רשות התחרות

קישורים מהירים

22/04/99
3003255

מתן תוקף לצו בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
קייקי הגושרים בע"מ
חניון מעיין שותפות מוגבלת רשומה
ארץ הקייקים (1991) כפר בלום בע"מ
טרופיקייק קייקי בית הלל בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
22/04/1999
צד א:
הממונה על ההגבלים העסקיים
צד ב:
קייקי הגושרים בע"מ, חניון מעיין - שותפות מוגבלת רשומה, ארץ הקייקים (1991) כפר בלום בע"מ, טרופיקייק קייקי בית הלל בע"מ
עו"ד צד ב:
גרנות, שטראוס, גורפיןן ושות' ; ניב זקלר
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
השלום בית שאן
מספר הליך:
ה"ע 1821/99

בבית-הדין להגבלים עסקיים                                                                  ה"ע 1821/99

בבית המשפט המחוזי בירושלים                                                             בפני אב בית-הדין

 

 

 

בעניין:              סעיף 50א' לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח1988-                  החוק

                                                                                              

וסעיף 36 לחוק בתי-דין מנהליים, התשנ"ב1992-

 

 

ובעניין:             הממונה על הגבלים עסקיים                                          

ע"י ב"כ, עו"ד מרשות ההגבלים העסקיים

מרח' כנפי נשרים 22, ירושלים 91341

טל': 02-6556111; פקס': 02-6515330                                                                              הממונה

                                                                                                           

 - נ ג ד -

 

                                                 1.  קייקי הגושרים בע"מ

                                                 2.  חניון מעיין - שותפות מוגבלת רשומה

ע"י ב"כ, עוה"ד גרנות, שטראוס, גורפיין ושות'

מרח' ז'בוטינסקי 3א' (מגדל היהלום), רמת גן, 52520

טלפון: 03-5755522; פקס: 03-5755527

 

3. ארץ הקייקים (1991) כפר בלום בע"מ

4. טרופיקייק קייקי בית הלל בע"מ

ע"י ב"כ, עו"ד ניב זקלר

                         מדרך פתח תקווה 48 (בניין אמות ביטוח), תל אביב, 66184

                         טלפון: 03-6881313; פקס: 03-6885020                                       המשיבות

 

 

 

החלטה

 

אני נותן להסכמה נשוא הבקשה תוקף של החלטה.

 

 

צו לפי סעיף 50א' לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988

 

1.              הגדרות

בצו זה -

"קייקי הגושרים" - קייקי הגושרים בע"מ;

"חניון מעיין" - חניון מעיין - שותפות מוגבלת רשומה;

"ארץ הקייקים" - ארץ הקייקים (1991) כפר בלום בע"מ;

"טרופיקייק" - טרופיקייק קייקי בית הלל בע"מ;

"חברות ממוזגות" - חברה שתוקם כתוצאה ממיזוג אפשרי בין ארץ הקייקים וטרופיקייק ו/או חברה שתוקם כתוצאה ממיזוג אפשרי בין קייקי הגושרים וחניון מעיין;

"האתרים" - אחד או יותר מאלה: קייקי הגושרים, חניון מעיין, ארץ הקייקים, טרופיקייק, החברות הממוזגות וכל הבא במקומם;

"מצב חירום" - כל מצב בו נשקפת סכנה ממשית לבריאותו, לגופו או לחייו של אדם, או מצב בו קיימת סבירות ממשית לקיומה של סכנה כאמור;

"הסדר" - לרבות הסכם, חוזה, זיכרון דברים, הבנה, תכנון, תוכנית, תיאום ו/או כל דרך אחרת של הסכמה, בין בכתב ובין שאינם בכתב;

"החוק" - חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988;

"הממונה" - הממונה על הגבלים עסקיים;

"בית הדין" - בית הדין להגבלים עסקיים;

"הצו" - צו כאמור בסעיף 50א' לחוק;

 

2.              האיסורים

1.                     לא יהיה אתר צד לכל הסדר או פעילות משותפת עם אתר אחר או עם כל מי שעוסק בפעילויות המוגדרות בסעיף 6.2, אלא אם אושרו בהתאם לחוק או הופטרו על ידי הממונה מהחובה לקבל את אישור בית הדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יתקיים בין אתרים כל תיאום או יידוע לגבי קביעת מחירים, ולא תתקיימנה כל התייעצויות בקשר לכך.

2.                     האמור בסעיף זה לא יתפרש כמטיל איסור על מיזוג קבוע של פעילותם של טרופיקייק וארץ הקייקים ו/או של קייקי הגושרים וחניון מעיין במסגרת חברות ממוזגות, ככל שהקמתן מאושרת על-ידי הממונה, וכל עוד הן קיימות.

3.                     כל הסדר או פעילות משותפת קיימים, שלא  אושרו או הופטרו בהתאם לחוק -  ייפסקו לאלתר.

4.                     לא יתמזגו אתרים אלא אם אושרה תחילה עסקת המיזוג על-ידי הממונה.

 

3.              חריגים

על אף האמור בסעיף 2 יהיו רשאים האתרים:

1.                     להשתמש ברשת הקשר האזורית המשותפת ליישובי המועצה האזורית הגליל        העליון;

2.                     לשתף פעולה במצבי חירום, ובלבד שהדבר דרוש באופן ישיר לפתרונם ולמניעתם. 

 

4.              שמירת סמכויות הממונה

אין צו זה בא לפגוע בכל סמכות המוקנית לממונה על פי דין, כלפי האתרים או כלפי כל אדם אחר.

 

5.              הפקדת ערובה לקיום הוראות הצו

האתרים ימציאו לבית הדין כתב ערובה חתום על-ידי המשיבות 1-4 לפיו הם מתחייבים באופן בלתי חוזר, כי אם תומצא למי מהם החלטה של בית-דין או בית-משפט, הקובעת כי הופרה הוראה מהוראות צו זה בידי מי מהם, ישלם המפר לקופת המדינה, בתוך 30 ימים מהמצאת ההחלטה האמורה, סכום השווה ל - 50,000 ש"ח, כאשר לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס הוא מדד חודש יולי 1998, כפי שיתפרסם ביום 14 באוגוסט 1998).

 

6.              תחולה

1.                     מבלי לגרוע מהוראות סעיף 48 לחוק, יחולו הוראות צו זה על האתרים, על מי שהינו או יהיה בעל מניות, שותף או בעל כוח הצבעה בהם לפי העניין, על מנהליהם וכן על כל מנהל פעיל, עובד או שלוח, ככל שתחום אחריותו נוגע לעניינים עליהם חלות הוראות צו זה.

 

2.                     צו זה יחול על כלל פעילות האתרים בתחום הנופש הפעיל, לרבות: שייט בקייקים, שייט באבובים, שייט בסירות גומי, שייט בקטרפט, רפטינג או שייט בכל צורה אחרת.

 

3.                     מבלי לגרוע מן האמור בס"ק 6.1 לעיל, מתחייבים האתרים כי בכל מקרה של שינוי בבעלות במי מהם, תיכלל בהסכם שינוי הבעלות תניה, לפיה מקבלים על עצמם הבעלים החדשים כי הוראות צו זה יחולו גם עליהם.

במקרה של החלפת מי מהאתרים באדם אחר (לרבות תאגיד), יקבל על עצמו אותו אדם את הוראות הצו ושינוי כאמור ידווח לממונה 60 יום מראש טרם ביצועו.

 

7.              שונות

האתרים ימציאו לבית הדין ולממונה בתוך 30 ימים מיום מתן הצו, הודעה מגובה בתצהירים של מנהליהם, בדבר הפסקת כל הפעולות וההסדרים המתוארים בסעיף 2.

 

8.                  צו זה יובא בפני הממונה לצורך עיון ובחינה מחודשים בתום 5 שנים מיום כניסתו לתוקף.

 

 

התחייבות בעלי השליטה והשותפים

 

אנו, בעלי השליטה ו/או השותפים בקייקי הגושרים בע"מ, חניון מעיין - שותפות מוגבלת רשומה, ארץ הקייקים (1991) כפר בלום בע"מ וטרופיקייק קייקי בית הלל בע"מ, מאשרים בזה כי קראנו את כל הוראות צו זה, כי הוראותיו הובנו על ידינו, כי ננהג באופן המתחייב מהוראות אלה וכי נורה לכל מי מטעמנו, לרבות כל תאגיד קשור בנו, שעיסוקו בפעילות המוגדרת בסעיף 6.2, לנהוג באופן התואם את הוראות הצו.

 

 

 

קייקי הגושרים בע"מ:

 

 

 

 

 

 

קיבוץ הגושרים - אגודה שיתופית בע"מ

 

אבי ברק

 

 

 

 

 

 

 

 

ישע כהן

 

 

חניון מעיין וקיבוץ מעיין ברוך - אגודה שיתופית בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ארץ הקייקים (1991) כפר בלום בע"מ

 

קיבוץ כפר בלום - אגודה שיתופית בע"מ:

 

גלקון (גליל קונטרול) כפר בלום (1982) בע"מ

 

בעלי המניות של טרופיקייק קייקי בית הלל בע"מ:

 

 

 

 

 

 

ישראל בנימין

 

 

גיא ירמק

 

 

 

יעקב ירמק

 

             

           

 

 

כתב ערובה מטעם המשיבות

 

אנו החתומים מטה, קייקי הגושרים בע"מ, חניון מעיין - שותפות מוגבלת רשומה, ארץ הקייקים (1991) כפר בלום בע"מ, טרופיקייק קייקי בית הלל בע"מ (להלן - "האתרים"), מתחייבים בזה באופן בלתי חוזר כדלקמן:

 

בתוך 30 ימים מיום שתומצא למי מאתנו החלטה של בית-דין או בית-משפט, הקובעת כי הפר הוראה מהוראות הצו המצ"ב, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהתחייבותנו זו ומסומן באות א', ישלם אותו אתר למדינת ישראל סכום השווה ל - 50,000 ש"ח, כאשר לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן (מדד הבסיס הוא מדד חודש יולי 1998, כפי שיתפרסם ביום 14 באוגוסט 1998). 

 

ידוע לנו כי אין בתשלום זה כדי לגרוע מכל סמכות לנקוט נגדנו בהליכים אחרים בשל ההתנהגות המהווה הפרה של הצו, ושנעשתה לאחר כניסתו לתוקף.

 

התחייבותנו זו הנה אוטונומית ובלתי הדירה. התחייבותנו זו תחול על כל אדם (לרבות תאגיד) שיבוא במקומנו לעניין הפעלת אתר המופעל על ידינו עובר לחתימת כתב זה, לעניין הפרת הצו על ידי אותו אדם.

כל אחד מאתנו מתחייב כי יגרום לחתימת כל מי שיבוא במקומו (לעניין הפעלת אתר) על כתב ערובה זהה אשר יופקד בתיק בית המשפט והעתק הימנו יופקד אצל הממונה על הגבלים עסקיים.

 

 

 

 

קייקי הגושרים בע"מ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חניון מעיין - שותפות מוגבלת רשומה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ארץ הקייקים (1991) כפר בלום בע"מ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טרופיקייק קייקי בית הלל בע"מ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אישור

 

1.    אני מאשר כי ה"ה                 ו                הם מורשי החתימה מטעם קייקי הגושרים בע"מ, כי החתימות שבראש גליון זה הן חתימותיהם, וכי הם מוסמכים, בהתאם לתקנון החברה והחלטותיה, לחתום על כתב ערבות זה.

 

 

תאריך

 

תמיר פורר, עו"ד

 

 

2.    אני מאשר כי ה"ה                 ו                   הם מורשי החתימה מטעם חניון מעיין - שותפות מוגבלת רשומה, כי החתימות שבראש גליון זה הן חתימותיהם, וכי הם מוסמכים, בהתאם לתקנון השותפות והחלטותיה, לחתום על כתב ערבות זה.

 

 

תאריך

 

ד"ר צבי טמיר, עו"ד

 

 

3.    אני מאשר כי ה"ה                 ו                    הם מורשי החתימה מטעם ארץ הקייקים (1991) כפר בלום בע"מ, כי החתימות שבראש גליון זה הן חתימותיהם, וכי הם מוסמכים, בהתאם לתקנון החברה והחלטותיה, לחתום על כתב ערבות זה.

 

4.    אני מאשר כי ה"ה                 ו                    הם מורשי החתימה מטעם טרופיקייק קייקי בית הלל בע"מ, כי החתימות שבראש גליון זה הן חתימותיהם, וכי הם מוסמכים, בהתאם לתקנון החברה והחלטותיה, לחתום על כתב ערבות זה.

 

 

תאריך

 

ניב זקלר, עו"ד

 

 

ו' אייר, תשנ"ט (22/4/99)