שנים.

242

השמדת ראיה (א122/)

 

 

 

 

העושה דבר בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי או להביא לידי עיוות דין, בין בסיכול הזמנתו של עד, בין בהעלמת ראיות ובין בדרך אחרת, דינו - מאסר שלוש שנים; לענין זה, "הליך שיפוטי" - לרבות חקירה פלילית והוצאה לפועל של הוראת בית-משפט.

244

שיבוש מהלכי משפט (א124/) (תשל"ג)

 

 

 

 

(א) המניע אדם, או מנסה להניעו, שבחקירה על פי דין לא ימסור הודעה או ימסור הודעת שקר, או יחזור בו מהודעה שמסר, דינו - מאסר חמש שנים.

(ב) המניע או מנסה להניע כאמור בסעיף קטן (א) בדרך של מרמה, הטעיה, כוח, איומים, הפחדה, מתן טובת הנאה או כל אמצעי פסול אחר, דינו - מאסר שבע שנים.

245

הדחה בחקירה (א124/א(א), (ב)) (תשל"ג) (תיקון: תשל"ז)

 

 

 

 

 

(א) המניע אדם, או מנסה להניעו, שבהליך שיפוטי לא יעיד, או יעיד עדות שקר, או יחזור בו מעדות או מהודעה שמסר, דינו - מאסר שבע שנים.

(ב) המניע או מנסה להניע כאמור בסעיף קטן (א) בדרך של מרמה, הטעיה, כוח, איומים, הפחדה, מתן טובת הנאה או כל אמצעי פסול אחר, דינו - מאסר תשע שנים.

246

הדחה בעדות (א124/א(ג),(ד)) (תשל"ג)

 

 

 

 

 

המטריד אדם בנוגע להודעה שמסר האדם, או עומד למסור, בחקירה על פי דין, או בנוגע לעדות שמסר האדם, או עומד למסור, בהליך שיפוטי, דינו - מאסר שלוש שנים.

249

הטרדת עד (א124/א(ה)) (תשל"ג)