רשות התחרות

קישורים מהירים

24/02/95
3001306

אישור מיזוג בין:
כימיקלים לישראל בע"מ
החברה לישראל בע"מ
Penn-Belmore Inc

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
24/02/1995
חברות:
כימיקלים לישראל בע"מ
החברה לישראל בע"מ
Penn-Belmore Inc

רשותההגבליםהעסקיים

 

מיזוג289: רכשכי"לבידיקבוצתש.אייזנברג

 

1.       הקדמה 

 

          ביום12.2.95הוגשואליהודעות מיזוגבהתאםלסעיף20(א)לחוקההגבליםהעסקיים,תשמ"ח-1988(להלן:"חוק ההגבלים"),בדבררכישתכרבעממניותיהשלכימיקליםלישראלבע"מ(להלן: "כי"ל")על-ידישנירוכשים:החברהלישראלבע"מ(להלן: "החברהלישראל")והחברההפנמיתPenn-BelmoreInc.(להלן:"PBI"),שתיהןבשליטתושלמרשאול אייזנברג.בחינת הרכישההמוצעתכללהעיוןבהודעותהמיזוגעלנספחיהןובמסמכים נוספיםאשרהוגשולפיבקשתי, התייעצותעםעובדיהרשותועםיועץכלכליחיצוני, וקיוםפגישות(נפרדות)עםמספרנציגיםשלכי"למצדאחדושלהרוכשיםמצדשני.

 

          ביום14.2.95,לאחרבחינתהרכישה המוצעתכאמור,ולאחרשנטלתיאתעצתהוועדההמייעצתלעניינימיזוגיםשראתהלהמליץ עלאישורהמיזוגללאתנאים,מצאתיכיאיןמקוםלהתנגדלביצועהמיזוג, והודעתי ברביםעלהסכמתילרכישהללאתנאים,בהתאםלסעיף20(ב)לחוקההגבלים.להלןאציגאת טעמיבקצירתהאומר.

 

2.      הרכישה

 

        הממשלה,במסגרתמדיניותהלהפרטת חברותממשלתיות,הציעה למכירהבהליכימכרזפומבי,חבילתמניותבכי"ל.המניות הנמכרותמקנותלרוכשיהן24.9%מהוןהמניותשלכי"ל.על-פיהודעותהמיזוג, מניותאלהתחולקנהבחלקיםשוויםביןהחברהלישראללביןPBI,כךשכלאחתמהןתרכוש12.45%ממניות כי"ל.הסכםהרכישהקובעהסדרהמעניקלקבוצתהרוכשיםאתהכחהמעשילמנותאת רוב חבריהדירקטוריוןשלכי"ל,וממילאלשלוטבחברהולנהלה.[1] בהמשך למכירתהשליטהבכי"לבמסגרתהעסקהנשואענייננו,מתכננת הממשלהלמכורמניות נוספותשלהחברהעלדרךשלהצעתמכרבינלאומית(Global Offering).הצעהזומתוכננת להתבצעבארה"ב,ב-30ביונישנהזו.

 

        אכן,בנסיבותהעניין,העסקהמהווה  "מיזוגחברות"כהגדרתמונחזהבסעיף1לחוקההגבלים. בנוסף,על-פי הודעותהמיזוגמחזורהמכירותשלהחברותהמתמזגות,ביחד,בשנתהמאזןאשרקדמה למיזוג,עלהעלהסכוםהנקובבסעיף17(א)(2)לחוקההגבלים,כךשהוראותפרקג'לחוק ההגבליםחלותעלהמיזוג,והמיזוגטעוןהסכמתושלהממונהעל-פיסעיף19לחוק ההגבלים. בהתאםלכך,סעיף6.1(iii) להסכםהרכישה מתנהאתביצועהרכישהבקבלתהסכמתושלהממונה.

 

3.       הרוכשים

 

          קבוצתאייזנברג היאקבוצהעסקית רב-לאומית,שהיקףעסקיהחובקעולם. הקבוצהפועלתבעולםבאמצעותמספרחברותזרות, ואילועסקיהבישראלמרוכזים בחברהלישראלבע"מ,הנשלטתעל-ידה.

 

          החברהלישראלנוסדהבשנת1968, והיאחברהציבוריתשמניותיהנסחרותבבורסהלניירותערךבתל-אביב. זוהי חברת החזקות,שהחברותבבעלותה עוסקותבמגווןרחבשלתחומיהמסחרוהכלכלה.ביןהגופים הנמצאיםבבעלותההמלאהאוהחלקית,במישריןאובעקיפין,נמנותביןהשאר:ציםחברת השיטהישראליתבע"מ(להלן:"צים");בתיזיקוקלנפטבע"מ (להלן:"בז"ן"); החברהלקירורוהספקהבע"מ(בתחוםשלמזון ושירותיקירור);יפאורה-תבוריבע"מ(בתחוםשלמשקאותקלים);אל-רםחברהלשיכון שותפותמוגבלת(בתחוםשלבנייה);ח.ל.מימוןושירותיםבע"מ(בתחוםהפיננסי); אלומיתאריזותבע"מ(בתחוםהאריזות);אי.סי.אס.מערכותכבליםישראלבע"מ (בתחוםשלטלוויזיהבכבלים);ועוד.

 

          לענייןשתיהאחזקותהראשונות: החברהלישראלמחזיקהב50.0%-מןהשליטהוב-48.9%מןההוןבצים,וציםעצמהמחזיקה במספררבשלחברותבנות.חלקהשלהחברהלישראלבבז"ןהינו26%,כאשרהמדינה מחזיקהביתרתהמניות.בז"ןמחזיקה,ביןהיתר:(א) ב-26%מגדותתעשיות פטרוכימיהבע"מ,העוסקתבייצורמוצריםפטרוכימיים;(ב)ב-12.5%ממפעליםפטרוכימיים בישראלבע"מ,העוסקתבייצורפוליסטרוןותערובותגומיופיח;(ג)ב-50%מכרמל אולפיניםבע"מ,העוסקתבייצורמוצריםפטרוכימייםוביוכימיים(מפעלים פטרוכימייםבישראלבע"ממחזיקהב-50%הנותרים).לחברהלישראלזכותסירוב ראשונהלרכושאתמניותיהשלהמדינהבבז"ןבמקרהשלמכירה.

          

          המחזורהכוללשלהחברהלישראל והחברותהקשורותעמה,לשנת1993,עלהעל2.7מיליארדדולרומספרהמועסקיםעל-ידן מגיעכדי7,500עובדים.[2]

 

4.       כי"ל

          כי"להינהחברהממשלתית וציבוריתשמניותיהנסחרותבבורסהלניירותערךבתל-אביב.כי"לעוסקתבעיקר בפיתוחאוצרותהטבעשלישראל,מכירתחומריגלםבסיסיים(בעיקראשלגוסלעפוספט), וייצורומכירתמוצריםהמבוססיםעלחומריהגלםהבסיסיים.למדינהמנייהמיוחדת ("מנייתזהב"),שעניינהשמירהעלהענייניםהחיונייםשלהמדינה.

 

          ביןהחברותהרבותשבקבוצת כי"לנמנות:מפעלייםהמלחבע"מ,רותםדשנים בע"מ,פריקלאסים המלחבע"מ,ועוד.

 

          כיום,כרבעממניותיהשלהחברה מוחזקותבידיהציבור,והיתרהמוחזקתבידיהממשלה.לאחרביצועהעסקה,תהפוך כי"לל"חברהמעורבת"כמשמעותהמונחבחוקהחברותהממשלתיות, התשל"ה-1975,וככזוהיאתמשיךלהיותכפופהלביקורתמבקרהמדינה.הממשלה מתכוונתלמכורממניותיהעדשתרדבשיעוראחזקותיהבכי"ל,באופןשיוותרובידיה 28%ממניותהקונצרן.

 

          עיקרמכירותכי"לבייצוא תוצרתהלשוקיחו"ל,ורק10%ממכירותיהמיועדיםלשוקהמקומי,בעיקרמכירות דשניםלצדמכירותאשלגוסלעפוספטלחברתחיפהכימיקליםבע"מ.שוקהיעדהעיקרי שלהקבוצההינואירופה,הקולטתכ-60%מהמכירות,וארה"בואסיה,הקולטותכ- 10%כלאחת.לחברהמערךמכירותבינלאומי,בצפוןאמריקה,דרוםאמריקה,אירופה, אפריקהואסיה.מחזורמכירותכי"ללשנת1993עמדעלכמיליארדדולר,והיא מעסיקהלמעלהמ-7,000עובדים.

 

5.       קשריםקיימיםביןהרוכשיםלבין כי"ל

 

          הובאולידיעתנוקשריםקיימיםבין הרוכשיםלביןכי"לכדלקמן:

 

א.   תובלהימית

 

      רובתוצרתהשלקבוצתכי"ל מיועדת,כאמור,ליצוא,ולכןחברותשונותבקבוצהשולחותסחורותליעדיהןהשונים באמצעותמוביליםימיים. נמסרלנו,כיחברותכי"למוציאותבשנהכ-90עד100 מיליוןדולרעלתובלהימית,ומתוךסכוםזה,הןמוציאותכ-27מיליוןדולרעלתובלה ימיתבאמצעותצים.

 

      מבחינתהשלצים,נמסרלנוכיתובלה מישראלואליהמהווהרקכ-30%מפעילותהשלצים,ורקכ-30%מןהתובלההימיתמישראל ואליהמתבצעתעל-ידיצים.תובלהעבורחברותכי"למהווהכ-6%מפעילותהשלצים מישראלאואליה.

 

      בשנת1979ייסדוחברתפוספטיםבנגב בע"מ(חברהבתשלכי"לאשרמוזגהבשנת1991בחברתרותםדשניםבע"מ, שגםהיאחברהבתשלכי"ל),מצדאחד,וצים,מצדשני,חברהבשםנגבסטאר בע"מ.תפקידהשלנגבסטארהיהלשרתאתחברת פוספטיםבנגב,וכיוםאתרותם דשנים,על-ידיהסדרתהובלהימיתעבורה,תוךהוזלתמחיריםושמירתאמינותמבחינת מועדיםושלימותהמטען.איןלנגבסטאראניותבבעלותה,אךהיאחוכרתמספראניות. נמסרלנו,כיאיןלציםזכותסירובראשונהאוכלעדיפותאחרתבקשרלהובלתסחורות המוסדרתבאמצעותנגבסטאר,וכלעסקהבינהלביןציםנעשיתעל-בסיסעסקיוב-"Arm’sLength".

 

ב.   סוכנויות

 

      נמסרלנו,כיחברתUnitedDevelopmentIncorporated,מקבוצתאייזנברג,משמשתכסוכנתשלמפעלייםהמלח,מקבוצת כי"ל,במכירותיהלסין,אשרעמדובשנת1994עלכ-50אלףטון. כמו-כן,קבוצת אייזנברגמשמשתכסוכנתשלחברתהברום, מקבוצתכי"ל,למכירותשלמתילברומיד בדרוםקוריאה,אשרעמדובשנת1994עלכ-2מיליוןדולר.בנוסף,חברותITIו-UDIמקבוצתאייזנברג משמשותכסוכניםשלחברהמקבוצתכי"ללענייןהתפלהבאייםהקריבייםובסין. קבוצתאייזנברגציינהכילמעטקשריםאלה,איןלהכלקשרנוסף,במישריןאובעקיפין, עםפעילויותכי"ל.

 

ג.    מכירותביןהקבוצות

 

      חברתדשניםוחומריםכימייםבע"מ מקבוצתכי"לרוכשתכ-1מיליוןדולרלשנהשלגפריתמבז"ן.חברהאחרת מקבוצתכי"לרוכשתכ-600,000דולרלשנהשלאתילןמחברתכרמלאולפינים בע"מ,שבז"ןמחזיקהב-50%ממניותיהכאמורלעיל.

 

      כמו-כן,חברהמקבוצתכי"לזכתה במכרזלספקלבז"ןמתקןהתפלה,וחברתהברוםמקבוצתכי"למוכרתלבז"ן כ-60,000עד70,000דולרלשנהשלסודהקאוסטית.

 

 

ד.   מתקןהדגמהלייצוראנרגיהמפצלישמן

 

      כי"ל, בז"ןוחברהבתשלבז"ןבשםפיתוחמשאביאנרגיהבע"מ,יחדעםחברת החשמל,משתתפיםבפרוייקטמשותף,שבמסגרתוהוקםמתקןהדגמהלייצוראנרגיהמפצלישמן.

 

ה.   הקמתמפעלאשלגבסין

 

      מפעלייםהמלחבע"ממקבוצת כי"ל ו-UnitedDevelopmentInc.מקבוצתאייזנברגמשתתפיםביחד בפרוייקטלהקמתמפעלאשלגבסין. נמסרלנועלידיקבוצתאייזנברגכינוכחמיקומושלהמפעלהמתוכנןבמרחקניכרמכל מוצאימי,ובשיםלבלדפוסיהמסחרבתוצרתהמפעל,איןהואיכוללהוותגורםמתחרה למפעליכי"לבאףאחדמהשווקיםלמעטזהשלסין.

          

6.       דיון

 

           כפישהוסברלעיל,לאורתנאיהסכם הרכישההמאפשריםלרוכשיםלמנותרובחבריהדירקטוריוןשלכי"ל,ולאורגודל מחזוריהמכירותשלהחברהלישראלושלכי"ל, העסקהנשואבקשהזוהיאמיזוג שביצועוטעוןהסכמתושלהממונהלפיסעיף19לחוקההגבלים. מצוותסעיף21(א)לחוק ההגבליםהיאכי:

 

                                הממונה יתנגדלמיזוגחברותאויתנהאותובתנאיםאםלדעתוקייםחששסבירכיכתוצאהמן המיזוגכפישהוצעתיפגעבאופןמשמעותיהתחרותבאותוענףאוייפגעהציבורבאחת מאלה:(1)רמתהמחיריםשלנכסאושלשירות;(2)איכותנמוכהשלנכסאושלשירות; (3)הכמותהמסופקתשלהנכסאוהיקףהשירות,אוסדירותהאספקהותנאיה.

 

          לאחרבחינתהרכישההמוצעתכאמור, מצאתיכיהמיזוגאיננומעוררחששלפגיעהמשמעותיתבתחרותבענפיםהרלבנטייםואינו מעוררחששלפגיעהבציבור.

 

          מקובללסווגמיזוגיםלשלושה קטגוריות-מיזוגיםאופקיים,מיזוגיםאנכיים,ומיזוגיםקונגלומרטיים-כאשרמיזוג עשוילעוררשאלותמכלשלושתההיבטיםהאלה.

 

א.   בחינהאופקית        

 

      מיזוגאופקיהינומיזוגביןחברותאשר מתחרותזובזובאותוענף.ברורשמיזוגאופקיעשוילפגועבאופןישירבתחרות,כי לאחרהמיזוגיהיהמתחרהאחדפחותבענף,והמתחרההנותרישלוטעלפלחשוקאשרחולק, ערבהמיזוג,ביןשנימתחרים.[3]

 

      בהיבטהאופקי,איןהמיזוגהנדוןמעורר חששלפגיעהבתחרות,הואילואיןבשליטתהחברותהרוכשותשוםגורםהעומדבתחרותמול החברותמקבוצתכי"ל.במיליםאחרות,הריכוזיותבענפיםבהןפועלתכי"ללא תגדל,ואיןלצפותלשינויברמתהתחרותבשוקהמקומיכתוצאהמהעברתהניהולבחברהלידי קבוצתאייזנברג.

 

ב.   בחינהאנכית          

 

      מיזוגאנכיהינומיזוגביןחברותאשר פועלותבאותוענף,אךבשלביםשוניםשלהייצוראוהשיווק,כגוןמיזוגביןיצרןשל מכוניותלביןמפיץשלמכוניות,אוביןיצרןמכוניותלביןיצרןשלצמיגים.גם במיזוגמסוגזהתתכןפגיעהבתחרותבאחדהשווקיםהרלוונטיים.[4]

 

      בהיבטהאנכי,נמצאתכי"לביחסים שלקונהשירותיהובלהמצים,כאשרהחברותאףמקיימותשותפותעסקיתבחברתנגבסטאר.  סה"כהיקףהשינועהימישלחברותכי"למגיעכדי100מיליוןדולר,כאשר כרבעעדשלישמהיקףזהנעשהבאמצעותצים.חלקהארישלההובלותהמתבצעותבאמצעות ציםעניינןהובלתמכולות.שיגורמטעניצוברבאמצעותציםנעשהבהיקפיםלאגדולים, אםבכלל,וזאתעלבסיסעסקאות"ספוט"מקומיות,בדרךשלחוזיםקצריטווח.

 

      החברההמשותפתנגבסטארפועלתממשרדי  רותם,הנהלתהמתמניתעלידירותם,ועיקרעיסוקהצמצוםעלויותההובלהשלרותם. החברההוקמהבשנת1979,והובלתמטעניהפוספטיםבאמצעותהנעשיתבהתאםלעקרוןשל כיסויהעלותבלבד.רותםמצידההתחייבהלספקאתכמויותמטעניהפוספטיםהדרושים לצורךההובלה,באונותהנחכרותעלידינגבסטאר.לנגבסטארעצמהאיןאניותבבעלותה. לצים,כבעליםחלקישלנגבסטאר,איןשוםעדיפותעסקיתבמהלכיהשלהחברה,והיחסים ביןציםלרותםניתניםלהתרהבהודעהמוקדמתשל90ימים.

 

      הקשריםהאנכייםשביןכי"ללבין ציםאינםמעורריםחששמשמעותילפגיעהבתחרותבשוקהמקומי.מרכיבההובלהבתחוםיצוא תוצרתכי"לבמכולותאיננומהווהרכיבמשמעותיבמחירהמוצר,ובכלהנוגעליצוא, מראשאיןהמדוברבהשפעהישירהעלהשוקהמקומי.אףבהיבטהיבוא,שהשפעתועלהשוק המקומימובהקתיותר,דומהכיציםאיננהמסוגלתלגרוםלפגיעהמשמעותיתבתחרות באיזשהופלחשוק.מכלמקום,שוקהתובלהואורחותיוהםכאלה,שלאמתעוררחששלפגיעה בתחרותעקבקשריהבעלותביןציםלביןכי"ל.[5]

 

                 בהקשרשלבז"ן,לא נמצאקשראנכיישירביןכי"ללביןבז"ן,וממילאאיןכלחששלפגיעה בתחרותבתחוםזה.גםשארהקשריםהקיימיםהיוםביןשתיהקבוצות,כפישתוארולעיל, אינםמעורריםחשש לפגיעהבתחרות.

 

                 ראינו,כיבנסיבותשקדמו לרכישתהשליטהבכי"לעל-ידיקבוצתאייזנברג,ראוהצדדיםלשתףפעולהבנוגע למכירותכי"לבמזרחהרחוקובמיזםמשותףלהקמתמפעלאשלגבסין.אמנם,כיום שיתוףפעולהכזהשובלאיהווההחלטהעסקיתצרופהשלשנימוקדיםשלרצוןעסקי עצמאי,ואפשרוהואאףיתעצםכךשקבוצתאייזנברגתיקחלעצמהאתכלההזדמנויותלשמש כסוכןמכירותשלכי"לבמקומותשוניםבעולם,וכךתסגורהזדמנויותאלהבפני אחריםאשרהיומבקשיםלשמשבתפקידזה.תופעותכאלהמעוררותסדרהשלקשייםשניסיון החייםועקרונותהמשפטמשתדליםלהתמודדעמםבאמצעותכלליםהמתייחסיםלמצביםשלניגודי ענייניםועסקאותעםבעליעניין,אךבנסיבותהמקרה,איןבמצביםאלהכדילעוררחשש לפגיעהמשמעותיתבתחרות.מבחןאחרוןזהשלחששלפגיעהבתחרות-הואהמדדהרלבנטי לשאלתאישורושלמיזוגבאספקלרייתדיניההגבליםהעסקים.

 

ג.    בחינהקונגלומרטית

 

      מיזוגקונגלומרטיהנומיזוגאשראינו מיזוגאופקיואינומיזוגאנכי.גםמיזוגכזהעלוללהיפסלמטעמיםשונים. בארה"בהועלומספררבשלסכנותאשריכולותלהיותטמונותבמיזוגכזה.להלן רשימהחלקיתבלבד: ניטרול"מתחרהבכח"(potential competitor);פתיחתפתחלהסדרים שלרכישותהדדיות(reciprocity);יצירתתנאיםנוחיםיותרלקיוםהסדריםכובלים;מתןאפשרותלתחרות טורפתאולאהוגנת;וכןסכנותהכרוכותבגודלוועצמתושלהקונצרןהקונגלומרטי. קיימותמחלוקות לגביחלקמסכנותאלהביןהמלומדים,המנהליםויכוחכלכלי-משפטי בשאלהאםיש בהןכדילהצדיקמניעתמיזוגחברות.[6]

 

      דומה,כידווקאהסכנההאחרונהשמניתי לעיל,שלריכוזיתרשלעוצמהבידיגוףאחדאוקבוצהאחת,מחייבתגישהישראלית עצמאית,אשרמביאהבחשבוןאתאופיוואתממדיושלהמשקהישראלי,כילאהריהמשק הישראליכהריהמשקהאמריקאי.מחדגיסא,החשששלריכוזעוצמהבידיגורםאחדהינו חששממשיומוחשייותרבמדינהקטנהכמושלנו.מאידךגיסא,ייתכנונסיבותקונקרטיות שעסקהדוגמתהפרטתקונצרןגדולעלידיהממשלהלאתהיהאפשריתאםייפסלכלרוכשבעל כחכלכלי.[7]

 

      ביטויקולעלסכנותהגלומותבריכוז עוצמהכלכליתבידימעטיםהושמעבארה"ב,בענייןColumbia SteelCo..באותוענייןנדון הסכם מכוחורכשהחברת UnitedStatesSteelאתנכסיהשל Consolidated SteelCorporation,שחלקןהיחסי בשוקהרלבנטיבמערבארה"בעמדעל13%ו-11%בהתאמה.עמדתהרובדחתהאת טענת רשותההגבליםהעסקייםהאמריקאיתכיהסכםזהיביאלפגיעהבתחרותבענףמוצרי המתכת.בדעתהמיעוטהחשובהשלהשופטDouglas,אליוהצטרפושלושהשופטיםנוספים, נאמרודבריםאשר,למרותשנאמרולגבימיזוגבעלהיבטיםאופקיים,יפיםבכלזאת במיוחדבהקשרשלמיזוגבעלאופיקונגלומרטי. מפאתחשיבותםשלדבריושלהשופטDouglas,אאריךמעטבציטוטם:

 

 

Here wehavethepatternoftheevolutionofthegreattrusts....Atothertimesany numberof“sound businessreasons"appearwhythesaletoormergerwith thetrustshouldbemade....TheCurseofBignessshowshowsizecanbecomea menace-bothindustrialandsocial....

         In finalanalysis,sizeinsteel isthemeasureofthepowerofahandfulofmen overoureconomy.Thatpowercanbeutilizedwithlightningspeed.Itcanbe benignoritcanbedangerous.ThephilosophyoftheShermanActisthatit shouldnotexist.Forallpowertendstodevelopintoagovernmentinitself. Powerthatcontrolstheeconomyshouldbeinthehandsofthepeople,notin thehandsofanindustrialoligarchy.Industrialpowershouldbedecentralized. Itshouldbescatteredintomanyhandssothatthefortunesofthepeoplewill notbedependentonthewhimorcaprice,thepoliticalprejudices,the emotionalstabilityofafewself-appointedmen.Thefactthattheyarenot viciousmenbut

respectable andsocialmindedisirrelevant.[8]

      

גםדבריושלהשופטWyzanskiבפסק-הדיןUnited Statesv.UnitedShoeMachineryCorp.,למרותשנאמרובהקשר אחר,יפיםלנושאשלמיזוגקונגלומרטי:

 

Concentrationsofpower, nomatterhowbeneficentlytheyappeartohaveacted,norwhatadvantagesthey seemtopossess,areinherentlydangerous.Theirgoodbehaviorinthepastmay notbecontinued;andiftheirstrengthwerehereaftergraspedbypresumptuous hands,therewouldbenoautomaticcheckandbalancefromequalforcesinthe industrialmarket.Andintheabsenceof thisprotectivemechanism,thedemand forpublicregulation,publicownership,orotherdrasticmeasureswouldbecome irresistibleintimeofcrisis.Dispersalofprivateeconomicpoweristhusone ofthewaystopreservethesystemofprivateenterprise.[9]

 

 

      ביטוילסכנותהתחרותיותוהחברתיות הנובעותמקיומםשלריכוזיכוחכלכלי,יימצאאףבפסיקתביתהדיןלהגבליםעסקיים, הגםשהדבריםנאמרובהקשרלבקשתאישורלעריכתושלהסדרכובלבידיזכייניהטלוויזיה בכבלים.מצייןביתהדין,בראשותכבודהשופטתמריםנאורכי:

 

      אנורואיםבחרדהאתפעולתםהמשותפת שלגופיםרביעצמההחולשיםעלפלחנכבדשלהשוק.קיומםשלגופיםכאלה,ישבוכדי להרתיעאחריםמלנסותולהתמודד(כשיפקעתוקףהזיכיונות)עלאותופלחשוק.[10]

 

      דבריםאלה,הגםשמתייחסיםהםלהסדר לכאורהאופקי,עניינםלמעשהביןזכייניטלוויזיהבכבלים(ביניהםגםחברהבתמשל החברהלישראל),שאינםמצוייםבתחרותישירהמולהצרכנים,הואילולכלזכייןאזור זיכיוןמשלו,ובכלזאתלכולםיחדעוצמהכלכליתמשותפתשישבהפוטנציאללפגיעה באינטרסהציבור.עוצמהזואףמצטיירתבעיניביתהדין,ביןהיתר,גםכעוצמההעלולה למנועתחרותפוטנציאליתביןהצדדיםלהסדרלביןאחריםשיבקשובעתידלהיכנסלענף, לאחרשיפקעתוקףהזיכיונותהקיימים,מעיןמבחןשל"מניעתתחרות פוטנציאלית".

 

      אכן,המיזוגהקונגלומרטי,בתנאיהארץ ותושביה,מעוררשאלותמורכבותוכבדותמשקל,אשרמןהסתםעודנדרשאליהם.הגעתי למסקנהכיבנסיבותהמקרההנדון, אינינדרשלהן,שכן אותהתוספתמעמדבמשק הישראלישתוקנהלידיקבוצתאייזנברג בעקבותהרכישההנדונה,למיטבהערכתי,איננהעלולה לגרוםלפגיעהמשמעותיתבתחרות,לאבהיבטשלמניעתתחרותפוטנציאלית,לאבהיבטשל יכולתלהתנהגותטורפתאוייקורמחירים,לאבהיבטהכללי שלהתרחבותלשוקמוצרים משיק,לאבהיבטשלסכנתחיובכי"ללבצעכלהתקשרויותיהעםהחברותהקשורות בקבוצההרוכשת,ואףלאבהיבטהסבוךשלעצםהגידולבריכוזמשאביםונכסיםבידיגורם אחד.בהגיעילמסקנהזו,הבאתיבחשבוןגםאתהקשרהדברים,דהיינומאמציהממשלה להפריטחברהממשלתיתגדולה.

 

      איןבמסקנתיזוערובהשמסקנתילאתהיה שונהבמקריםאחריםאשריבואובפניבעתיד;כלמקרהיידוןלגופו,לפינסיבותיוכפי שתיראנהאז.

 

ד.   "ניגודאינטרסים"

 

      הועלתהאףטענהבדברניגודאינטרסים ביןאחזקותיההשונותשלקבוצתאייזנברגלביןכי"לעלהחברותהבנותשלה,שכן כי"להיאבבחינתלקוחשלציםבנושאתובלהימיתשלמטענייבואויצוא,היא רוכשתתזקיקיםומוצריאנרגיהמביתהיוצרשלבז"ן,והיאמקיימתמיזםמשותףעם קבוצתאייזנברגבנוגעלהקמתמפעלתעשייתילייצורבסין,הכלכפישהוזכרלעיל.

 

      מןהראוילציין,כילאכלניגוד אינטרסיםיהיהבעלנפקותמשפטית,ואףניגודאינטרסיםבעלנפקותבתחוםמשפטיאחר, כגוןדיניחברותאודינישליחות,לאבהכרחיצדיקהתערבותבמסגרתדיניהגבלים עסקיים.ביטוילהלךמחשבהזהיימצאבדבריהשופטPosnerהמצייןכי:

 

          But notionsofconflictofinterestarenotthesameinlawandinbusiness... . Whatinlawwouldbeconsideredafatalconflictofinterestisinbusiness acommonplaceandlegitimatepractice....

         Selling yourcompetitor’sproducts,orsupplyinginputstoyourcompetitor,sometimes createsproblemsunderantitrustorregulatorylaw--butonlywhenthe supplierordistributorhasmonopolyormarketpowerandusesittorestricta competitor’saccesstoanessentialinputortothemarketforthecompetitor’s output....[11]

 

ברוחדבריםאלה,בשוקליאתהמיזוגהמוצע,יצאתימןההנחהשרק ניגודאינטרסיםהמעוררחששלפגיעהבתחרותהואמסוגניגודהענייניםשיבואבגדר משוואתהפקוחעלהמיזוגים.בעסקתהמיזוגהנדונהלאמצאתיחששלניגודאינטרסים מהסוגהרלבנטי.

 

          ממילא,לאלילחוותדעתיבשאלת ניגודאינטרסיםעסקיפוטנציאליביןעיסוקיהשלהקבוצההרוכשתלביןכי"ל. בדומה,הועלוטענותמטענותשונות,בדברמבנההעסקה,כדאיותה,סיכוניה,דרך ההתקשרות,המימוןועוד,אשראיןהןענייןלמערךהפקוחעלההגבליםהעסקייםלענות בהן.חזקהעלרשותהחברותהממשלתיות,כגורםהאמוןעלמכירתאחזקותהמדינהבחברה, כיקיימההליךנאות,במסגרתומןהסתם,נשקלוגםהטענותהאמורות.

 

7.       סיכום

 

          לסיכום,לאמצאתייסודלהתנגד, במסגרתהקבועהבחוקההגבלים,למיזוגהמוצע.אישורהממונהעלההגבליםהעסקיים עניינובשימורהתחרותבשוקהמקומיעלרבדיווגווניו.העסקהשבנדוןאיננהמעוררת חששלפגיעהבאינטרסיםהמוגניםעלידיהוראותהפקוחעלמיזוגים.

 

          כמובן, מתןהאישוראיננובבחינת נקיטתעמדהכלשהיבאףאחתמהסוגיותהאחרותהעשויותלהיותרלבנטיותלעסקההאמורה. על-כן,נתתיאתהסכמתילמיזוגהמוצע,ללאתנאים.

 

          בהתאםלסעיף22(ב)לחוקההגבלים, רשאיכלאדםהעלוללהיפגעמןהמיזוגהנדון,איגודעסקיוכןארגוןצרכניםלהגיש לביתהדיןעררעלהחלטתילהסכיםלמיזוג,תוךשלושיםימיםמיוםשההודעהעלהחלטתי פורסמהבשניעיתוניםיומיים,דהיינושלושיםימיםמיום16.2.95

 

 

 

                                                                            ד"ר יורםטורבוביץ

                                                                       הממונה עלהגבליםעסקיים

 

 

ניתןעל-ידיבירושליםהיום,

 כ"דבאדרא',תשנ"ה

24בפברואר1995.

1.  ר'סע'9.1להסכםהמיזוג,לפיו“..theGovernmentagreestoappoint directorsfromamongthe directorswhichtheGovernmentisentitledtoappoint...insuchnumberas shallenablethePurchasertoholdamajorityofone(1)director”

[2] ציםובנותיהמעסיקותכ-4,000עובדים, בז"ןמעסיקהכ-1,400,מטההחברהלישראלעצמהמעסיקכ-120איש,ושאר החברות בבעלותמלאהאוחלקיתשלהחברהלישראלמעסיקותעודיותרמ-2,000עובדים. המחזורהכספישלבז"ןהגיעבשנת1994כדי1.4מיליארדדולר,ומחזורהשלצים הסתכםבסכוםדומה.לשםהשוואה,מחזורמכירותקונצרןכלללשנת1992עמדעל2.8 מיליארדדולר,והואמעסיקכ-18,800עובדים;מחזורמכירותקונצרןכורעמדעל2.65 מיליארדדולר,והואמעסיקכ-18,000עובדים.

[3]Kintner,Federal AntitrustLaw,vol.IV,sec.34.3(1984&Supp.1995)..

[4]ראהKintner,vol.IV,secs. 35.3,35.4           

 

[5]השווה,סע'3(7)לחוקההגבלים,הקובעפטור לעריכתהסדרכובלשעניינותובלהבי"לבים,אובאוויר,אותובלהמשולבתבים, באוירוביבשה.

[6]ראהP.Areeda&D. Turner,AntitrustLaw,vol.V,ch.11(1980&Supp.1994);Kintner, vol.IV,ch.36.

[7] השווה,תיקמונ'1/93, חברתדובק בע"מנ.ש.שמיעבע"מואח',עמ'56-57לנוסחהמודפס(17.1.1995,טרם פורסם),שםאומרביתהדיןלהגבליםעסקייםבראשותהשופטתמריםנאור,בהקשרלהוראות חוקההגבליםהמתייחסותלפקוחעלמונופוליםכי"אנויכוליםלשאובהשראה ממהשנקבעבמשפטהמשווהובפרטכשאנובאיםליתןתוכןלביטויבעל"רקמה פתוחה"כ"תחרותבלתיהוגנתבעסקים"...אךבסופושלדברעלינוליתן לסעיףפרשנותמשלו....בבואנולעצבאתתוכנהשלאותהחובהנוספתהחלהעל המונופוליןעלינוליתןדעתנובראשובראשונהאלהמציאותהכלכליתבישראל."

[8] ראה:UnitedStates v.ColumbiaSteel,334U.S.495,536;68S.Ct.1107, 1128(1948).השווהגםP.Areeda&L.Kaplow,Antitrust Analysis808(1988)המצייןכי"TheJusticeswereseldomfartherapartthaninthiscase....The victoryforthemergingpartieswasusedtoshowtheneedfortougher antimergerstandardsandnewlegislation.Tomanyobservers,itwasanother caseinwhichacourt‘mistakenly’allowedthecreationorreinforcementof anticompetitiveoligopoly.Theimpulsetoavoidsuch‘mistakes’mayhelp explaintheSupreme’sCourthostilitytomergersduringthe1960’s”.

[9] UnitedStatesv.UnitedShoeMachineryCorp,.110F.Supp.295,347(1953),aff’dpercuriam,347U.S.521,74S.Ct.699(1954).

[10] ה.ע.455/92 אי.סי.אס.מערכותכבלים בישראלבע"מואח'נ. הממונהעלההגבליםהעסקיים עמ'29(10.1.94,טרם פורסם).

[11]ראה: SallyBeauty Companyv.NexxusProductsCo.,801F.2d1001(7thCir.1986).