רשות התחרות

קישורים מהירים

13/05/19
501653

החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל בין:
אלון מרכזי אנרגיה גת שותפות מוגבלת בע"מ ודוראד אנרגיה בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
13/05/2019

החלטה לפי סעיף 14 לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל להסכם בין

אלון מרכזי אנרגיה גת שותפות מוגבלת בע"מ ודוראד אנרגיה בע"מ

1.       פתח דבר

לפני בקשה למתן פטור לפי סעיף 14 לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988 (להלן חוק התחרות) להסדר כובל בין אלון מרכזי אנרגיה גת שותפות מוגבלת בע"מ (להלן אלון גת) לבין דוראד אנרגיה בע"מ (להלן דוראד) (להלן ביחד הצדדים). בקשת הפטור נוגעת לכוונת הצדדים לאפשר לדוראד, העוסקת בייצור חשמל ובאספקתו, למכור לצרכני חשמל שונים את החשמל שייוצר בתחנת הכוח אלון גת. לאחר שבחנתי את כוונת הצדדים לשתף פעולה בתחום אספקת החשמל ואת השפעתה על התחרות בשווקים הרלוונטיים, ולאחר שנועצתי עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, שוכנעתי כי שיתוף הפעולה בין הצדדים נוגע לחלק מזערי משוק אספקת החשמל, והוא אינו מגביל את התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע ממנו, וכי עיקרו של שיתוף הפעולה אינו בהפחתת התחרות או במניעתה וכי בכפוף לאמור להלן לעניין משך תניית אי התחרות, אין בהסדר כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו. על כן, מצאתי כי בכפוף לאמור להלן, ההסדר ראוי לפטור לפי סעיף 14 לחוק התחרות, בשל הנימוקים שיפורטו בהמשך.

2.       ההסדר והצדדים לו

אלון גת היא שותפות רשומה, אשר בבעלות משותפת של קבוצת דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ (כ-55%) (להלן דור אלון),[1] ושל סיגמא מסד מרכזי אנרגיה בע"מ (כ-45%) (להלן סיגמא).[2] אלון גת מקימה בימים אלו תחנת כוח בהספק מותקן של כ-73 מגה וואט. במקור תוכננה התחנה לספק חשמל למפעל סוגת בתי זיקוק לסוכר בע"מ שבקרית גת (להלן סוגת). אלא שב-2018 החליטה סוגת להפסיק את פעילות בתי הזיקוק במפעל, ועל כן אלון גת נאלצת להתקשר עם צרכני קצה אחרים.

דוראד היא חברה פרטית המוחזקת על ידי שירותי תשתיות אילת-אשקלון בע"מ (37.5%)[3], ZORLU ENERJI ELEKTRIK URETIM (25%)[4], א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ (18.75%) ואדלקום בע"מ (18.75%). דוראד מחזיקה ברישיון לייצור חשמל ולאספקת חשמל, ובמסגרת זו מפעילה תחנת כוח מבוססת על טכנולוגיית מחזור משולב,[5] בהספק מותקן של כ-860 מגה וואט.

הוראות חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996,[6] מאפשרות למספק חשמל לרכוש חשמל עבור צרכניו ממספר יצרנים, וכן מאפשרות ליצרן חשמל למכור את החשמל המיוצר במתקניו למספר מספקים. בהתאם לכך במסגרת ההסדר אלון גת תהיה אחראית על הפעלת תחנת הכוח ועל ייצור החשמל, ואילו דוראד תהיה אחראית על אספקת ומכירת החשמל של אלון גת לצרכני הקצה ולחברת החשמל. במסגרת זו, אלון גת תגיש את תכניות הייצור למנהל המערכת, תעמיד לו את הזמינות שתיקבע ותנהל מולו את מכרזי המחיר. דוראד תישא באחריות לניהול השוטף של לקוחות התחנה, חיזוי צריכה והגשת תכניות צריכה וגבייה. על פי נוסח ההסדר בין הצדדים, דוראד תשלם לאלון גת תשלום זמינות בעבור כל קוט"ש זמין לייצור בתחנת הכוח, וכן תשלום אנרגיה בגין כל קוט"ש שתייצר אלון גת בפועל בתחנה עבור דוראד.

תוקף ההסדר נקבע ל-5 שנים ויחול ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח. לאחר מכן, הצדדים רשאים להאריך את ההסדר לשלוש תקופות בנות שנתיים כל אחת.

במסגרת ההסדר קיימת תניית אי תחרות, שלפיה דוראד לא תתקשר בהסכמים עם הצרכנים שאלון גת כבר הספיקה להתקשר עמם עד היום, במשך כל תקופת ההסדר וכן במשך 7 שנים לאחר סיום תקופת ההסדר (להלן הכבילה הנלווית).

3.       הכבילה והשפעתה על התחרות

עיקרו של ההסדר דנן הוא במכירת היקף מצומצם של חשמל שמיוצר על ידי יצרן חשמל אחד ליצרן חשמל שני, על מנת שזה האחרון יספקו לצרכני קצה תוך ניצול יתרונותיו לגודל ויכולתו לקיים ממשק יעיל עם לקוחות חשמל. עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות, ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו, למעט משך תניית אי התחרות - 7 שנים לאחר סיום תקופת ההסדר, כפי שיוסבר להלן.

התקשרות בין שני גופים עסקיים מתחרים מצמצמת את מספר המתחרים באותו מקטע פעילות ועלולה לעלות כדי חשש תחרותי שיתבטא בעיקרו בצבירת כוח שוק חד צדדי. בהתקשרות דנן מבקשת דוראד למכור ולספק את החשמל שתייצר אלון גת, בנוסף למכירה ולאספקה של החשמל שדוראד תייצר בעצמה, ובכך היא מגדילה את ההספק המותקן המסופק על ידה ומפחיתה את מספר השחקנים במקטע אספקת החשמל, שלכתחילה אינו גבוה.[7] ואולם, בדיקת רשות התחרות העלתה, כי במקרה הנוכחי החשש התחרותי מופג.

ההספק הקונבנציונלי המותקן כיום במשק החשמל בישראל הוא כ-16,500, מתוכם כ-13,000 מגה וואט מיוצרים בידי חברת החשמל.[8] כאמור, דוראד מפעילה תחנת כוח בעלת הספק מותקן של כ-860 מגה וואט, שהם כרבע מסך ההספק המותקן הפרטי הקונבנציונאלי בישראל. לעומתה, אלון גת עתידה להפעיל תחנת כוח בעלת הספק מותקן של 73 מגה וואט. המדובר בשיעור זניח מסך ההספק המותקן הפרטי המסופק בישראל, שיעור העומד על כ-2% בלבד. לכך יש להוסיף את העובדה, כי עד היום הספיקה אלון גת להתקשר עם כמה צרכני קצה לתקופה של מספר שנים ממועד ההפעלה של תחנת הכוח. כמות החשמל המקסימלית שצרכני קצה אלו צפויים לצרוך עומדת על נתח משמעותי מסך הספק התחנה. על פי ההסדר בין הצדדים, דוראד תקבל לידיה את כל ההסכמים שנחתמו עם צרכנים אלו ותהא מחויבת ליישם הסכמים אלו, וכאמור בכבילה הנלווית, לא תהא רשאית להתקשר באופן עצמאי עם צרכנים אלו. מכאן עולה, כי במשך השנים הראשונות לתקופת הפעלת תחנת הכוח, לכל הפחות, דוראד תוכל לספק לצרכנים חדשים שאיתם תתקשר רק חלק זניח בלבד מתוך ההספק המותקן של אלון גת. חלק זניח זה נאמד בשברי אחוז בלבד מסך כל ההספק המותקן הפרטי המסופק בישראל. לפיכך, לנוכח תוספת נתח השוק המזערית שדוראד תקבל לידיה כתוצאה מההסדר, ולאור העובדה כי לאלון גת אין אפשרות להרחיב את ייצור החשמל אל מעבר ל-73 מגה וואט, ובהינתן פעילותם בשוק של יתר ספקי חשמל פרטיים נוספים (בגדלים שונים), דומה כי החשש התחרותי מצבירת כוח שוק חד צדדי מופג.

אשר לתניית אי התחרות, תנייה זו נחוצה למימוש עיקרו של ההסדר. דוראד, עומדת מתוקף ההסכם בקשר עסקי רציף עם צרכני אלון גת ועלולה להציע לצרכנים אלו לעבור ולרכוש חשמל המיוצר על ידיה, ובכך לרוקן מתוכן את ההסדר. מכאן הצורך בכבילה הנלווית.

עם זאת, אין אני רואה את נחיצותה של הכבילה הנלווית למשך 7 שנים לאחר סיום תקופת ההסדר, לצורך שיתוף הפעולה בין הצדדים. הגם שהסכמים לאספקת חשמל הם הסכמים ארוכי טווח, אין הצדקה לאיין את התחרות בין הצדדים למשך 7 שנים לאחר תום שיתוף הפעולה שבין הצדדים, וניתן להסתפק ב-3 שנים בלבד מתום תקופת שיתוף הפעולה שבין הצדדים. תניית אי התחרות בענייננו נועדה למנוע מדוראד לנצל ביום שלאחר ההסדר את היתרון שהעניק לה ההסדר בדמות קשר עסקי רציף עם הצרכן, ואולם אין מניעה כי בחלוף שלוש שנים יהיו שני הצדדים משוחררים להציע הצעה תחרותית ללקוח מבלי שיהיה בכך ניצול יתרון שנוצר להם כתוצאה מההסדר.  

לאור כל האמור, נחה דעתי כי ההסדר לא מגביל את התחרות בחלק ניכר של השוק המושפע ממנו, כי ההסדר לא מקים חשש לפגיעה של ממש בתחרות בתחומי הפעילות המשותפים של הצדדים, כי עיקרו אינו בהפחתת התחרות או מניעתה וכי אין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו, וזאת למעט משך הכבילה הנלווית שנקבעה ל-7 שנים לאחר מועד סיום תקופת ההסדר. מצאתי לנכון אפוא להעניק פטור כמבוקש, בכפוף לקיצורה  של הכבילה הנלווית למשך 3 שנים בלבד ממועד סיום תקופת ההסדר.

 

4.       סוף דבר

לאחר שנועצתי עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, ראיתי לנכון להשתמש בסמכות הנתונה לי בסעיף 14 לחוק התחרות ולהעניק את הפטור המבוקש, בכפוף לקיצורה של הכבילה הנלווית למשך 3 שנים בלבד ממועד סיום תקופת ההסדר. בהתאם לסעיף 15(א) לחוק התחרות נתונה החלטתי זו לערר בפני אב בית הדין לתחרות על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל עליו ניתן הפטור.     

 

מיכל הלפרין

                                                                                      הממונה על התחרות

 

 

 

ירושלים, ח' באייר, התשע"ט

13 מאי, 2019

 

 

 

 


[1] דור אלון היא חברה ציבורית בשליטת אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ, אשר נשלטת בעקיפין על ידי מר מרדכי בן משה. דור אלון פועלת בתחום שיווק דלקים ומוצרים אחרים במתחמי תדלוק וסחר. כמו כן, לדור אלון פעילות בתחום הגז הטבעי באמצעות אלון חיפושי גז טבעי בע"מ. אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ מחזיקה בשרשור בכ-12.8% ממניות איי.פי.אם באר טוביה בע"מ, המקימה את תחנת הכוח IPM, אשר צפויה לפעול בהספק מותקן של 451 מגה וואט.

[2] סיגמא היא חברה פרטית שמניותיה מוחזקות בחלקים שווים (בשרשור) על ידי מסד עוז אנרגיה בע"מ וסיגמא אפסילון הנדסת כח בע"מ, כאשר האחרונה מחזיקה ב-15.8% ממניות דליה אנרגיות כוח בע"מ, המפעילה תחנת כוח בהספק מותקן של כ-900 מגה וואט.

[3] בבעלות חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ.

[4] תאגיד תורכי שנסחר בבורסה התורכית.

[5] טכנולוגיה המשלבת פעולה של טורבינת גז עם טורבינת קיטור.

[7] ראו רשימת רישיונות האספקה באתר רשות החשמל בקישור:

https://pua.gov.il/Licenses/Documents/aspaka_0718.pdf

השחקנים הגדולים הם דוראד, דליה אנרגיות כוח בע"מ, או. פי. סי רותם בע"מ, ואיי. פי. אם באר טוביה בע"מ.