רשות התחרות

קישורים מהירים

20/11/03
5000954

מתן תוקף לצו בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ
עוף העמק אגודה חקלאית שיתופית בע"מ
עוף גליל בע"מ
מילועוף ושות'
עוף טוב (שאן) בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
20/11/2003
צד א:
הממונה על ההגבלים העסקיים
צד ב:
תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ; עוף העמק אגודה חקלאית שיתופית בע"מ; עוף גליל בע"מ; מילועוף ושות'; עוף טוב (שאן) בע"מ
עו"ד צד ב:
דוד תדמור; טל אייל בוגר
שופטים:
מיכאלה שידלובסקי-אור
מספר הליך:
בקשה 8009/03 ה"ע 8009/03

בבית הדין להגבלים עסקיים                                                                                  בקשה 8009/03

בבית המשפט המחוזי בירושלים                                        בפני כב' השופטת שידלובסקי - אור   

בעניין:                  סעיף 50 א' לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988

ובעניין:                 הממונה על ההגבלים העסקיים

ע"י ב"כ, עו"ד מרשות ההגבלים העסקיים

מרח' כנפי נשרים 22, ירושלים

טל': 6556111-02 פקס': 6515329-02

הממונה

-נגד -

1.                     תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ, 5-000074-57

על ידי באי כחה, כספי ושות', עו"ד ונוטריונים

מרח' יעבץ 33, תל-אביב 65258

טל: 7961000-03; פקס: 7961001-03;

תנובה

2.                     עוף העמק אגודה חקלאית שיתופית בע"מ, 0-001580-57

3.                     עוף הגליל בע"מ, 9-024215-51

4.                     מילועוף ושות', שותפות מוגבלת מס' 0-001006-55

5.                     עוף טוב (שאן) בע"מ, 2-036033-51

                              המשיבות 5-2 על ידי באי כחן פישר, בכר, חן ושות'

                              עו"ד ונוטריון מרח' דניאל פריש 3, תל אביב 64731

טלפון: 6944111-03, פקס 6091116-03

המשחטות

 

בקשה למתן פסק דין (בהסכמה)

הצדדים מתכבדים בזה להודיע לבית הדין הנכבד, כי הגיעו להסכמה אשר פרטיה מובאים להלן ומבקשים מבית הדין הנכבד, כי ייתן להסכמותיהם תוקף של פסק דין.

ואלה פרטי ההסכמות:

1.            תנובה והמשחטות (למעט עוף הגליל בע"מ) מצהירות ומתחייבות בזה, לפי העניין, להתנתק משיווק משותף של תוצרת המשחטות כדלקמן:

                  1.1.           תנובה ועוף טוב (שאן) בע"מ (להלן – "עוף טוב") מצהירות בזה ביחד ולחוד, כי תנובה אינה משווקת, אינה מפיצה ואינה מוכרת את תוצרתה של עוף טוב, ועוף טוב אינה משווקת, אינה מפיצה ואינה מוכרת את תוצרתה באמצעות תנובה.

                  1.2.           תנובה ומילועוף ושות' (להלן - "מילועוף") מצהירות בזה ביחד ולחוד, כי תנובה אינה משווקת, אינה מפיצה ואינה מוכרת את תוצרתה של מילועוף, ומילועוף אינה משווקת, אינה מפיצה ואינה מוכרת את תוצרתה באמצעות תנובה.

                  1.3.           עוף העמק אגודה חקלאית שיתופית בע"מ (להלן – "עוף העמק") ותנובה מתחייבות בזה ביחד ולחוד, כי החל מיום 1 במרץ 2004, תחדל תנובה מלשווק, להפיץ ולמכור את תוצרתה של עוף העמק ועוף העמק תחדל מלשווק, להפיץ ולמכור את תוצרתה באמצעות תנובה.

2.            החל מהמועד בו תחדלנה המשחטות המפורטות לעיל (עוף טוב, מילועוף ועוף העמק) לשווק, להפיץ ולמכור את תוצרתן באמצעות תנובה, כמפורט בסעיפים 1.1-1.3 לעיל, לא תקיימנה עוד תנובה והמשחטות המפורטות לעיל, כולן או חלקן, את ההסדרים המתוארים בסעיף 5 לבקשת הממונה למתן צו לפי סעיף 50א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988, הסדרים אשר זכו לכינוי "פורום פטם" או "פורום יום ד'".

3.            עוף הגליל בע"מ תהיה רשאית להמשיך לשווק, למכור ולהפיץ את תוצרתה באמצעות תנובה ותנובה תהיה רשאית להמשיך לשווק, למכור ולהפיץ את תוצרת עוף הגליל בע"מ בהתאם לעקרונות הקבועים בטיוטת המכתב של תנובה לעוף הגליל מיום 7 באוקטובר 2003, אשר העתק הימנו הועבר לממונה.

4.            ההסכמות שבין הצדדים הושגו מבלי שיש בכך משום הודאה או הסכמה של הצדדים זה בטענותיו של זה, ולא יתפרשו כאילו יש בהן משום הודאה או הסכמה זה בטענותיו של זה.

 

 

 

 

ניבה לבנת ברג, עו"ד

ב"כ הממונה על הגבלים עסקיים

 

 

ד"ר דוד תדמור, עו"ד

ב"כ תנובה

 

 

טל אייל בוגר, עו"ד

ב"כ המשחטות

 

 

יום ראשון, 16 בנובמבר 2003

כ"א חשון תשס"ד