רשות התחרות

קישורים מהירים

29/05/19
501658

החלטה בדבר מתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל בין:
תל"י חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל
ובעלי הזכויות החברים בה

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
29/05/2019

החלטה לפי סעיף 14 לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בדבר מתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל שצדדים לו

תל"י חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל

ובעלי הזכויות החברים בה

1.      פתח דבר

מונחת בפניי בקשה למתן פטור לפי סעיף 14 לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 (להלן החוק) להסדר כובל שהצדדים לו הם תל"י חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל (להלן תל"י) ובעלי הזכויות החברים בה או המיוצגים על ידה. עניינה של בקשת הפטור הוא בהסדרים הכובלים העומדים ביסוד הקמתה ופעילותה של תל"י כתאגיד לניהול משותף של זכויות יוצרים.

לאחר שבחנתי את ההסדר ואת הכבילות המצויות בו, כמו גם את השפעתן האפשרית על התחרות בשוק הרלוונטי, ולאחר שנועצתי בוועדה לפטורים ולמיזוגים, שוכנעתי כי בכפוף לתנאים שיפורטו בהמשך, הכבילות אינן פוגעות פגיעה של ממש בתחרות בשוק, כי עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה, וכן כי אין בהסדר כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו. על כן, מצאתי כי ההסדר ראוי לפטור בתנאים לפי סעיף 14 לחוק.

2.      ההסדרים הכובלים והרקע לבקשה

במסגרת תיקון מס' 4 לחוק הקולנוע, התשנ"ט-1999 (להלן חוק הקולנוע), עוגנה בדין זכותו של יחיד שהוא יוצר של יצירה קולנועית או בעל זכויות ביצירה כזו, לנהל את זכויותיו הקיימות או העתידיות בה באמצעות תאגיד ניהול משותף של זכויות, דוגמת תל"י. על-פי הוראות התיקון, בגדר "ניהול" כאמור באות הפעולות הבאות: מתן "רישיונות שמיכה"; ניהול משא ומתן עם משתמשים; קביעת תנאי שימוש; קביעת דמי שימוש; מעקב אחר השימוש וגביית דמי שימוש. בגדר "שימוש" כאמור, נכללת הזכות להעתקה; ביצוע פומבי; וכן שידור והעמדת היצירה לרשות הציבור.

עם זאת הוראות התיקון לא הוציאו את פעילות תאגיד כדוגמת תל"י מגדרי תחולתו של החוק ובהתאם, פעילותה של תל"י הוסדרה ואושרה לראשונה בתנאים על-ידי בית הדין לתחרות (להלן בית הדין) ביום 29 במאי 2016.[1]

להשלמת התמונה נציין כי לצד תל"י פועלים תאגידים נוספים אשר עוסקים בניהול משותף של זכויות יוצרים ביחס לזכויות ויצירות מסוגים שונים (להלן תאגידי ניהול). אקו"ם בע"מ- אגודת קומפוזיטורים מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל (להלן אקו"ם) היא תאגיד לניהול משותף של זכויות יוצרים ביצירות מוסיקליות וספרותיות. הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ (להלן הפדרציה) והפדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ (להלן הפי"ל וביחד עם הפדרציה הפדרציות) עוסקות בניהול משותף של זכויות יוצרים בתקליטים. פעילותן של אקו"ם והפדרציות כבר אושרה בעבר על ידי ועל-ידי בית הדין ועל ידי הממונה על התחרות.[2],[3]

3.      תאגידים לניהול משותף של זכויות – כללי

התועלות שביסוד פעילותו של תאגיד לניהול משותף של זכויות יוצרים, כמו גם החששות לפגיעה בתחרות העולים ממנה, נדונו בהרחבה בפסקי הדין של בית הדין בעניין אקו"ם והפדרציות וכן בפסק הדין של בית המשפט העליון בעניין אקו"ם.

המקרה של תל"י אינו זהה, וכך גם נכתב בפסק הדין בעניין תל"י:

"אכן, ההצדקה לפעילותה של תל"י ולפעילותם של התאגידים האחרים לניהול משותף של זכויות, איננה זהה. בתחום היצירה האור-קולית, קיים ומבוסס מנגנון של הסכמי הפקה בהם מתקשרים יוצרים עם מפיקים וגופי שידור, מנגנון שאין לו מקבילה בתחומי פעילותם של התאגידים האחרים לניהול משותף של זכויות. כאמור, עמדת הממונה היא, כי מנגנון ההתקשרות הפועל בתחום היצירה האור-קולית לצורך הפקת היצירות, עשוי היה לשמש אכסניה נאותה להסדרת תמלוגיהם של היוצרים כלפי גופי השידור, בלא ניהול משותף. בהעדרו של מנגנון זה בתחומי העיסוק של התאגידים האחרים, דומה כי אין חולק כי בתחומים אלו פעילותם של התאגידים האחרים היא הדרך היחידה להסדרה אפקטיבית של גביית תמלוגי היוצרים בתחומם, וממילא ההצדקה לאישורם כהסדר כובל. לא כך בעניינה של תל"י, שכן בתחום פעילותה, כנטען, קיימת חלופה להגנת זכויות יוצרים משמעותית, שלא במסגרת תאגיד לניהול משותף. ממילא, ההצדקה לעצם פעילותה של תל"י שונה מזו של התאגידים האחרים, אלא שבעניין זה אמר המחוקק את דברו".[4]

לאור דברים אלה ולאור חוק הקולנוע נותר, אפוא, רק להבטיח כי פרטי הסדר הניהול המשותף אינם פוגעים פגיעה של ממש בתחרות וכי אין בהם כבילות שאינן נחוצות לשם מימוש עיקר הסדר הניהול המשותף.

החששות העשויים להתעורר כתוצאה מפעילותה של תל"י זהים לחששות העולים מפעילותם של תאגידי הניהול האחרים. לחששות אלו שני מישורים עיקריים: הראשון, רכישת כוח שוק כלפי המשתמשים, המתבטא בעיקר בתעריפים, שעשויים להיות גבוהים מדי ובלתי הוגנים שכן התמלוגים שמשתמש נדרש לשלם מתואמים בין היוצרים השונים במסגרת "רישיון השמיכה" שמעניקה תל"י; והשני, רכישת כוח שוק כלפי היוצרים הזקוקים לשירותי הניהול המשותף שמעניקה תל"י שהיא כיום הגורם היחיד המעניק שירותים אלו לתסריטאים ובמאים. כוח השוק שנתון לתאגיד ניהול משותף כלפי היוצרים בעלי הזכויות עלול לאפשר לתאגיד הניהול המשותף לנהוג בבעלי הזכויות באופן בלתי שוויוני או פוגעני או באופן העלול לפגוע בתחרות בין התאגיד לניהול משותף לבין מתחריו וחבריו.

נוכח חששות אלה, בית הדין הכפיף את האישור לפעילותה של תל"י לשורה של תנאים. בין התנאים שהושתו על תל"י נקבעה הגבלת יכולת תל"י להשתמש בסעדים משפטיים מסוג צווי מניעה ופיצויים סטטוטוריים כלפי משתמשים; קביעת מנגנון הכרעה חיצונית במחלוקת בעניין שיעור התגמולים; איסור על סירוב בלתי סביר למתן "רישיון שמיכה"; איסור על ניצול לרעה של מעמדה של תל"י, לרבות איסור על גביית דמי רישיון בשיעור בלתי הוגן; איסור על אפליית משתמשים דומים; חובה שהחברות בתל"י תהיה פתוחה לכל יוצר ובעל זכות ביצירה רלוונטית; חובת הקמה וניהול מאגר מידע זמין ונוח ובו מידע על היצירות המצויות בניהולה של תל"י; והטלת חובת מינוי דח"צים בדירקטוריון תל"י.

לאחר שבחנתי את הדברים, הגעתי למסקנה כי תנאים אלו נדרשים גם בעת הזו ועל כן החלטתי לקבוע תנאים דומים לאלו שנקבעו על ידי בית הדין.

בהינתן תיקון מס' 4 לחוק הקולנוע, תנאים אלו נדרשים על מנת להבטיח שההסדר לא יביא לפגיעה של ממש בתחרות ושאין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.  

4.      סוף דבר

נוכח כל האמור לעיל, בכפוף לתנאים שיפורטו להלן מצאתי כי אין בכבילות שבהסדר הניהול המשותף כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות בשוק, כי עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות ובמניעתה וכי אין בו כבילות שאינן נחוצות לשם מימוש עיקרו. לפיכך ולאחר שנועצתי בוועדה לפטורים ומיזוגים, ראיתי לנכון להשתמש בסמכות הנתונה לי בסעיף 14 לחוק ולתת את הפטור למשך 6 שנים מהיום, בכפוף לתנאים שיפורטו להלן.

בהתאם לסעיף 15(א) לחוק נתונה החלטתי זו לערר בפני אב בית הדין על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל עליו ניתן הפטור.

5.      ואלה התנאים:

1.       הגדרות

"אדם" - כמשמעותו בחוק הפרשנות, התשמ"ב-1982;

"איגוד עסקי" -  תאגיד שמטרותיו, כולן או חלקן, הן קידום ענייניהם העסקיים של החברים בו;

"ביצוע פומבי" - כהגדרתו בסעיף 13 לחוק זכות יוצרים;

"בעל זכויות ביצירה" - מי שקיבל זכויות ביצירה מידי תסריטאי או במאי;

"העמדה לרשות הציבור" - כהגדרתה בסעיף 15 לחוק זכות יוצרים;

"העתקה" - כהגדרתה בסעיף 12 לחוק זכות יוצרים;

"השכרה" - כהגדרתה בסעיף 17 לחוק זכות יוצרים;

"זכויות ביצירה" - הזכות הבלעדית לבצע יצירה בפומבי, לשדרה, להעמידה לרשות הציבור או להשכירה, או הזכות לקבלת תמורה בגין איזו מהפעולות הנ"ל;

"חבר תל"י" - בעל מניה בתל"י;

"החוק" - חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח- 1988;

"חוק זכות יוצרים" - חוק זכות יוצרים, התשס"ח- 2007;

"חוק הקולנוע" - חוק הקולנוע, התשנ"ט- 1999;

"יוצר" - תסריטאי או במאי שהוא בעל הזכויות הראשון ביצירה או מי שזכויות אלה הועברו לו על-פי דין במות היוצר;

"יחיד" - לרבות חברת יחיד שיוצר הוא בעל המניות היחיד בה;

"יצירה" - יצירה קולנועית ישראלית לסוגיה, כהגדרתה בסעיף 12א לחוק הקולנוע, או חלק ממנה;

"מיוצג" - יחיד שהוא יוצר של יצירה או שהוא בעל זכויות ביצירה שנכללה ברפרטואר תל"י, בין שהוא חבר בתל"י ובין שאינו חבר בה, וכן מי שביקש מתל"י לייצגו לעניין גביית דמי רשיון פרטני;

"הממונה" - הממונה על התחרות;

"משתמש" - כל אדם העושה שימוש ביצירה או מבקש לעשות שימוש בה בתחומי מדינת ישראל;

"ניהול" - כמשמעו בסעיף 12א לחוק הקולנוע;

"סוחר ביצירה" - מי שרשאי, על-פי דין או על-פי הסכם, בין בעצמו ובין ביחד עם אחרים, להרשות שימוש ביצירה, לרבות מתן הרשאה כאמור בכפוף לזכותו של מיוצג לקבל תמורה בגין השימוש ביצירה;

"עשיית יצירה נגזרת" - כהגדרתה בסעיף 16 לחוק זכות יוצרים;

"פיצויים סטטוטוריים" - פיצויים ללא הוכחת נזק כהגדרתם בסעיף 56 לחוק זכות יוצרים;

"פרסום" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק זכות יוצרים;

"רישיון גורף" - רישיון שימוש לגבי זכויות ביצירות שברפרטואר תל"י, שאינו רישיון פרטני;

"רישיון פרטני" - רישיון הניתן למשתמש המעוניין בשימוש פרטני ביצירה אחת אשר בשמה או בשם יוצרה נקב או במספר יצירות אשר בשמן או בשם יוצריהן נקב, מתוך רפרטואר תל"י;

"רפרטואר תל"י" - כלל הזכויות ביצירות המנוהלות על-ידי תל"י;

"שידור" - כהגדרתו בסעיף 15 לחוק זכות יוצרים;

"שימוש ביצירה" - ביצוע פומבי, שידור, העמדה לרשות הציבור והשכרה;

"תל"י" - חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בע"מ.

2.       הפעולות המותרות לתל"י

בכפוף לאמור בתנאים אלה, תל"י רשאית לעסוק בניהול זכויות ביצירה, בדרך של עשיית הפעולות הבאות והן בלבד:

2.1   תל"י רשאית להתקשר עם יחידים שהם יוצרים של יצירות או יחידים שהם בעלי זכויות ביצירות בהסכם לפיו זכויותיהם ינוהלו על-ידי תל"י בהתאם לתנאים אלה.

2.2   תל"י רשאית להעניק רישיון גורף בתמורה ובתנאים שייקבעו במשא ומתן בין תל"י לבין המשתמש.

2.3   תל"י רשאית להעניק רישיון פרטני, ובלבד שקיבלה את הסכמת כל המיוצגים שזכויותיהם ביצירה או ביצירות לגביהן נתבקש הרישיון הפרטני מנוהלות על-ידי תל"י. למען הסר ספק ובכפוף לאמור בהסדר זה יובהר כי תל"י תהא רשאית לקבל ממיוצגיה הסכמה מראש להענקת רישיונות פרטניים בשמם, ובלבד שהסכמה זו תהיה ניתנת לשינוי בכל זמן, לא תהייה גורפת ותוכל להתייחס לכל השימושים או לחלקם. החלטת מיוצג לחזור בו מהסכמתו תיכנס לתוקפה בתוך 14 ימים.

2.4   תל"י רשאית לגבות דמי רישיון בגין רישיון גורף ממשתמשים ולחלקם למיוצגים.

2.5   תל"י רשאית לגבות דמי רישיון בגין רישיון פרטני ממשתמשים ולחלקם למיוצגים.

2.6   תל"י רשאית לנהל מעקב אחר השימוש ביצירות, והיא רשאית לעסוק באכיפת זכויות מיוצגיה ביצירות.

לעניין ס"ק זה בלבד - "שימוש ביצירות" ו"זכויות ביצירות", לרבות העתקה, פרסום, ועשיית יצירה נגזרת.

3.       רפרטואר תל"י

3.1   תל"י לא תכלול זכויות ביצירה ברפרטואר תל"י אלא אם התקיימו התנאים הבאים:

(1)     בהסכם לאספקת שירותיו כתסריטאי או כבמאי, כלל היוצר סעיף בנוסח להלן (להלן סעיף תל"י):

"למרות האמור בכל מקום בהסכם זה, לרבות בסעיפים_______לעיל ו/או סעיפים__________ להלן, הרי שכל העברת זכויות ו/או מתן רישיון של התסריטאי/הבמאי על פי הסכם זה, כפופים ואינם חלים על זכויות הביצוע הפומבי, זכויות השידור, זכויות ההשכרה וזכויות ההעמדה לרשות הציבור (כאשר זכויות אלה ישמשו, אך ורק לשם גבייה וקבלה של תמלוגים מהמבצע הפומבי ו/או מהמשדר ו/או מהמשכיר ו/או מהמעמיד לרשות הציבור וזאת בגין הביצוע הפומבי ו/או השידור ו/או ההשכרה ו/או ההעמדה לרשות הציבור, של התסריטים ו/או הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה) של התסריטאי (לגבי התסריטים של הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה) ושל הבמאי (לגבי בימוי הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה), אשר יישארו בידי התסריטאי/הבמאי ושאותן העביר ו/או יעביר התסריטאי/הבמאי אל תל"י- חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל בע"מ (להלן תלי) ו/או אל כל ארגון לניהול זכויות אחר. למען הסר ספק, במקרה של סתירה בין סעיף זה ובין האמור בכל מקום אחר בהסכם זה יגבר האמור בסעיף זה.

בכל מקרה בו המפיקה או הגורם המשדר (לו תמכור המפיקה את הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה) ימכרו את הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה לצד שלישי (להלן הצד השלישי), לא יפנו התסריטאי/הבמאי ו/או תלי למפיקה ו/או אל הגורם המשדר בטענה או בדרישה לתשלום תמלוגים בגין הביצוע הפומבי ו/או השידור ו/או ההשכרה ו/או ההעמדה לרשות הציבור של הסרט ו/או התוכנית ו/או הסדרה על-ידי הצד השלישי, והכל בלא קשר ותלות אם באותה עת קיים הסכם לתשלום תמלוגים בין תלי והצד השלישי ובין אם לאו, אלא יפנו לצד השלישי בקשר לגבייה וקבלה של תמלוגים בגין הביצוע הפומבי ו/או השידור ו/או ההשכרה ו/או ההעמדה לרשות הציבור על-ידי הצד השלישי, כאמור."

יובהר, כי אין באמור כדי למנוע הכללת הוראות נוספות, הנוגעות לזכויות ביצירה או לתמורה בגין השימוש בה, בהסכם להפקת יצירה, ובלבד שאין בהוראות אלה כדי לגבור על האמור בסעיף תל"י בכל הנוגע להיקף הזכויות המועבר לניהולה של תל"י ואופן ניהול הזכויות ביצירה על-ידה;

(2)     הוגשה בקשה בכתב להכללת כל זכויות המבקש ביצירה, בצירוף כל האסמכתאות הנוגעות לזכויותיו ביצירה. אם אין בידי היוצר אסמכתאות כאמור בכתב, רשאי הוא להגיש תצהיר,  על היעדר אסמכתאות כאמור ועל זכויותיו ביצירה;

(3)     נתחם בין תל"י לבין המיוצג הסכם העברת זכויות בנוסח שאושר על-ידי הממונה ואשר בו הוראה לטובת משתמש, לפיה במקרה של החרגה מוותר המיוצג על כל זכות לתבוע משתמש כל עוד הוא פועל מכוח רישיון תקף מתל"י הכולל את היצירה, וזאת גם לאחר מתן הודעת ההחרגה, ובהתאם לאמור בסעיף 3.2 להלן;

(4)     פרטי היצירה יירשמו בבסיס הנתונים כאמור בסעיף 3.5 להלן.

3.2   מיוצג בתל"י רשאי, בכל עת, להחריג את זכויותיו בכלל או בחלק מהיצירות מניהולה של תל"י, באמצעות מסירת הודעת החרגה, ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

(1)     הודעת ההחרגה תתייחס לכל השימושים ביצירות המוחרגות;

(2)     נתקבלה הסכמתם של כל המיוצגים בתל"י שהם בעלי זכויות ביצירות אליהן מתייחסת ההודעה האמורה, ואף הם הודיעו לתל"י על רצונם להחריג את זכויותיהם בהתאם לאמור בסעיף זה.

3.3   הודעת ההחרגה לא תיכנס לתוקף אלא אם התקבלה על-ידי תל"י הודעה של תאגיד אחר לניהול משותף של זכויות ביצירות קולנועיות ישראליות כהגדרתו בחוק הקולנוע (להלן: "תאגיד הניהול הנעבר"), לפיה כלל הזכויות המוחרגות יעברו לניהולו מיד עם כניסתה לתוקף של הודעת ההחרגה, ובלבד שהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

(1)     לתל"י נמסרו הודעות החרגה כאמור בסעיף 3.2 לטובת תאגיד הניהול הנעבר, לגבי לפחות שליש מהיצירות המנוהלות על-ידי תל"י בעת מתן הודעת ההחרגה;

או

(2)     לתל"י נמסרו הודעות החרגה כאמור בסעיף 3.2 לטובת תאגיד הניהול הנעבר, לגבי לפחות שני שליש מהיצירות מאותה הסוגה אליה שויכה היצירה מושא הודעת ההחרגה, המנוהלות על-ידי תל"י בעת מתן הודעת ההחרגה. לעניין זה "סוגה" - סוגה המוכרת כסוגה נפרדת לצורך מפתח חלוקת התמלוגים של תל"י לפי סעיף 4.4 להלן.

3.4   בכפוף לאמור בסעיף 3.3 לעיל, הודעת ההחרגה תיכנס לתוקפה תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה, ובכל מקרה לא פחות מ- 15 ימים מיום פרסום פרטי ההחרגה באתר האינטרנט של תל"י בהתאם להוראות סעיף 3.8 להלן. ואולם לא תהיה בהודעת ההחרגה כדי לגרוע מהיקפו של רישיון שימוש שניתן למשתמש טרם מועד ההחרגה, ורישיון השימוש ימשיך להקיף את מלוא הזכויות ביצירה שהיו כלולות בו מלכתחילה, כאילו לא ניתנה הודעת ההחרגה, עד ליום 31 בדצמבר, או עד למועד תום הרישיון שבתוקף, לפי המוקדם, ובלבד שההודעה ניתנה עד ליום 30 בנובמבר באותה השנה; לא ניתנה הודעה עד ליום 30 בנובמבר באותה השנה, ימשיך הרישיון להקיף את מלוא היצירות שהיו כלולות בו מלכתחילה, כאילו לא ניתנה הודעת ההחרגה, עד ליום 31 בדצמבר בשנה העוקבת, או עד למועד תום הרישיון שבתוקף, לפי המוקדם.

על חלוקת תמלוגים לאחר הודעת ההחרגה יחולו הוראות סעיף 4.6 להלן.

3.5   תל"י תקים ותנהל בסיס נתונים אשר יכלול את הפרטים הבאים לגבי כל יצירה שהוכללה ברפרטואר תל"י:

(1)     שם היצירה, ובכלל זה שם הסדרה, העונה והפרק אם אלו רלוונטיים;

(2)     פירוט שמות כל היוצרים אשר זכויותיהם ביצירה נכללו ברפרטואר תל"י, ובכלל זה כל שם בדוי אשר מופיע על היצירה בדרך המקובלת, אם ביקש זאת היוצר;

(3)     תאריך הפטירה של יוצרים שנפטרו ומועד פקיעת הזכויות ביצירה, אם ידוע;

(4)     זהות מפיק היצירה, אם ידוע;

(5)     זהות גוף השידור עבורו הופקה היצירה, אם קיים וידוע ליוצר בעת הכללת היצירה ברפרטואר תל"י;

(6)     תאריך הכללת היצירה ברפרטואר תל"י;

(7)     לגבי יצירות שהוחרגו – מועד הכניסה לתוקף של הודעת ההחרגה.

3.6   בסיס הנתונים יפורסם במלואו באתר האינטרנט של תל"י, אשר יכלול מנוע חיפוש שיאפשר איתור יצירה לפי שמה, לפי שמו של כל אחד מהיוצרים או לפי מילים מתוך אחד מהם. הגישה לבסיס הנתונים והשימוש במנוע החיפוש יהיו פתוחים לציבור ללא תשלום.

3.7   תל"י תפרסם באופן בולט בבסיס הנתונים שבאתר שלה הבהרה כדלקמן:

"יובהר כי אין בקבלת רישיון מתל"י או בהכללת יצירה בבסיס הנתונים כדי לפטור משתמש ביצירה מהחובה לקבל רישיון מכל גורם אחר שהוא בעל זכויות ביצירה, וכן כי אין ברישום "מפיק היצירה" או "גוף השידור עבורו הופקה היצירה" בבסיס הנתונים משום הבעת עמדה כי איזה מהם הוא בעל זכויות ביצירה, או כי אין בעלי זכויות אחרים או נוספים בה".

הבהרה דומה תופיע בכל הסכם בין תל"י לבין משתמש.

3.8   תל"י תעדכן את בסיס הנתונים בתוך 15 ימים מהמועד שנודע לה על שינוי באיזה מהנתונים המפורסמים בו. המיוצג יעדכן את תל"י בתוך שבעה ימים מהיום שנודע לו על שינוי בהם.

3.9   תל"י תפרסם הודעה ברורה באתר האינטרנט שלה לפיה מיוצג הודיע על רצונו להחריג זכויותיו ביצירה מניהולה של תל"י לפי סעיף 3.2 לעיל, הכוללת את הפרטים הבאים:

(1)     זהות היצירה שהזכויות בה הוחרגו;

(2)     מועד הכניסה לתוקף של הודעת ההחרגה .

3.10            תל"י תשפה משתמש בעל רישיון בגין כל חבות שבה יישא המשתמש עקב טענה להפרת זכויות יוצרים בשל שימוש בהיעדר הרשאה, שנעשה עקב הסתמכות המשתמש על בסיס הנתונים המפורסם באתר האינטרנט של תל"י.

3.11            תל"י לא תסרב סירוב בלתי סביר לכלול יצירה ברפרטואר תל"י, ולא תתנה את הכללת הזכויות ביצירה ברפרטואר תל"י בתנאים אשר מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים אינם נוגעים להכללת הזכויות ביצירה ברפרטואר תל"י; מבלי לגרוע מכלליות האמור, תל"י לא תתנה הכללת זכויות ביצירה ברפרטואר תל"י בהכללתם של זכויות ביצירות נוספות ברפרטואר תל"י, בין שהיצירה נוצרה ובין אם לאו.

4.       החברות בתל"י וחלוקת התמלוגים

4.1   החברות בתל"י תהא פתוחה בפני כל יחיד שהוא יוצר ביצירה אחת לפחות ברפרטואר תל"י או שהוא בעל זכויות ביצירה כאמור.

4.2   חבר בתל"י רשאי, בכל עת, להודיע על פרישתו מתל"י, אך לא תהיה בפרישתו כשלעצמה כדי להוות הודעה על החרגת זכויותיו ביצירה מניהולה של תל"י כאמור בסעיף 3.2 לעיל.

4.3   תל"י תחלק כספים שנגבו בגין רישיונות גורפים למיוצגים בה באופן התואם לסוגת היצירה, ולהיקף ואופי השימוש בפועל ביצירות שברפרטואר תל"י, לרבות על דרך מדגם מקום בו אין באפשרות תל"י לקבל נתונים מספיקים על היקף ואופי השימוש, או מקום בו עיבוד הנתונים כרוך בהקצאה בלתי סבירה של משאבים.

4.4   אמות המידה להערכת היקף ואופי השימוש ביצירות ברפרטואר תל"י, מפתח חלוקת הכספים בגין רישיונות גורפים למיוצגים והכללים לחלוקתם יפורסמו באתר האינטרנט של תל"י, וזאת בלשון ברורה ושווה לכל נפש.

4.5   כספים להם זכאי המיוצג בגין רישיונות פרטניים הנגבים על-ידי תל"י יחולקו למיוצג בלבד.

4.6   תל"י לא תפלה בין מיוצגים, ובכלל זה בין מי שחבר בתל"י לבין מי שאינו חבר בה, בין מיוצגים שהכלילו ברפרטואר תל"י זכויות ביצירות מעטות לבין מיוצגים שהכלילו ברפרטואר תל"י זכויות ביצירות רבות ובין מיוצג אשר החריג זכויותיו או העניק רישיון פרטני לגבי חלק מיצירותיו לבין יוצר אשר לא עשה כן.

4.7   אחת לשנה תעמיד תל"י לרשות כל מיוצג את המידע להלן:

(1)     היקף ההכנסות אשר יוחסו למיוצג;

(2)     היקף הכספים ששילמה לו תל"י לפי כל סוג של רישיון ומשתמש, ביחס לכל תקופה;

(3)     היקף הכספים שנוכו כחלקו בהוצאות תל"י;

(4)     היקף ההכנסות שיוחסו לו אשר טרם שולמו לו.

4.8   תל"י תבקש מגורם חיצוני אובייקטיבי למנות בורר מוסכם אשר יכהן כבורר במחלוקות כמפורט להלן:

(1)     מחלוקות בין תל"י לבין חבר או מיוצג או מי שביקש להיות חבר או מיוצג בנוגע להחלטות תל"י בעניין דחיית בקשה, הפסקת החברות או הייצוג או השעייתם, התנאת תנאי להמשך החברות או הייצוג;

(2)     מחלוקות בין דירקטורים לתל"י ומחלוקות בין הדירקטורים לבין עצמם הנובעות מתפקידם כדירקטורים לרבות בכל עניין הקשור להפסקת כהונתו של דירקטור בתל"י.

4.9   במקרה של מחלוקת כמפורט לעיל ואם ביקש זאת הצד השני למחלוקת, תציג תל"י שטר בוררות ותודיע לו כי אם יחתום על שטר הבוררות, המחלוקת תתברר במסגרת הליך בוררות. על הליך הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968. אין באמור בסעיף זה כדי לשלול מחברים או מיוצגים זכות לפנות לבית משפט מוסמך או לגרוע מכל זכות שהיא המוקנית להם על פי הוראות כל דין.

5.       הוראות בעניין אופן מתן רישיונות

5.1   באתר האינטרנט של תל"י יפורסמו תעריפי תל"י ותנאים לדוגמה של הרישיונות לכל סוג של משתמש, תוך פירוט אמות המידה לחישוב דמי הרישיון. לצד כל פרסום כאמור בסעיף זה, ייכתב בצורה ברורה כי אלו נקבעו על דעת תל"י ובאחריותה בלבד. על אף האמור, אם יש סוג של משתמשים אשר תל"י טרם העניקה לו רישיון, תל"י תהיה רשאית לפרסם אמות מידה לחישוב דמי הרישיון בלבד, ובלבד שיפורסמו תעריפים בתוך שנה מהיום שבו תל"י החלה לפעול בנוגע לאותו סוג של משתמשים.

5.2   תל"י לא תסרב סירוב בלתי סביר להעניק רישיון גורף למבקש, עבור כל סוג של שימוש שיבקש המבקש. בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו את תל"י כמסרבת סירוב בלתי סביר במקרים שלהלן:

(1)     סירוב למתן רישיון גורף למשתמש מקום בו הביע המבקש כאמור את נכונותו לשלם תעריף שקבעה תל"י למשתמשים מאותו סוג;

(2)     סירוב למתן רישיון גורף כאשר הביע מבקש הרישיון את נכונותו לשלם דמי רישיון שנקבעו על-ידי בית משפט מוסמך או בורר למשתמש מאותו סוג;

(3)     ניסיון למנוע מבעל רישיון גורף לפעול על-פי הרישיון שברשותו.

5.3   סברה תל"י כי התקיימו נסיבות המקימות לדעתה טעמים סבירים לסירוב להענקת רישיון גורף, תודיע על כך למבקש, בכתב, תוך פירוט הטעמים לסירוב.

5.4   תל"י לא תנצל לרעה את מעמדה באופן העלול לפגוע בציבור או להפחית את התחרות בעסקים בינה לבין המיוצגים בה, בין המיוצגים לבין עצמם, או בינם לבין אחרים, או בין משתמשים לבין עצמם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, יראו ניצול מעמד לרעה בכל אחד מהמקרים הבאים:

(1)     קביעה של דמי רישיון בשיעורים בלתי הוגנים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יראו כבלתי הוגנים ובלתי סבירים דמי רישיון, בין היתר: (1) מקום בו סירבה תל"י להתאים את דמי הרישיון שהיא גובה ממשתמש בהתאם להפחתת חלק של היצירות המנוהלות על-ידי תל"י שנעשה בהן שימוש מתוך כלל היצירות שנעשה בהן שימוש; (2) מקום בו סירבה תל"י להתאים את דמי הרישיון שהיא גובה ממשתמש בהתאם לחלקן של היצירות המנוהלות על-ידי תל"י אשר לגביהן קיבל המשתמש רישיון פרטני מתוך כלל היצירות שנעשה בהן שימוש;

(2)     קביעת תנאי התקשרות שונים לעסקאות דומות אשר עשויים להעניק למשתמשים או למיוצגים מסוימים יתרון בלתי הוגן כלפי המתחרים בהם;

(3)     התניית מתן רישיון גורף בתנאים אשר מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים אינם נוגעים למתן הרישיון.

5.5   תל"י לא תסרב סירוב בלתי סביר לנהל משא ומתן עם איגוד עסקי של משתמשים לגבי תנאי הרישיון הגורף שיומלצו על-ידי האיגוד לחבריו. למען הסר ספק, אין בסעיף זה כדי לגרוע מתחולת פרק ב' לחוק.

5.6   תנאי רישיון גורף שנקבעו במשא ומתן בין תל"י לבין איגוד עסקי של משתמשים, ישמשו גם בהתקשרויותיה של תל"י עם משתמש מסוג המשתמשים המאוגדים באיגוד העסקי, גם אם הוא אינו משתייך אליו. אולם, אם תנאים שסוכמו עם איגוד עסקי מביאים בחשבון את החיסכון שנגרם לתל"י כתוצאה מפעולות האיגוד, אזי ניתן יהיה להביא בחשבון את ערכו של חסכון זה בקביעת התנאים עבור משתמש לא מאוגד.

6.       סחר ביצירות

6.1   הכללת זכויות ביצירה ברפרטואר תל"י לא תגרע מזכות המיוצג לתת רישיון פרטני או להעביר זכויותיו ביצירה לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה ובכפוף לכך שלא יהיה במתן רישיון או בהעברה כאמור כדי לגרוע מיכולתה של תל"י לנהל את הזכויות ביצירה, לרבות בדרך של הכללתן ברישיונות הגורפים שהיא מעניקה. בכפוף לאמור בתנאים אלה, תל"י והמיוצגים בה לא יתערבו, בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, בזכות המיוצג או הסוחר ביצירה לתת רישיון פרטני או להעביר זכויותיו ביצירה לאחר, לרבות בתנאי הרישיון או ההעברה כאמור, או בזכותו לגבות דמי רישיון פרטני שלא באמצעות תל"י, בין לגבי יצירה שהוכללה ברפרטואר תל"י ובין לגבי יצירה שלא הוכללה. בכלל זה, תל"י לא תקשור בין גביית דמי רישיון פרטני לבין הכללת היצירה או יצירות אחרות של המיוצג ברפרטואר של תל"י.

6.2   תל"י ומיוצגיה לא יעלו כל טענה או דרישה לתשלום כלפי סוחר ביצירה בגין שימוש על-ידי משתמש שאינו הסוחר ביצירה או בגין מתן רישיון שימוש למשתמש על-ידי הסוחר ביצירה או העברת זכויות יוצרים ביצירה על-ידי הסוחר ביצירה, בין אם קיים בין תל"י לבין המשתמש שאינו הסוחר ובין אם לאו. וזאת, מבלי לפגוע בזכויותיה של תל"י ומיוצגיה כלפי הצד השלישי, אם קיימות.

7.       נקיטה בצעדי אכיפה מול משתמשים

7.1    לעניין סעיף זה:

"דמי שימוש זמניים" - דמי רישיון זמניים או קבועים שנקבעו לתשלום על-ידי בית משפט מוסמך או בורר, בהתדיינות בין תל"י לאותו משתמש אשר קיבל דרישת תשלום מתל"י בהתאם להוראות סעיף זה.

לא נקבעו דמי רישיון בהתדיינות פרטנית כאמור יראו את דמי השימוש הזמניים כאחד מאלה, בהתאם לבחירת המשתמש:

(1)     דמי הרישיון שקבע בית משפט מוסמך למשתמש מאותו סוג, בפסק דין חלוט ושלא על דרך הפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984  (להלן חוק בתי המשפט). בהיעדר קביעה כאמור, דמי הרישיון שקבע בורר למשתמש מאותו סוג;

(2)     דמי הרישיון שנקבעו למשתמש מאותו סוג בהסכם בין תל"י ובין איגוד עסקי המייצג את אותו סוג משתמשים, בכפוף לאמור בסעיף 5.5 לעיל;

(3)     דמי הרישיון אותו שילם המשתמש לתל"י בתקופה של לא יותר משנתיים מיום הפנייה הראשונה (להלן התקופה הרלוונטית).

(4)     לא נקבעו דמי רישיון כאמור בחלופות (1)-(3) לעיל, יהא המשתמש רשאי לשלם דמי רישיון אשר נקבעו ברישיון גורף שניתן למשתמש דומה בתקופה הרלוונטית; אם אין בנמצא משתמש דומה שקיבל רישיון מתל"י בתקופה הרלוונטית, יהא המשתמש רשאי לשלם את דמי הרישיון הגורף שנקבע ברישיון שניתן למשתמש דומה על-ידי תל"י בתקופה שקדמה לתקופה האמורה.

(5)     לעניין ס"ק זה:

"דמי רישיון"- בצירוף הצמדה על פי מדד המחירים לצרכן המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"משתמש דומה"- המשתמש בעל מאפייני הפעילות הדומים והקרובים ביותר מתוך כלל המשתמשים;

"התקופה הרלוונטית"- עד שנתיים לפני יום הפנייה הראשונה.

7.2   בטרם נקיטת כל הליך משפטי תפנה תל"י למשתמש ותודיע לו מה דמי הרישיון הגורף שהיא דורשת ממנו (להלן הפנייה הראשונה). תל"י תצרף לנוסח הפנייה הראשונה העתק מנוסח זה של התנאים, תמצית של עיקר התנאים הרלוונטיים למשתמשים (להלן תמצית התנאים למשתמש) ושטר בוררות (להלן שטר הבוררות). הודעות נוספות כאמור יישלחו בחלוף 30 ימים ממועד הפנייה הראשונה (להלן הפנייה השנייה) ובחלוף 30 ימים ממועד הפנייה השנייה (להלן הפנייה השלישית; הפנייה הראשונה, השנייה והשלישית להלן ביחד שלוש הפניות).

7.3   בשלוש הפניות, תודיע תל"י למשתמש כי אם בתוך פרק הזמן הרלוונטי המשתמש לא ישלם את דמי השימוש הזמניים עבור התקופה שהחל ממועד הפנייה הראשונה, ובהיעדר הסכמה על דמי הרישיון או הסכמה אחרת, תוגש נגדו תביעה, לרבות צו מניעה זמני ופיצוי סטטוטורי, והכל בהתאם להוראות הסדר זה. תל"י תאפשר למשתמש לבחור באחד מבין חמישה או יותר בוררים שקבעה תל"י (להלן רשימת הבוררים). לא בחר המשתמש בורר מתוך רשימת הבוררים, יראוהו כאילו לא חתם על שטר הבוררות.

7.4   אם המשתמש ישלם לפני תום 30 ימים ממועד קבלת הפניה השלישית את דמי השימוש הזמניים עבור התקופה שהחל ממועד קבלת הפניה הראשונה, תהיה תל"י רשאית לתבוע דמי רישיון עבור התקופה המתחילה במועד הפניה הראשונה ובכפוף להוראות ס"ק זה כדלקמן בלבד:

(1)     לאחר קבלת דמי שימוש זמניים תהא תל"י רשאית לפנות לבית המשפט המוסמך בתביעה לקבלת סעד המתייחס להפרש שבין סכום דמי הרישיון הנדרשים על-ידה לבין דמי השימוש הזמניים אשר שולמו לה, אם קיים הפרש כאמור. כמו-כן תודיע תל"י, כי במקרה שבית המשפט ימצא כי קיים הפרש כאמור לטובת המשתמש, תשיב תל"י הפרש זה למשתמש. לא ניתן יהיה לעתור לצו מניעה זמני או לפיצויים סטטוטוריים באמצעות תל"י. תל"י תציין בתביעה, כי היא מוגשת בהתאם להוראות הסדר זה, וכי מטעם זה, ובכפוף להוראותיו, לא מתבקש במועד הגשת התביעה צו מניעה זמני ולא נתבעים פיצויים סטטוטוריים.

(2)     תל"י רשאית להודיע לבית המשפט כי בית המשפט מתבקש לקבוע את גובה דמי הרישיון הראויים למשתמש לתקופה מינימלית שמיום קבלת הפניה הראשונה ועד שלוש שנים ממתן פסק הדין. תל"י רשאית עוד להודיע לבית המשפט כי הוא מתבקש לקבוע סעד זמני של דמי שימוש זמניים לתקופה שהחל ממועד הפניה הראשונה, וכן את גובה דמי השימוש הזמניים, עד למועד ההחלטה בדבר גובה דמי הרישיון הקבועים.

(3)     אם תוגש תביעה כמפורט בס"ק זה, תודיע תל"י למשתמש ולבית המשפט, עם הגשת התביעה, על היעדר התנגדות להפעלת סעיף 79ב לחוק בתי המשפט והפניית הסכסוך להכרעת בורר אשר ייבחר מתוך רשימת הבוררים. הבורר יפעל בהתאם להוראות הדין המהותי ויהא פטור מסדרי הדין ודיני הראיות. למען הסר ספק יובהר כי המשתמש יהיה רשאי לברר את העניין שבמחלוקת בהליך שיפוטי רגיל.

7.5   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתמש אשר שילם את דמי השימוש הזמניים וחתם על שטר הבוררות, יהיה רשאי להביא את המחלוקת בדבר עצם החיוב בתשלום דמי רישיון השימוש או בדבר שיעורם, בפני בורר אשר ייבחר על-ידו מבין רשימת הבוררים. חתם המשתמש על שטר בוררות כאמור, ניתן יהיה להביא בפני הבורר את המחלוקת בדבר תביעת הפרש כאמור בסעיף 7.4 לעיל באמצעות תל"י.

7.6   אם בתוך 30 ימים ממועד הפניה השלישית לא שילם המשתמש דמי שימוש זמניים ולא הגיע לכל הסכמה אחרת עם תל"י, תהא תל"י רשאית לבקש מבית המשפט כל סעד אותו ניתן לתבוע על-פי דין בגין הפרת זכויות ביצירה, ובכלל זה גם צו מניעה זמני, האוסר על המשתמש לעשות שימוש ביצירות שברפרטואר תל"י, ולהגיש תביעה לפיצויים סטטוטוריים המתייחסת לתקופה מיום הפנייה הראשונה בלבד. בנוסף, תודיע תל"י על היעדר התנגדות לכך שבית המשפט יפנה את הסכסוך להכרעת בורר, מתוך רשימת הבוררים, כאמור בסעיף 79ב לחוק בתי המשפט, וזאת בכפוף להסכמתו של המשתמש ותוך שמירת הזכויות לעניין דרישת פיצוי סטטוטורי וצו המניעה הזמני לתקופת ההפרה. במקרה כזה, הבורר יפעל בהתאם להוראות החוק המהותי ויהא פטור מסדרי הדין והראיות.

7.7   מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתמש יהיה רשאי להביא מחלוקת בדבר תנאי הרישיון בפני בורר אשר ייבחר על-ידו מבין רשימת הבוררים אם חתם על שטר הבוררות, ובלבד שאם אין מחלוקת בדבר עצם החיוב בתשלום דמי רישיון גורף או בדבר שיעורם, ישלם המשתמש דמי הרישיון הגורף.

7.8   תל"י תודיע למשתמש ולבית המשפט או לבורר, לפי המקרה והעניין, כי בתביעות שעניינן קביעת דמי השימוש הראויים הנדרשים על-ידה היא מסכימה לשאת בנטל השכנוע ובנטל הבאת הראיות בדבר סבירות דמי רישיון השימוש הנדרשים.

7.9    אין באמור בהוראות הסדר זה, כדי לשלול מהמשתמש כל זכות או להגבילו או להטיל עליו נטל כלשהו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין בהוראות תנאים אלה, כדי למנוע ממשתמש, או כדי להגביל אותו בדרך כלשהי, מלכפור בחבותו כלפי תל"י, להתנגד למתן צו מניעה קבוע או זמני נגדו, להתנגד לדרישתה של תל"י לתשלום דמי רישיון, לבקש מנגנון בוררות או גישור שונה, להתגונן כנגד תביעה לפיצויים סטטוטוריים או לתבוע השבת כספים ששילם לתל"י עבור רישיון גורף או דמי שימוש זמניים בגין ההווה או העבר .

7.10            נסתיים ההליך שבין המשתמש לתל"י בהסכמה או בקביעה של בית המשפט או הבורר בדבר דמי רישיון השימוש שעל המשתמש לשלם לתל"י והתנאים לתשלומם, וכל עוד לא הפר המשתמש תנאים אלה, לא ינקטו באמצעות תל"י הליכים אחרים כלפי המשתמש שעניינם תנאי השימוש שנקבעו על-ידי בית המשפט או הבורר ולמשך אותה תקופה בלבד.

הפר המשתמש החלטה של בית המשפט או הבורר, לפי העניין, בדבר תנאי השימוש שנקבעו על-ידו, ניתן יהיה לבקש באמצעות תל"י צו מניעה זמני, האוסר על המשתמש לעשות שימוש ביצירות ברפרטואר תל"י או להגיש תביעה לפיצויים סטטוטוריים שתתייחס לתקופה שראשיתה ביום בו החל המשתמש להפר את החלטת בית המשפט או הבורר ואליה בלבד.

7.11            לא תהיה התנגדות באמצעות תל"י לצירופו של איגוד עסקי, שהחברים בו הם משתמשים מסוגו של המשתמש אשר הינו צד להליך, לכל הליך בפני בית המשפט או הבורר, לפי המקרה והעניין, אם ביקש זאת המשתמש. ניתן פסק דין בהליך שאיגוד עסקי של משתמשים היה צד לו, ונקבעו בו תנאי רישיון או דמי רישיון שישלם משתמש, ישמשו התנאים או דמי הרישיון שנקבעו אמת מידה לכאורה גם לגבי יתר המשתמשים מאותו סוג, בכפוף לאמור בסעיף 5.5 לעיל.

7.12            למען הסר ספק יובהר כי התנאים לעיל חלים הן על התקשרות ראשונה בין תל"י לבין משתמש, הן על חידוש רישיון שפג תוקפו והן על התקשרות בין תל"י לבין משתמש משנסתיים הליך משפטי ביניהם.

7.13            מיוצג בתל"י לא יגיש תביעה שלא באמצעות תל"י כנגד משתמש בגין הפרת הזכויות ביצירה החל ממועד הכללת היצירה ברפרטואר תל"י ועד למועד כניסת הודעת החרגה לתוקף, אם ניתנה, אלא אם המשתמש לא קיבל ואינו מבקש לקבל רישיון מתל"י לפי סעיף 5 לעיל ותל"י הודיעה למיוצג בכתב על כוונתה שלא לנקוט בהליכי אכיפה בהתאם לסעיף זה.

8.       הנהלת תל"י ושקיפות

8.1   לפחות שליש מהחברים בדירקטוריון תל"י יהיו דירקטורים חיצוניים כמשמעותם בסימן ה' בפרק הראשון שבחלק שישי של חוק החברות, התשנ"ט- 1999, והוראות סימן זה יחולו, בשינויים המחויבים, על תל"י.

8.2   דירקטוריון תל"י ימנה מבקר פנימי, בהתאם להוראות סעיף 345ט לחוק החברות, ויחולו כל הוראות חוק החברות, בשינויים המחויבים, על תל"י.

8.3   אחת לשנה תל"י תפרסם באתר האינטרנט שלה דו"ח שקיפות פומבי שנתי אשר יכלול את המידע כדלקמן:

(1)     תיאור של המבנה המשפטי והארגוני של תל"י;

(2)     דיווח על הפעולות העיקריות בשנה הרלוונטית;

(3)     מידע על הכנסות תל"י, בחלוקה בין משתמשים העושים שימוש של ביצוע פומבי בלבד לבין משתמשי אחרים;

(4)     סך עלויות תל"י;

(5)     סך הכספים שנגבו מחברים או מיוצגים, לרבות בדרך של ניכוי מהכנסות.

8.4   אחת לשנה, תל"י תערוך דו"ח שקיפות פנימי שנתי, אשר יועמד לרשות כל חבר או מיוצג או מי שמבקש להיות חבר או מיוצג, בכפוף לחתימה על כתב סודיות, ואשר יכלול את המידע כדלקמן:

(1)     דו"חות כספיים;

(2)     סך התמורה ששולמה לנושאי משרה, לרבות כל טובת הנאה אחרת שניתנה להם;

(3)     סך הכנסות תל"י מהשקעות ותיאור השימוש בהכנסות כאמור;

(4)     סך עלויות תל"י, לרבות תיאור של כל עלויות התפעול ועלויות פיננסיות;

(5)     סך הכספים שיוחסו למיוצגים, וכן סך הכספים אשר שולמו בפועל, בחלוקה לפי סוג המשתמש;

(6)     תדירות חלוקת הכספים על-ידי תל"י, בחלוקה לפי סוג המשתמש;

(7)     סך הכספים שנגבו אך טרם יוחסו למיוצגים, או שיוחסו אך טרם חולקו על-ידי תל"י, בחלוקה לפי סוג המשתמש ותוך פירוט שנת הגבייה;

(8)     סך הכספים שאינם ניתנים לחלוקה, תוך תיאור השימוש שנעשה בהם.

8.5   המידע החשבונאי אשר ייכלל בדו"ח השקיפות הפומבי והפנימי יבוקר על-ידי רואה חשבון מבקר, בהתאם להוראות הפרק החמישי לחוק החברות.

9.       הוראות נוספות

9.1   למען הסר ספק, אין באמור בתנאים אלה כדי להקנות לתל"י, לחבריה, למיוצגיה או לכל אדם אחר זכויות כלשהן, לרבות זכויות יוצרים, שלא היו מוקנות להם על-פי דין מלכתחילה, וכן אין בו כדי להטיל כל חובה על מי שאינו צד להסדר זה.

9.2   בתוך 30 ימים ממועד אישורה של בקשת פטור זאת, יישלח לכל מיוצג עותק של תנאים אלה העתק תנאים אלה יימסר לכל אדם המעוניין להיות מיוצג.

9.3   תל"י תפרסם באתר האינטרנט שלה נוסח מלא של תנאים אלה.

9.4   באתר האינטרנט של תל"י יפורסמו כל ההחלטות השיפוטיות והחלטות הבורר (להלן החלטות) הנוגעות לתעריפי תל"י ותנאי הרישיונות למשתמשים, וכן כל ההחלטות הנוגעות לעניינם של משתמשים ומיוצגים בתל"י, לרבות תביעות הפרה של זכויות יוצרים וקריטריונים לחלוקת כספים למיוצגים, והכל החל מיום אישור ההסדר. כל ההחלטות יפורסמו תוך השמטת כל פרט העלול לחשוף את זהות הצד השני להליך וכן כל מידע שגילויו עלול לפגוע בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי של הצד השני או שהוא בעל ערך כלכלי עבור אותו צד שני שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו, וכן מידע הנוגע לעניינים מסחריים או מקצועיים הקשורים לעסקיו של אותו צד שני, שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי או כלכלי.

 

מיכל הלפרין

הממונה על התחרות

ירושלים, כ"ד באייר, התשע"ט

29 במאי 2019

 

 

 

 

 


[1] ה"ע 43907-08-13 תל"י חברת התמלוגים של יוצרי הקולנוע והטלוויזיה בישראל בע"מ נ' הממונה ואח' (29.5.2016) הגבלים עסקיים תיק 6309. ניתן לעיין בפסק הדין ובתנאים במרשם הבקשות לאישור הסדרים כובלים שבאתר הרשות בכתובת: http://www.antitrust.gov.il/subject/171/item/34122.aspx (להלן פסק הדין בעניין תל"י)

 [2] החלטה בדבר מתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל בין אגודת קומפוזיטורים מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל בע"מ ובעלי הזכויות החברים בה (החלטה מיום 02.11.2016). ניתן לעיין בהחלטה ובתנאים במרשם הבקשות לאישור הסדרים כובלים שבאתר הרשות בכתובת: http://www.antitrust.gov.il/files/35175/10528.pdf

ה"כ 705-07 (י-ם) הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ נ' הממונה על הגבלים עסקיים ואח' (14.02.2011). ניתן לעיין במרשם ההסדרים הכובלים שבאתר הרשות (תיק 6903), בכתובת http://www.antitrust.gov.il/subject/173/item/32685.aspx (להלן פסק הדין בעניין הפדרציה)

ה"כ 707-07 (י-ם) הפדרציה למוסיקה ישראלית וים תיכונית בע"מ נ' הממונה על הגבלים עסקיים (14.02.2011). ניתן לעיין במרשם ההסדרים הכובלים שבאתר הרשות (תיק 6904) בכתובת http://www.antitrust.gov.il/subject/173/item/32683.aspx

[3] ה"ע 1499-02-15 הפדרציה למוסיקה ישראלית וים-תיכונית בע"מ נ' הממונה (החלטה מיום 6.7.2016), ניתן לעיין בהחלטה ובתנאים במרשם ההיתרים הזמניים שבאתר הרשות בכתובת:

http://www.antitrust.gov.il/subject/172/item/34148.aspx;

ה"ע 8178-01-15 הפדרציה הישראלית לתקליטורים וקלטות בע"מ נ' הממונה (החלטה מיום 27.6.2016), ניתן לעיין בהחלטה ובתנאים במרשם ההיתרים הזמניים שבאתר הרשות בכתובת:

http://www.antitrust.gov.il/subject/172/item/34149.aspx

[4] פסק הדין בעניין תל"י, פסקה 15