רשות התחרות

קישורים מהירים

20/11/95
3001311

אישור מיזוג בין:
תנובה מאיר עזרא יבוא ושיווק בע"מ
לוסטיגר השקעות בע"מ
צבי הולדינגס בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
20/11/1995
חברות:
תנובה מאיר עזרא יבוא ושיווק בע"מ
לוסטיגר השקעות בע"מ
צבי הולדינגס בע"מ

רשותההגבליםהעסקיים

 

מיזוגחברות:תנובה-מאירעזראיבואושיווקבע"מ,

לוסטיגרהשקעותבע"מוצביהולדינגסבע"מ

 

הודעת המיזוג

הובאה לאישוריעסקתמיזוגחברות ביןהחברותתנובהמאירעזראיבואושיווקבע"מ (להלן:תנובה-מאירעזרא),לוסטיגרהשקעותבע"מ(להלן:לוסטיגר) וצביהולדינגסבע"מ‎(להלן:צביהולדינגס)[1].

לשלוש החברותחברהמשותפת,חוגריבואמזוןבעמ'(להלן:חוגר),אשראחזקותיה מתחלקותכדלקמן:תנובהמאירעזראמחזיקהב-2/3מכללהוןהמניותהמונפקשלחוגר ואילוהחברותלוסטיגרוהולדינגסמחזיקותביחדב-1/3הימנו. 

 עניינהשל הודעתהמיזוג-בעסקהמיום28.9.1995,שלפיהמוכרתתנובה-מאירעזראללוסטיגר וצביהולדינגסאתכלאחזקותיהבחוגר.

 

החברות המעורבות

תנובה- מאירעזראהיאחברהמשותפת בחלקיםשוויםלתנובהמחד,ולחברתמאירעזראובנו (1980)בע"מ(להלן:מאירעזראובנו)-חברתאחזקותציבורית,מאידך.את קבוצתהחברותהקשורותעםהאחרונה תיארתיבהחלטתיבענייןבקשותמיזוגשלקבוצת מאירעזראובנו(1980)בע"מעםהחברות"תוחלת","גנס", "לויסקייטרינג"ו"דגשאן".[2]הקבוצה פעילהבתחוםהמזון,וביןהיתרבשיווקועיבודבשרקפוא, וכןייצור,יבוא,עיבוד  ושיווקדגים(קפואיםוטריים).

לוסטיגר וצביהולדינגסהןחברותמשפחתיות,השותפותעםתנובהבחלקיםשווים (50%לתנובהו- 50%ללוסטיגרוצביהולדינגס)בעסקיאחסנהבקירורובעסקייבואושיווקדגיםקפואים. בתחוםזההןפועלותבאמצעותחברת מזונותמיגלדבעמ',שהינהחברה מובילה בענף.

תנובה-מאיר עזראהוקמהעלפיהסכםייסודמיום28.7.1993,ביןתנובהומאירעזראובנוכחברה שמטרתהלעסוקביבואושיווקבשר.זאת-עלרקעפתיחתוהצפויה,באוקטובר1993,של ענףיבואהבשרלמסחרפרטי[3].

חוגרהוקמה עלפיהסכםייסודמיום28.11.1993,במטרהלעסוק אףהיאביבואושיווקבשר.כאמור, האחזקותבחוגרהןשלתנובה-מאירעזראושלשותפיההפרטייםשלתנובה,לוסטיגרוצבי הולדינגס.

עלפיהודעת המיזוג,פלחהשוק שלתנובהמאירעזראבענףיבואושיווקהבשר הינוכ-50%,ואילו זהשלחוגרהינוכ-7%.

 

המיזוג 

עלפניו,אין המיזוגמעלהחששתחרותי,והיהזוכהלאישוריללאבירורנוסףעלהמסמכיםשהומצאולי. ואולםהואילוענףזהנתוןזהמכברלחקירהודרישהמטעםרשותההגבליםהעסקיים,הוגדר הצורךלוודאשמהלךפירוקהקטןברכיביה"חוטהמשולש"שלהחברותתנובה, מאירעזראובנוובעליהשליטהבחב'מזונותמיגלד(לוסטיגרוצביהולדינגס)איננו מעלהחששלפגיעהבתחרות,ושאכןתוכוכברו.לכאורה,נמצאכיפעילותשלושתהגורמים הללובצוותאחדא,הביאהליצירתגורםבעלמעמדדומינאנטיבענףהבשרהקפוא,אשראך מכברהופרטעלידיהממשלה.במסגרתזו,תיאמוהצדדיםאתאורחותהתנהגותםהעסקית, מחיריהמוצר,לקוחותנבחריםוכדומה.

זאתועוד, כפישניתןלהבחין,החברותהמעורבותמתחרות,במישריןאובעקיפין,בתחוםהדגים (החברההמשותפתלתנובהלוסטיגרואברמוביץ'-מזונותמיגלד,מתחרהעםחברותמקבוצת מאירעזרא).

הבירור שערכתיהעלהכיהרקעלעסקתהמיזוגהואברצונםשלה"הלוסטיגרואברמוביץ'לפרק אתהשיתוףעםתנובה-מאירעזרא,ולייבאולשווקמעתהבשרבאופןעצמאי,כשחוגרתפעל מעתהכגורםנפרדבענףולאתהיהקשורהעםתנובה-מאירעזרא.היקףפעילותההצפוי אינושונהמןההיקףהנוכחי.

הפרדהזו ביןתנובה-מאירעזראוחוגר,אינהצפויהלפגועבמצבהתחרותיבענף.מצבזהכאמור, נבדקלגופו,ואיןבעסקהזוכדילגרועהימנו.כןמצאתי,וביקשתילהבהיר,כיאין בעסקהזו כדילהשליךעלהחקירההנזכרתלעילאועלתוצאותיה.מסקנתי,אפוא,הינה כיאיןמניעהלאשראתהמיזוג.

 

אישור המיזוג

לאורהאמור לעיל,ולאחרשנועצתיבוועדההמייעצתכמתחייבעלפיהחוק,הננילהודיעעלהסכמתי למיזוג.

מובן,כי איןבהסכמהזוכדילפגועבסמכותכלשהימסמכויותייעלפיחוקההגבליםהעסקייםבקשר עםמימןהחברותהמתמזגותו/אומימןהחברותהמעורבותשהוזכרולעיל,ו/אוכדי  למנועהעמדהלדיןשלאדםשעברעלהוראותהחוקו/אוכדילגרועמכלהוראתדין.

 

 

 

                                                                                   ד"ר יורםטורבוביץ

                                                                             

                                                                              הממונהעלהגבליםעסקיים

 

ניתןהיום,20 בנובמבר1995.

[1]להודעתהמיזוגלאצורףהעתקחוזה עיסקת המיזוג.בעיקבותבקשתי,נשלחהחוזהוהגיעלרשותההגבליםהעסקייםביום23.10.1995.

[2]החלטה מיום4.2.1994.

[3]יבואהבשרהיהעדאזבידייםממשלתיות,והתנהל עלידי מינהלהסחרהממשלתי,משרדהתעשייהוהמסחר.