רשות התחרות

קישורים מהירים

17/06/19
501660

גילוי דעת 19\1 שיתופי פעולה בין משקיעים מוסדיים שלא בתחום התחרות

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
17/06/2019

 

יד' בסיוון תשע"ט

17 ביוני 2019

 

-הודעה לעיתונות-

רשות התחרות מגדירה כללים המתירים שיתוף פעולה

בין משקיעים מוסדיים בהצבעה באסיפות כלליות

רשות התחרות פרסמה היום 17 ביוני 2019 את גילוי דעת 1/19 בעניין שיתופי פעולה בין משקיעים מוסדיים, המגדיר את הכללים לשיתוף פעולה בין משקיעים מוסדיים בהצבעה באסיפות כלליות. טיוטת גילוי הדעת פורסמה לפני כארבעה חודשים להערות הציבור ובתקופה האחרונה התקיים הליך שימוע הציבורי בהשתתפות רגולטורים, ארגונים חברתיים, איגודים עסקיים, גופים מוסדיים, גורמי אקדמיה, חברות ציבוריות, גופים מוסדיים ורשויות תחרות זרות.

גילוי הדעת גובש לאחר שבמהלך השנים התקבלו ברשות התחרות פניות של משקיעים מוסדיים אשר ביקשו לשתף פעולה ביחס להצבעותיהם באסיפות כלליות אך חששו שהדבר ייחשב להסדר כובל בניגוד להוראות חוק התחרות הכלכלית. המסמך גובש בהתייעצות עם רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון, אשר ביקשו אף הן להסדיר את הנושא בגילוי דעת.

שיתופי פעולה בין משקיעים מוסדיים עשויים לשפר את יעילות הפיקוח על הנהלת התאגיד, בכך שהם מקנים לגופים המוסדיים יכולת השפעה משמעותית יותר על התנהלות התאגיד, לעומת פעולה באופן נפרד ועצמאי. הצורך בקידום שיתופי פעולה בין גופים מוסדיים בקבלת החלטות בתאגידים התגבר בשנים האחרונות נוכח תמורות המתרחשות הן בשוק ההון הישראלי והן בשוקי ההון בעולם. ועדות שונות שדנו בנושא בישראל הדגישו במסקנותיהן את היתרונות הגלומים בשיתוף פעולה כמעין זה.

גילוי הדעת נועד לתת וודאות למשקיעים המוסדיים המעוניינים לבצע שיתופי פעולה כאמור, מבלי שיצטרכו לחשוש מהפרה של הוראות חוק התחרות הכלכלית. על פי גילוי הדעת, שיתוף פעולה העומד בכל אמות המידה שלהלן לא ייחשב כהסדר כובל:

{C}1.       {C}מדובר בשיתוף פעולה נקודתי המתמקד בתאגיד קונקרטי ובעניין קונקרטי שעל הפרק.

{C}2.       {C}אין יחסי תחרות או יחסי אספקה בין פעילות התאגיד הקונקרטי לבין פעילות הגוף המוסדי;

{C}3.       {C} עמידה באמות מידה המפורטות בגילוי הדעת הנוגעות לזהות הגורמים המעורבים בשיתוף הפעולה בתוך הגופים המוסדיים ולמידע שיוחלף במסגרת שיתוף הפעולה.