רשות התחרות

קישורים מהירים

08/08/67
3002598

חוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
08/08/1967
סוג חקיקה:
ראשית

חוק הפטנטים, תשכ"ז-1967

זכויות בעל הפטנט וסייג לניצול הפטנט

(תיקון מס' 2)

תשנ"ה-1995

49.   (א)  בעל פטנט זכאי למנוע כל אדם זולתו מנצל בלי רשותו או שלא כדין את האמצאה שניתן עליה הפטנט, בין בדרך המוגדרת בתביעות ובין בדרך דומה לכך שיש בה, לנוכח המוגדר באותן התביעות, עיקר האמצאה שהוא נושא הפטנט (להלן – הפרה).

(תיקון מס' 2)

תשנ"ה-1995

           (ב)  אין במתן הפטנט משום מתן רשות לנצל אמצאה ניצול שלא כדין או בדרך שיש בה משום הפרת זכויות קיימות על פי כל דין.

מיום 10.8.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1538 מיום 10.8.1995 עמ' 408 (ה"ח 2215, ה"ח 2371)

זכויות בעל הפטנט זכויות בעל הפטנט וסייג לניצול הפטנט

49. (א) בעל פטנט זכאי למנוע כל אדם זולתו מנצל בלי רשותו או שלא כדין את האמצאה שניתן עליה הפטנט, בין בדרך המוגדרת בתביעות ובין בדרך דומה לכך שיש בה, לנוכח המוגדר באותן התביעות, עיקר האמצאה שהוא נושא הפטנט (להלן – הפרה).

(ב) אין במתן הפטנט משום מתן רשות לנצל אמצאה ניצול שלא כדין או בדרך שיש בה משום הפרת זכויות קיימות על פי כל דין.

סמכות ליתן רשיון כפיה

117. (א)  שוכנע הרשם כי בעל פטנט מנצל לרעה את המונופולין שיש לו, רשאי הוא ליתן למי שהגיש לו בקשה על כך בדרך שנקבעה ושילם את האגרה שנקבעה רשיון לנצל את האמצאה נושא הפטנט.

           (ב)  לא יזדקק הרשם לבקשה לפי סעיף זה אלא אם הוגשה לאחר תום שלוש שנים מיום שניתן הפטנט או ארבע שנים מיום הגשת הבקשה לפטנט, הכל לפי המאוחר.

סמכות לדרוש הודעה בדבר ניצול האמצאה

(תיקון מס' 4)
תש"ס-1999

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 47 (ה"ח 2819)

(א) כתום המועד האמור בסעיף 117 רשאי הרשם לדרוש מבעל פטנט כי יודיע לו בכתב, תוך ששים יום מיום הדרישה, אם הוא מנצל בישראל את האמצאה נושא הפטנט בדרך ייצור, את היקף הייצור ואת מקומו בדרך ייצור או בדרך ייבוא, את היקף הייצור או הייבוא ואת מקום הייצור.

ניצול מונופולין לרעה – מהו?

119. רואים ניצול מונופולין שיש בפטנט כניצול לרעה, אם נתקיימה לגבי האמצאה או המוצר או התהליך שהם נושאי הפטנט אחת הנסיבות שלהלן, ובעל הפטנט לא הראה הצדק סביר לקיומה –

(1)   אין מספקים בתנאים סבירים בישראל את מלוא הביקוש למוצר;

(2)   התנאים שהתנה בעל הפטנט להספקתו של המוצר, או מתן רשיון לייצורו או לשימוש בו, אינם הוגנים בנסיבות הענין ואינם מתחשבים בטובת הכלל, והם נובעים בעיקר מעצם קיום הפטנט;

(תיקון מס' 4)
תש"ס-1999

(3), (4) ו-(5) (נמחקו).

מיום 1.1.2000

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1721 מיום 30.12.1999 עמ' 47 (ה"ח 2819)

מחיקת פסקאות 119(3), 119(4), 119(5)

הנוסח הקודם:

(3) ניצולה של האמצאה, בדרך ייצור בישראל, אינו אפשרי או שהוא מוגבל בשל יבואו של המוצר;

(4) המוצר אינו מיוצר בישראל, ובעל הפטנט מסרב ליתן ליצרן מקומי, בתנאים סבירים, רשיון לייצורו או לשימוש בו, אם לצרכי השוק המקומי ואם לצרכי יצוא;

(5)   בעל הפטנט מסרב ליתן, בתנאים סבירים, רשיון לייצורו בישראל של המוצר או לניצולו בישראל של התהליך ומחמת סירוב זה –

(א)   נמנע או נפגע יצואו של מוצר מישראל; או

(ב)   נמנע ייסודה או פיתוחה בישראל של פעילות מסחרית או תעשייתית.