רשות התחרות

קישורים מהירים

06/09/18
501579

החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל בין:
The Boeing Company
KLX Inc

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
06/09/2018

 

החלטה לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל להסדר שבין The Boeing Company לבין KLX Inc.

1. פתח דבר

ביום 31.7.2018 הונחה בפניי בקשה למתן פטור לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן: "חוק ההגבלים העסקיים"), להסדר שבין The Boeing Company (להלן: "Boeing") לבין KLX Inc. (להלן: "KLX"; וביחד: "הצדדים") הנלווה לעסקת מיזוג בין הצדדים לה נתתי את אישורי ביום 6.9.2018 (להלן: "העסקה").

לאחר שבחנתי את ההסדר על כבילותיו, כמו גם את השפעתם האפשרית על התחרות בשוק הרלוונטי, ולאחר שנועצתי בוועדה לפטורים ולמיזוגים, שוכנעתי כי הכבילות שבהסדר אינן פוגעות פגיעה של ממש בתחרות בשווקים המושפעים מן ההסדר; כי עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה; וכי אין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו. מטעמים אלו מצאתי כי ההסדר ראוי לפטור לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, והכל בשל הנימוקים שיפורטו להלן.

2. ההסדר והצדדים לו

2.א. הצדדים להסדר

בואינג היא חברה ציבורית המאוגדת בארה"ב ופועלת ברחבי העולם. החברה מוחזקת ברובה (71.4%) על ידי 1,980 גופים מוסדיים שונים[1] והיתרה (28.6%) מבוזרת בין משקיעים פרטיים. החברה פועלת בתחום התעופה ובין היתר היא עוסקת בייצור מטוסי סילון מסחריים וצבאיים, מסוקים, מערכות אלקטרוניות ומערכות הגנה, טילים, לוויינים, רכבי שיגור וכן מערכות תקשורת ומידע מתקדמות. בנוסף, החברה מספקת שירותי המשך בתחום התעופה כגון אספקת חלקי חילוף, מתן שירותי תחזוקה ועוד.

KLX היא חברה ציבורית המאוגדת בארה"ב. עיקר מניות החברה (97.42%) מוחזקות על ידי 292 גופים מוסדיים שונים[2] והיתרה (2.58%) מבוזרת בין משקיעים פרטיים. החברה מספקת חלפים ושירותים כגון שירותי ניהול מלאי ושירותי תחזוקה בתחום התעופה המסחרית והצבאית. נוסף על כך, החברה פועלת בתחום שירותי האנרגיה אך פעילות זו תפוצל ממנה טרם השלמת המיזוג בין הצדדים, ותועבר לחברה חדשה שתוקם לצורך זה.

2.ב. המיזוג והכבילות

על פי עסקת המיזוג Boeing תרכוש את כלל הפעילות של KLX והחברות הבנות שלה, למעט הפעילות בתחום האנרגיה, שתועבר כאמור לחברה חדשה.

עסקת המיזוג בין הצדדים כוללת תניית אי תחרות לפיה החברה החדשה שתפעל בתחום האנרגיה מתחייבת לא להתחרות בתחומי הפעילות של חברת KLX אשר נרכשו במסגרת עסקת המיזוג, וזאת במשך חמש שנים ממועד הפיצול של עסקיה הקיימים של KLX  (להלן: "כבילת אי-התחרות").

3. עיקרו של ההסדר ונחיצות הכבילות בו

כבילת אי התחרות נחתמה אגב הסכם מיזוג בין הצדדים. נוכח כך ולאחר שמצאתי לנכון לאשר את המיזוג, מחמת שהוא אינו מעורר חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות, שוכנעתי כי הכבילות שבהסדר אין מגבילות את התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע מן ההסדר, וכן כי עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה.

באשר לנחיצות כבילת אי התחרות, הרי שזו נועדה לשמור על ערכו של העסק הנרכש במיזוג. למעשה, לו הוגבלה תקופת אי התחרות לארבע השנים, הייתה הכבילה פטורה בהתאם להוראות פטור הסוג לכבילות נלוות למיזוגים.[3] לטענת הצדדים, העמדת תקופת אי התחרות על חמש שנים נדרשת מכיוון שמדובר בעסקת מיזוג בינלאומית בהיקף משמעותי, שביצועה מורכב. על כן נזקקים הצדדים לתקופה ארוכה יותר שתספק הגנה על ערך הממכר. בנסיבות אלה, שוכנעתי כי אין בהסדר כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

 4. סוף דבר

לאחר שנועצתי בוועדה לפטורים ומיזוגים, ראיתי לנכון להשתמש בסמכות הנתונה לי בסעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים ולהעניק את הפטור המבוקש.

בהתאם לסעיף 15(א) לחוק נתונה החלטתי זו לערר בפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל עליו ניתן הפטור.

      מיכל הלפרין

                      הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, ‏כ"ז אלול תשע"ח

‏‏‏06 ספטמבר 2018


[1] להלן שמות חמשת הגופים המוסדיים הגדולים המחזיקים בחברה ושיעורי האחזקה שלהם:

Vanguard group Inc. (7.5%), Blackrock Inc. (6%), Newport trust co. (5.7%), Price T Rowe associates Inc/MD (5.5%), State street corp. (4.7%).

[2] להלן שמות חמשת הגופים המוסדיים הגדולים המחזיקים בחברה ושיעורי האחזקה שלהם:

Blackrock Inc. (14.22%), Vanguard group Inc. (8.7%), Dimensional fund advisors LP (7.2%) , State street corp. (4.6%), Goldman Sachs group Inc. (4.2%).

[3] דברי ההסבר לכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים), התשס"ט-2009 (להלן: "פטור הסוג").