רשות התחרות

קישורים מהירים

25/10/18
501589

החלטה בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל בין:
החברה הישראלית לצמיגי חקלאות בע"מ,
ראלי אביזרי תנועה בע"מ ודקה צמיגים בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
25/10/2018

החלטה לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל להסדר שבין החברה הישראלית לצמיגי חקלאות בע"מ, ראלי אביזרי תנועה בע"מ ודקה צמיגים בע"מ

1. פתח דבר

ביום 8 ביולי 2018 הונחה בפניי בקשה למתן פטור לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן: "חוק ההגבלים העסקיים"), להסדר שבין החברה הישראלית לצמיגי חקלאות בע"מ (להלן: "צמיגי חקלאות") לבין ראלי אביזרי תנועה בע"מ (להלן: "ראלי") ודקה צמיגים בע"מ (להלן: "דקה"; וביחד: "הצדדים") הנלווה לעסקת מיזוג בין הצדדים, לה נתתי את אישורי ביום 25 באוקטובר 2018 (להלן: "העסקה").

לאחר שבחנתי את ההסדר על כבילותיו, כמו גם את השפעתם האפשרית על התחרות בשוק הרלוונטי, ולאחר שנועצתי בוועדה לפטורים ולמיזוגים, שוכנעתי כי הכבילות שבהסדר אינן פוגעות פגיעה של ממש בתחרות בשווקים המושפעים מן ההסדר; כי עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה; וכי אין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו. מטעמים אלו מצאתי כי ההסדר ראוי לפטור לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, והכל בשל הנימוקים שיפורטו להלן.

2. ההסדר והצדדים לו

2.א. הצדדים להסדר

צמיגי חקלאות היא חברה פרטית בבעלותה המלאה של חברת כסלו תחבורה בע"מ (להלן: "כסלו"), אשר מוחזקת בחלקים שווים על ידי מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ (50%), ומר צביקה גרינברג (50%).

כסלו, בעצמה ובאמצעות צמיגי חקלאות, פועלת בתחום היבוא, השיווק, וההפצה של צמיגים מסוגים שונים, סוליות לצמיגים, מכונות פירוק, הרכבה ואיזון צמיגים, והחלפים. מותגי הצמיגים העיקריים שצמיגי חקלאות וכסלו מייבאות ומשווקות הם קונטיננטל ואליאנס.

ראלי ודקה (להלן ביחד: "ראלי-דקה") הן חברות פרטיות, בבעלותה המלאה של חברת ראלי ר.י.ו תנועה בע"מ, אשר מוחזקת על ידי מר יואל וייס (50.2%) ומר רוני וייס (49.8%). שתי החברות פועלות בתחום היבוא, השיווק, וההפצה של צמיגים מסוגים שונים בישראל. מותגי הצמיגים העיקריים שראלי-דקה מייבאות הם דאנלופ ויוקוהומה.

2.ב. המיזוג והכבילות

ביום 30 במאי 2018, התקשרו הצדדים בהסכם מיזוג, לפיו הצדדים יקימו חברת אחזקות (להלן: "חברת האחזקות"), אשר תקנה לצדדים אחזקה משותפת, בחלקים שווים (50% בידי ראלי-דקה ו-50% בידי צמיגי חקלאות) בפעילות העסקית המשותפת שלהם. הפעילות העסקית תתבצע באמצעות שלוש חברות בנות של חברת האחזקות (להלן: "החברות המשותפות").

ההסכם כולל תניית אי תחרות, אשר לשיטת הצדדים פטורה מכוחם של כללי פטור סוג. עניינה של החלטה זו הוא בכבילה הנלווית דווקא לחריג לתניית אי התחרות, קרי להוראה המתירה לצמיגי חקלאות (הנשלטת על ידי כסלו) להוסיף ולייבא, לשווק ולהפיץ צמיגים ממספר ספקים, אשר שמותיהם ננקבו בהסכם, באופן עצמאי (להלן: "הפעילות המותרת").

הצדדים הסכימו, כי כל עוד צמיגי חקלאות מחזיקה לפחות 50% ממניות חברת האחזקות, וכל עוד  כסלו מבצעת את הפעילות המותרת בשעה שהיא מחזיקה בצמיגי חקלאות, צמיגי חקלאות תאפשר לחברות המשותפות גישה למידע של הפעילות המותרת בתנאים שהוסכמו (להלן: "כבילת העברת המידע").

3. עיקרו של ההסדר ונחיצות הכבילות בו

כבילת העברת המידע נחתמה אגב חתימת הסכם מיזוג בין הצדדים, במסגרתו אוחדו פעילויותיהם של הצדדים, למעט, כאמור, הפעילות המותרת, אשר נותרה בידיהן של כסלו וצמיגי חקלאות. מטרת הכבילה היא ליתן לחברות המשותפות גישה למידע על אודות הפעילות המותרת. זאת, על מנת שיוכלו לפקח על הפעילות המותרת ולמנוע מכסלו להרחיב את פעילותה אל מעבר לגדרי ההסכמות בין הצדדים ולהקים תחרות נוספת לחברות המשותפות, אשר עלולה לפגוע בכדאיות עסקת המיזוג. הכבילה נועדה אם כן לייצב את שיתוף הפעולה הנמשך בין הצדדים לעסקת המיזוג, ובפרט למנוע פגיעה בתמריץ של ראלי-דקה להשקיע בקידומו. נוכח האמור, שוכנעתי כי עיקרה של הכבילה נלווית לעסקה אינו בהפחתת התחרות או במניעתה, וכי היא נחוצה למימוש עסקת המיזוג.

כאמור, המיזוג אושר על ידי ביום 25 באוקטובר 2018 מחמת שהוא אינו מעורר חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות. בנסיבות אלה, שוכנעתי גם כי כבילת העברת המידע אינה מגבילה את התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע מן ההסדר.

 4. סוף דבר

לאחר שנועצתי בוועדה לפטורים ומיזוגים, ראיתי לנכון להשתמש בסמכות הנתונה לי בסעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים ולהעניק את הפטור המבוקש.

בהתאם לסעיף 15(א) לחוק נתונה החלטתי זו לערר בפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל עליו ניתן הפטור.

 

מיכל הלפרין

הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, ‏‏‏ט"ז חשון, תשע"ט

‏25 אוקטובר 2018