רשות התחרות

קישורים מהירים

04/09/95
3001309

אישור מיזוג בין:
Uniliver PLC
Uniliver Overseas Holdings B.V
גלידת שטראוס בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
04/09/1995
חברות:
Uniliver PLC
Uniliver Overseas Holdings B.V
גלידת שטראוס בע"מ

רשותההגבליםהעסקיים

 

מיזוגחברות:גלידותשטראוסבע"מ-קבוצתיוניליבר

 

מסימני הזמן,מובאתעתהלאישוריעסקתמיזוגחברותביןחב'Uniliver PLC ו-UniliverOverseasHoldingsB.V.(להלן:"קבוצתיוניליבר")וחב'גלידתשטראוסבע"מ (להלן:"שטראוס").מכוחההסכםשנכרתביןהצדדיםלמיזוג,רוכשתקבוצת יוניליבר,שהיאקבוצהרב-לאומיתזרה-עלדרךהקצאה-מניותבהיקףשל50%מהון המניותהמוקצהוהנפרעשלשטראוס.יוניליברהואאחדמיצרניהגלידההגדוליםבעולם, ופעילותהמתפרסתעלפנימדינותרבות.שטראוסהיאהמחלבההישראליתהשניהבגודלה, והיאאחדמשנייצרניהגלידההגדוליםוהעיקרייםבישראל.לאראיתייסודלהתנגדלעסקה זו,שכןאיןחששכיכתוצאהממנהתפגעבאופןמשמעותיהתחרותבענפיםהרלבנטיים.

  1. קבוצתיוניליברושטראוסהגישוהודעתמיזוג,"בכפוףומבלילפגועבעמדת מרשינוובעמדתקבוצתשטראוס,עלפיהקייםספקבאםחובתמתןהודעתמיזוגבהתאםלסע' 17לחוקההגבליםהעסקיים,התשמ"ח-1988חלהעלהעסקהנשואמערכתההסכמים המצורפת,שכןקבוצתיוניליברכוללתחברותזרותבלבד,אשראינןפועלות בישראל".[1]

  2. איןצריךלומרכיבהעדרמתןחובתהודעתמיזוג,לאנדרשתאיהתנגדותהממונה עלההגבליםהעסקייםלביצועהעסקה,וממילאהואאףנעדרסמכותלהיזקקלהודעתמיזוג, אפילוהיאהוגשהמחמתהספק.[2] אלאשעיוןבהוראותחוקההגבליםהעסקיים,מלמדבאופןשאינומשתמעלשתיפנים,כי העסקהשבנדון"מיזוגחברות"היא,כמשמעותושלהביטויבחוקההגבלים.החוק מפעילאתהפיקוחעלמיזוגיםבאמצעותשלושמערכותשלמסננים:המסנןהראשון,הוא הגדרתהמיזוג;השני,הואתנאיהסףהקבועיםבסע'17לחוק;והשלישי,אמותהמידה הנקובותבסע'21לחוקלענייןההתנגדותלמיזוג.[3] לענייןהמסנןהשני,אחדמשלושתתנאיהסףהחלופייםמתקייםשעהש"מחזורהמכירות שלהחברותהמתמזגותיחד,בשנתהמאזןשקדמהלמיזוג,עולהעלסכוםשל20מיליון שקליםחדשים";סע'17(א)(2)לחוק.

  3. לענייןחישובמחזורהמכירותמלמדנוסע'18לחוקכיבמיזוגעםחברההמנהלת עסקיםהןבישראלוהןמחוץלישראל,"יחולוהוראותפרקזהרקלגבימחזור המכירותשלהחברהבישראל".פשיטא,לענייננו,ישלחבראתמחזורהמכירותשל שטראוסעםמחזורהמכירותשלקבוצתיוניליבר.אפילועומדמחזורהמכירותשלקבוצת יוניליברבישראלעלהעדרמכירות(דהיינוהעדרמחזוראואפס),הריחיבורולמחזור המכירותשלשטראוסעובראתהיקףהמחזורהמפעילאתהמסנןהשניהאמורלעיל.הואיל וכך,ובהתקייםבעסקהמבחן"מיזוגחברות"כהגדרתובסע'1לחוקההגבלים, זהו"מיזוגחברות" ועלכןטעוןאישור.

  4. שטראוסמעריכהאתחלקהבשוק המקומישלהגלידה,ביחדעםחברתהבתגלידתויטמן (1979)בע"מ,כעומדעלכ-40%מכולו.דומניכיזוהיהערכתחסר,אךבנסיבות המקרהאיןצורךלנקוטעמדהבשאלת"נתחהשוק"שלשטראוס.[4] נקיטתעמדהבשאלהזוהיתהמחייבתמהלךלבדיקתצריכתתשומותחלבעלידייצרני הגלידהו/אובדיקתהיקףמכירותיהםשלהמתחרים,לפחותהעיקרייםשבהם.האחרונים, כולליםבראשובראשונהאתתנובה,באמצעותטנאנוגהו-סנוקרסט,ושטראוסאףמציינת "מתחרים"קטניםיותר,פלדמן-פלקותעשיות,ריאו,קולורדו,גלידתבארשבע, ד"רלק,בןאנדג'ריס,האגןדאז,נסטלההמיובאעלידיליהמןשליסל,מרס- המיובאעלידיסידס.

  5. קבוצתיוניליברהיאתאגידרב-לאומי,אנגלו-הולנדי,העוסקבייצורושיווק מוצרימזון,חומריניקויומוצריםלטיפולאישי.מחזורהמכירותשלהקבוצהעמדבשנת 1994עלכ-30,000מיליוןלירותשטרלינג.עיקרפעילותהקבוצההתמקדבאירופה(53% מהמחזור)ובצפוןאמריקה(20% מהמחזור),אולםצפיהנהלתהקבוצההינוכיהחלקהארי שלהגידולבפעילותיגיעדווקאמהאזוריםהאחרים.[5] יוניליברמעידהעלעצמהשהיאיצרניתהמרגרינההגדולהבעולם,והיאהיצרןהמוביל בעולםבתחוםהגלידה.[6] שמותהמותגהמוכריםמשלהקבוצהכולליםבתחוםהדטרגנטיםאתUmo,Power,Skip,Wisk,Comfort; בתחוםהטיפולהאישימוכריםהמותגיםLux,Doveו-Lifebuoy;בתחוםהמזון,גלידתMagnum באירופה,גלידתKlondikeבצפוןאמריקה, תהLipton, מרגרינתRama, שמןזיתBertolli ועודרביםאחרים.קבוצתיוניליבררכשהבשנת1994בלבדמפעליגלידהבקנדה, קולומביה,הודו,דרוםאפריקה,אורוגוואיו-וונצואלה.מפעליגלידהחדשיםהוקמו בסין,הודוו-מלזיה.

  6. נקודתהמוצאלבחינתםשלמיזוגיםבאספקלרייתדיניההגבליםהעסקיים,תמצא בהוראתסע' סעיף21(א)לחוקההגבלים,שזולשונה:

 

                                הממונה יתנגדלמיזוגחברותאויתנהאותובתנאיםאםלדעתוקייםחששסבירכיכתוצאהמן המיזוגכפישהוצעתיפגעבאופןמשמעותיהתחרותבאותוענףאוייפגעהציבורבאחת מאלה:(1)רמתהמחיריםשלנכסאושלשירות;(2)איכותנמוכהשלנכסאושלשירות; (3)הכמותהמסופקתשלהנכסאוהיקףהשירות,אוסדירותהאספקהותנאיה.

 

  7. לענייננו,לכאורההמדוברבמיזוגאופקי,דהיינוביןחברותהפועלותבאותו ענף.בדרךכלל,מיזוגאופקיעשוילפגועבאופןישירבתחרות,כילאחרהמיזוגיהיה מתחרהאחדפחותבענף,והמתחרההנותרישלוטעלפלחשוקאשרחולק,ערבהמיזוג,בין שנימתחרים.[7]אלאמאי,קבוצתיוניליברקודםלמיזוגלא פעלהכללבשוקהישראלי,וממילאהיאלאהיתהבבחינתמתחרהפעילבענף.במיליםאחרות, כתוצאהמןהמיזוגלאתפחתהתחרותבפועלבמשקהישראלי,שהואתאהשטחהטריטוריאלי הרלבנטילבחינתהמיזוג.בנסיבותהמקרה,איןאףלראותאתקבוצתיוניליברכמתחרה פוטנציאליביצרניהגלידההמקומיתהנעלםמןהזירהעקבהמיזוג.אילוהיתההקבוצה בבחינתמתחרהבכוח,כיאזדומהשנדרשיםהיינולבחוןאתהשפעתהמיזוגעלהתחרות. לענייןזהההלכהבארה"ב-ולאזההמקוםלבחוןדרכייישומהבישראל,אםבכלל- גורסתבקוויםכללייםכי:

 

Itposestwoquestions andteachesthatifbothareansweredaffirmatively,theventureisunlawful. Thequestionsarethese:(1)Isitprobablethat,iftheventurewere forbidden,oneof thefirmswouldenteralone?(2)Isitprobablethat,ifone firmentered,theotherwouldeitherenterorremaininthewingsasaviable potentialcompetitor?[8]

 

  8. אולםלענייננו,לאמצאתיכיקבוצתיוניליברהתעתדהאושקלהלהיכנסלשוק הישראליבאופןעצמאי.אמנםמשגמלומנהליהקבוצהבליבםלהתחילבפעילותבישראל,הם בחנומספראפשרויותלשיתוףפעולהעםגורםמקומי,אךבאופןמעשיכברבשלביחסית מקדמינבחרהשטראוסכשותףהמקומי.לדברייוניליבר,שטראוסמהווהמבחינתםשותף מועדף,בהיותהמחלבהבבעלותפרטיתהמסוגלתלקבלהחלטותעסקיותבטווחזמןקצר, ובהיותשטראוסגורםמובילבשוקהגלידההמקומי.

  9. אכן,אילונכנסהקבוצתיוניליברלפעילותבישראלבאופןעצמאיאובאמצעות גורםמקומישאינואחדמשניהמתחריםהגדוליםוהעיקרייםבשוקהגלידההמקומי,היהבכך כדילתרוםלשבירתהמבנההריכוזישלהענף.אךמשבחרהקבוצתיוניליברשלאלעשותכן, מטעמיההעסקיים,איןלראותב"אובדןההזדמנות"המשקיתעילהלהתנגדות למיזוג:עריכתהמיזוגלאצפויהלגרוםלפגיעהבתחרות.

10.איןזאתאלאשהחברות הרב-לאומיותהבוחרותלהתחילולפעולבישראל,מעדיפותלעשותכןבאמצעותשותףמקומי, בדרךכללהגורםהישראליהדומינאנטי.בחירהזומסתברת,ביןהיתר, לאורשליטת היצרניםהמקומייםבמערכיהשיווק,המהוויםמבחינתהיצרןהזרמחסוםכניסהלשוק המקומי.במקוםלהיאבקבמונופולהמקומי,מעדיףהיצרןהזר,לחבוראליו.כניסתמתחרה משמעותיחדשלשוקנמנעת.

11.שעהשאימצההממשלה במרץ1991,אתהחלטתהבדברמדיניותשלחשיפתהמשקהמקומילייבואמארצותשלישיות, סבוריםהיומנסחיהכייבואטובין(וגםשירותים)אוכניסתגורמיםבי"ללמשקהישראלי, יביאובהדרגהלשינויהמבנההתחרותיבמשק.[9] דומהכיהניסיוןהנצברעדעתהמלמד,כיבמקריםרביםהשינויפחותמודגשמהצפוי, במיוחדבראייהדינמיתולאסטטית:השפעתהיבואהמתחרהמחו"לכמוכניסתמתחרה זר,לעתיםקרובות,איננהמשנהאתמבנההתחרותבענפיםהרלבנטיים.הגורםהמקומי הדומינאנטימשמראתכוחוביןאםמשוםשהואעצמוהופךליבואןגדולוביןאםמשום שהמתחרההזרהופךלשותפו,והכלמשוםהקשייםשבחדירהלמערכותהשיווקהמקומיות.

לסיכום,אני דוחהאתטענתהצדדיםלעסקהכיהיאאיננהבבחינת"מיזוגחברות",ועלכן נדרשתילבקשהלאשרה.אינירואהכליסודלהתנגדלמיזוגהחברותנשואבקשהזו,שכן העסקהאיננהמעוררתחששלפגיעהמשמעותיתבתחרות.

                                                                                                    

 

 

 

                                                                                      ד"ר יורםטורבוביץ

                                                                              הממונה עלההגבליםהעסקיים

ט'–אלול–תשנ"ה

4ספטמבר, 1995

[1]מכתבושלעו"דפולבריס,מיום20באוגוסט 1995,סע'3;מכתבושלעו"דרםכספימיום20באוגוסט,סע'3.

[2]השווה,החלטתהממונהבבקשתמיזוג,רכישת עוףהנגבמפעללמוצריעוףעלידיתנובהמרכזשיתופילשיווק,ההגבליםהעסקיים, הוצאתועדתמחוזתל-אביבשללשכתעורכיהדיןבישראל,עמ'249,252(עורכתט. אולשטיין,1994)"אםאמנםלאבמיזוגקאעסקינן,כיאזלכאורהאיןמשמעות להתנגדותילעריכתהעסקה,שכןהתנגדותזואינהבאהבגדרדל"תאמותסמכויותיי עלפיפרקג'לחוקההגבלים"; עררביה"דלהגבליםעסקיים2/94תנובה מרכזישיתופילשיווקנ'הממונהעלההגבליםהעסקייםעמ'6(טרםפורסם,22.2.95) "לשםהגנהעלהתחרותראההמחוקקלהקנותלחוקתחולהרחבתהיקףעלעסקאותרבות במשקבאופןשהחוקיחבוקסיטואציותשונותבהןתיתכןפגיעהבתחרות".

[3]השווה,קביעתהממונהבדברקיוםעסקתמיזוג חברות,רכשמניותבנקברקליסדיסקונטבע"מעלידיבנקדיסקונטלישראל, ההגבליםהעסקיים,שם,עמ'123,129;ראהגם,ע"א1186/93מדינתישראלואח' נ.בנקדיסקונטלישראלבע"מעמ'38לנוסחהמודפס(טרםפורסם,אוגוסט 1994).

[4]שאלתהשווקיםהרלבנטיים,כמוגםנוהגיהשיווק בענףוהסדריהבלעדיותלסוגיהם,מעורריםשאלותמורכבות,אךאלהאינןקשורותלמיזוג שבנדון;השווה,CommissionDecisionof23December1992 againstLangnese-IgloGmbhO.J.NoL183/19(26.7.93) MarsGmbhv.SchollerLebensmittelGmbh, C.M.L.R.January1994(EuropeanCourtofFirstInstance);IceCream,AreportonthesupplyintheU.K.oficecreamfor immediateconsumption,MonopoliesandMergers Commission(March1994);והשווה,A. Robertson&M.Williams,AnIceCreamWar:TheLawandEconomicsof  FreezerExclusivityI 16European CompetitionLawReview7 (January/February1995).

[5]ראה:Unilever, AnnualReview1994 AndSummaryFinancialStatement pa.2

[6]וראהשם,בעמ'16,בהתייחסלדרכיהפצתהגלידה מצויןכי"Forsomeyearsnowaspectsofthemarketing arrangementsemployedbyourbusiness,andindeedbymostoftheindustry’have beenthesubjectofinvestigationsbyvariousregulatoryauthoritiesandhave beenthesubjectoflegaldispute.During1994,theU.K.MonopoliesandMergers Commissionconfirmedthatthesearrangements,andparticularlythoseconcerning thesupplyofcabinetsonexclusiveterms,donotoperatedagainstthepublic interest.InMarch1995,theEuropeanCommissionalsoendorsedthepracticeof cabinetexclusivity.”

[7]Kintner,Federal AntitrustLaw,vol.IV,sec.34.3(1984&Supp.1995)..

[8]ראה,L.Sullivan,Handbook oftheLawofAntitrust651-652(1977);UnitedStatesv.Penn-OlinChem.Co,378U.S. 158,84 S.Ct.1710(1964);H. Hovenkamp,FederalAntitrustPolicy508(1994).

[9]בניגודלכותרתהחלטתהממשלה,עקרונותיהלא הוגבלואךלחשיפתהמשקליבואמארצותשלישיות,אותןארצותעמןאיןלישראלהסכםאזור סחרחופשיבילטראליאומולטילטראלי.במיוחד,אמוריםהדבריםבכלהנוגעלביטולחובת הרישוישנקבעהמטעמיםשלהגנהעלתוצרתהארץ,וכןבנוגעלהחלטהלהביאלצמצוםמרבי שלדרישותייבואהמותנהבתנאים,"כךששיקולשלהגנהעלתוצרתהארץלאיבוא במנייןהשיקוליםבקביעתמגבלותאלה.השווה,א.אברהמי,חשיפתהמשקהישראלי ליבואמארצותשלישיות,שלבד'1994205ב-מנהלהכנסותהמדינה,המחלקהלמחקר כלכלי,דו"חשנתי1994,מס'44(דצמבר1994).