רשות התחרות

קישורים מהירים

28/12/17
501453

עמדת הממונה על הגבלים עסקיים בעניין:
הסדרי החבירה של הבנקים לבין חברות הביטוח בקונסורציום אשראי
הסדרי החבירה של חברות הביטוח לבין עצמן בקונסורציום אשראי

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
28/12/2017

 

ירושלים, י' בטבת תשע"ח

‏28 בדצמבר 2017

 

לכבוד

מנהלי התאגידים הבנקאיים והגופים המוסדיים

 

 

                                                                                                         בדואר רשום ובפקס

 

שלום רב,

הנדון: הסדרי קונסורציום

{C}1.      {C}רשות ההגבלים העסקיים (להלן: "הרשות") פרסמה בשנים האחרונות מספר מכתבים, המתייחסים לשיתוף פעולה בין גופים פיננסיים במתן אשראי לא סחיר לגופים עסקיים (להלן: "קונסורציום אשראי"). במכתבנו האחרון, מיום 28.12.2016, הודענו כי אין בכוונת הממונה על הגבלים עסקיים (להלן: "הממונה") לאכוף את הוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן: "החוק"), על קונסורציום אשראי אשר יתקיימו לגביו תנאים מסוימים, וזאת לתקופה של שנה, שתסתיים ביום 31.12.2017 (להלן: "המכתב האחרון").

{C}2.      {C}ביום 28.5.2017, פרסמה הרשות טיוטה להערות הציבור של פטור סוג להסדרי הלוואות סינדיקציה התשע"ז-2017 (להלן: "פטור הסוג"), אשר צפוי להתפרסם בתקופה הקרובה.

{C}3.      {C}בהמשך לאמור, הריני להודיעכם על הארכת תוקף האמור במכתב האחרון בתקופה נוספת כך שאין בכוונת הממונה לאכוף את הוראות החוק על קונסורציום למתן אשראי אשר יתקיימו לגביו כלל התנאים המפורטים להלן:

הגדרות:

"בנק הפועלים"- בנק הפועלים בע"מ;

"בנק לאומי"- בנק לאומי לישראל בע"מ;

"גוף מוסדי" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981;

"הצדדים" – תאגידים בנקאיים ו/או גופים מוסדיים, ו/או גופים דומים שהתאגדו מחוץ לישראל;

"תאגיד בנקאי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 למעט, חברת שירותים משותפת;

התנאים:

{C}                א.         {C}החבירה בקונסורציום אשראי, ובכלל זה מגעים לקראת חבירה כאמור, ייעשו רק לאחר קבלת הסכמה בכתב של הלקוח, על גבי טופס נפרד;

{C}                ב.         {C}ללקוח תינתן האפשרות לשאת ולתת על תנאי מתן האשראי עם כל אחד מהצדדים החברים בקונסורציום, לרבות באמצעות אדם אחר מטעמו;

{C}                 ג.          {C}בנק הפועלים ובנק לאומי אינם חברים יחד בקונסורציום. המגבלה האמורה בסעיף זה לא תחול על הסדר קונסורציום שעניינו החזר חוב הנובע מאשראים שניתנו על ידי בנק הפועלים ועל ידי בנק לאומי, לפני יום 18.8.2002, לאותו אדם; כמו כן, המגבלה האמורה בסעיף זה לא תחול על הסדר קונסורציום שעניינו החזר חוב הנובע מאשראים שניתנו על ידי בנק הפועלים ועל ידי בנק לאומי, לפני יום 31.12.2014, לאותו אדם וככל שהסדר זה עמד בתנאים המנויים במכתב הממונה מיום 28.2.2011;{C}[1]

{C}4.       {C}אין באמור בתנאים אלה כדי למנוע מגורמים החפצים ליתן אשראי במשותף, לפנות, באם הדבר נדרש על פי החוק, להליך של אישור מבית הדין להגבלים עסקיים בהתאם לסעיף 7 לחוק, או פטור פרטני בהתאם לסעיף 14 לחוק.

{C}5.       {C}תקפו של האמור במכתבי זה הוא עד מועד כניסתו לתוקף של פטור הסוג או עד ליום 30.6.2018, על פי המוקדם.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה, ככל שאלה תידרשנה.

 

בכבוד רב ובברכה,

 

שגית חדד, עו"ד

רשות ההגבלים העסקיים

 

 


{C}[1]{C} מכתב הממונה על הגבלים עסקיים בעניין הסדרי קונסורציום מיום 28.2.2011 הגבלים עסקיים 5001758, הזמין בכתובת: http://www.antitrust.gov.il/files/10795/Cons.pdf