רשות התחרות

קישורים מהירים

08/08/18
501560

החלטה בדבר פטור מאישור הסדר כובל להסכם בין:
מפעלי ים המלח בע"מ
רמת נגב בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
08/08/2018

  החלטה לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988
בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל להסדר שבין

 מפעלי ים המלח בע"מ ובין רמת נגב בע"מ

 

א.    פתח דבר

מונחת בפניי בקשה למתן פטור לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן: "החוק") להסדר כובל בין מפעלי ים המלח בע"מ (להלן: "מי"ה") ובין רמת נגב אנרגיה בע"מ (להלן: "רמת נגב" וביחד: "הצדדים") בנוגע להסדר מכירת עודפי חשמל ממי"ה לרמת נגב (להלן: "ההסדר").

לאחר שבחנתי את ההסדר ואת הכבילות המצויות בו, כמו גם את השפעתם האפשרית על התחרות בשווקים הרלוונטיים, ולאחר שנועצתי בוועדה לפטורים ומיזוגים, שוכנעתי כי הכבילות שבהסדר  אינן מגבילות את התחרות בחלק ניכר של השווקים המושפעים מההסדר, כי עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה, וכי אין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו. מטעמים אלה ראוי ההסדר לפטור לפי סעיף 14 לחוק, בשל הנימוקים שיפורטו להלן.

ב.     הצדדים להסדר

מי"ה היא חברה פרטית הנמצאת בבעלותה המלאה של קבוצת כימיקלים לישראל בע"מ (להלן: "כי"ל"). מי"ה עוסקת בייצור אשלג ומלחים לחקלאות ולתעשיה. מי"ה פועלת להקמת תחנת כוח פרטית חדשה בחצר מפעלה שבסדום המיועדת לשימושה הפרטי ולשימוש חברות הבת של כי"ל.

כי"ל היא חברה ציבורית בבעלות החברה לישראל (45.87%), והציבור (40.27%). כי"ל עוסקת במישרין ובעקיפין בייצור אשלג ודשנים אחרים, מגנזיום וברום ותרכובותיו. החברה לישראל בע"מ מוחזקת בין השאר על ידי מר עידן עופר אשר לו אחזקות בחברות בתחום האנרגיה ובין השאר בחברת או.פי.סי רותם בע"מ הפועלת בתחום ייצור החשמל.

רמת נגב היא חברה פרטית בבעלות מלאה של אזוטק אלקטריק בע"מ המוחזקת על ידי חברת אדלטק בע"מ (57.85%) (להלן: "אדלטק") וZorlu Enerji Elektrik Uretim AS (42.15%) (להלן: "זורלו"). רמת נגב היא יצרנית חשמל פרטית המפעילה תחנת כוח בתחומי המועצה המקומית נאות חובב בהספק של כ126.4 מגה-ואט. לאדלטק וזורלו אחזקות בכמה חברות העוסקות בתחום ייצור חשמל ואספקתו.   

ג.      ההסדר

תחנת הכוח המוקמת בחצרה של מי"ה צפויה לספק את צרכי החשמל של קבוצת כי"ל ולהותיר עודפי חשמל בכמות מוגבלת שצפויה ללכת ולפחות. לצורך ניצול עודפי החשמל שייוצר בתחנת הכוח, התקשרה מי"ה עם רמת נגב בהסכם למכירת עודפי חשמל לשנתיים עם אופציה להארכות עד לשש שנים. רמת נגב תמכור את החשמל שייוצר ללקוחותיה. כמות עודפי החשמל שתימכר לרמת נגב משתנה ועומדת על לכל היותר 68 מגה ואט-שעה בתקופות השיא בשנה כאשר בכל הארכה של החוזה קיימת למי"ה אפשרות להפחתת הכמות המסופקת ב15%.

עסקינן בהסדר למכירת עודפי חשמל בכמויות הולכות ופוחתות. נוכח האמור שוכנעתי כי עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה, ומאחר שגם אין בהסדר כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו, מתקיים בהסדר האמור בסעיף 14(א)(2) לחוק.

 

ד.     השפעת ההסדר על התחרות

הסכם בו מוכרת יצרנית חשמל עודפים ליצרנית אחרת עשוי לעורר חשש כי מכירת עודפי חשמל תשפיע על מערך התמריצים של המוכרת וימנע ממנה מלהתחרות ברוכשת באספקת חשמל ללקוחות קצה. נראה כי ההסדר נשוא החלטה זו אינו מעורר חשש זה מכמה טעמים:

ראשית, כיום מי"ה וקבוצת כי"ל אינן מתחרות ברמת נגב ובעלות השליטה בה באספקת חשמל. מלבד התחנה המוקמת, ואשר מחליפה תחנה קיימת, מי"ה אינה פעילה כלל בתחומים אלה. בנוסף, כניסה לפעילות במקטע אספקת חשמל לצרכנים פרטיים מצריכה הקמת אופרציה מסחרית ותפעולית הדורשת השקעת עלויות מרובות ואיננה כדאית על רקע כמות החשמל המצומצמת מושא ההסדר. זאת ועוד, עודפי החשמל מושא ההסדר צפויים לעמוד למשך שנים מעטות בלבד. עובדה זו מקטינה עוד יותר את הכדאיות שבהשקעת עלויות לצורך כניסה למקטע אספקת החשמל לצרכני קצה על ידי מי"ה.

נוכח האמור, אין כיום תרחיש ממשי לפיו מי"ה תיכנס לתחרות במקטע אספקת החשמל ונוכח היקפו המצומצם של ההסדר במונחי זמן וכמות, מופג החשש שעצם ההסדר על מכירת עודפי הייצור ימנע ממנה כניסה עתידית כזו.

חשש נוסף שעשוי להתעורר הוא שרכישת עודפי חשמל על ידי רמת נגב ממי"ה עשויה להשפיע על ההתנהלות התחרותית של הצדדים במקטע שיווק החשמל או ייצורו. זאת, על רקע פעילותן של רמת נגב והמחזיקות בה בתחומים אלה ולנוכח האחזקות בשרשור של מר עידן עופר במי"ה וביצרנית החשמל הפרטית או.פי.סי רותם בע"מ.

בנסיבות העניין, מדובר בהסדר נקודתי למכירת עודפי חשמל ממי"ה שהיקפו קטן. לאור מאפיינים אלה של ההסדר נראה שאין הוא יוצר שולחן משותף בין יצרניות החשמל הפרטיות.

כמו כן, נוכח ההיקף המצומצם של ההסדר לא נראה שכתוצאה ממנו נוצרת תלות או זיקה בין יצרניות החשמל הפרטיות, או.פי.סי רותם בע"מ ורמת נגב. בנוסף, ההסדר נוגע לכמות עודפי חשמל שאיננה משמעותית לעומת הכמויות המיוצרות על ידי או.פי.סי רותם בע"מ ועל ידי רמת נגב והמחזיקות בה. לכן, ההסדר לא צפוי להשפיע על התנהלותן התחרותית של היצרניות במקטע ייצור החשמל. 

לאור כל האמור נראה שאין בהסדר כדי להשפיע על התנהלותם התחרותית של הצדדים לו ושל המחזיקים בהם.

נוכח האמור שוכנעתי כי ההסדר אינו מגביל את התחרות בחלק ניכר של השווקים המושפעים ממנו ועל כן מתקיים בו גם האמור בסעיף 14(א)(1) לחוק.

סוף דבר

לאחר שנועצתי עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, ראיתי לנכון להשתמש בסמכות הנתונה לי בסעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים ולהעניק את הפטור המבוקש לתקופה של שש שנים.

בהתאם לסעיף 15(א) לחוק ההגבלים העסקיים נתונה החלטתי זו לערר בפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל עליו ניתן הפטור.

 

מיכל הלפרין

הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, כ"ז באב התשע"ח

‏8 באוגוסט 2018