רשות התחרות

קישורים מהירים

13/12/09
5001527

הממונה על הגבלים עסקיים פרסמה את נימוקיה להתנגדות למיזוג בין אקרשטיין ונתיבי נוי

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
13/12/2009
קבצים מצורפים: נימוקי ההתנגדות

כ"ו בכסלו, תש"ע

13 בדצמבר, 2009

הודעה לעיתונות

הממונה על הגבלים עסקיים פרסמה את נימוקיה להתנגדות למיזוג בין אקרשטיין ונתיבי נוי

הממונה על הגבלים עסקיים, רונית קן, פרסמה היום את נימוקיה להתנגדות למיזוג בין S.C. ACKERSTIEN RO S.R.L ונתיבי נוי בע"מ, לאחר שהודיעה לחברות על התנגדותה למיזוג ביום 22 באוקטובר 2009.

אקרשטיין, היא חברה פרטית בשליטתו המלאה של מר גיורא אקרשטיין, העוסקת בייצור מוצרי תשתיות על ותת קרקעיות. היא החברה הגדולה והמובילה בתחום מוצרי התשתית האמורים.

נתיבי נוי, היא חברה פרטית בבעלות מלאה של אשטרום תעשיות שהינה קבוצת חברות בבעלות ושליטה מלאה (100%) של קבוצת אשטרום. קבוצת אשטרום עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות קשורות בעבודות תשתית, בנייה, ייזום, הקמה וניהול של פרויקטים ומיזמי נדל"ן, וכן בייצור חומרי בניין. בין היתר, באמצעות נתיבי נוי, הקבוצה מייצרת מוצרי תשתיות על קרקעיות. ביוני 2009 נתיבי נוי סגרה את המפעל והפסיקה לייצר. עד סמוך למועד הסגירה הייתה נתיבי נוי המתחרה השלישית בגדלה בענף.

שתי החברות מתחרות זו בזו בייצור מוצרי תשתיות על-קרקעיות, לרבות בייצור אבנים משתלבות, המשמשות בעיקר רשויות מקומיות בפרויקטים של פיתוח סביבתי. במסגרת המיזוג ביקשה אקרשטיין לרכוש את נכסיה של נתיבי נוי.

בדיקת המחלקה הכלכלית של רשות ההגבלים העסקיים העלתה, כי המיזוג יביא לגריעתו של מתחרה מרכזי מבין ארבעה מתחרים עיקריים, לעליית הריכוזיות בשוק, ולהגברה משמעותית של החשש מפני השפעות מתואמות, בענף שכבר היום מאופיין בשיווי משקל על-תחרותי. עוד העלתה הבדיקה כי חשש זה אינו מופג נוכח חסמי הכניסה הקיימים לשוק, ובראשם עודף כושר הייצור הניכר המצוי בו.

בדיקת הרשות העלתה כי התחרות בשוק האבנים המשתלבות לקויה כבר היום, טרם המיזוג, וכי קיימות בו תופעות כלכליות המצביעות על שיווי משקל על-תחרותי. בעניין זה ציינה הממונה:

"כאשר קיים גידול בביקוש, עולה בהתאם גם מחיר המוצרים. יחד עם זאת, עם הקיטון בביקוש לא מתרחשת ירידה מקבילה במחיר. תופעה זו, בהתחשב במאפייני שוק האבנים המשתלבות, מצביעה על היעדר תחרותיות בשוק וסבירות גבוהה לקיומה של התנהגות מקבילה. בשוק תחרותי, נעדר השפעות מתואמות, המאופיין בעודף כושר ייצור ניכר המוחזק על ידי המתחרים, לא סביר כי עם עלייה בביקושים תתרחש במקביל עלייה במחיר. יתרה מכך, לא סביר כי בשוק תחרותי, המחיר לא ירד בתקופה בה חלה ירידה משמעותית בביקוש.

זאת ועוד, בשלהי 2007 – תחילת 2008 חלה עליית מחיר משמעותית בשוק האבנים המשתלבות, בשיעור הנע בין 20% ל-40%. יצוין, כי העלייה במחיר היתה גדולה יותר מעליית מחירי התשומות באותה העת. אף עליה זו, של השוק כולו באותה נקודת זמן, אינה יכולה להיות מוסברת כלכלית במונחי שוק תחרותי, נוכח עודף כושר הייצור הקיים בשוק כאמור לעיל".

הגרפים המצורפים ממחישים את שיווי המשקל העל-תחרותי הקיים בשוק האבנים המשתלבות. בגרף א' ניתן להבחין כי מחירי האבנים המשתלבות של ארבע המתחרות בשוק נעים באופן מתואם, לרבות בעליית המחירים המשמעותית שהתרחשה בסוף 2007 – תחילת 2008. גרף ב' ממחיש כי עליית המחירים המקבילה אינה מוסברת על ידי השינוי בעלויות הייצור (ככלל, אין התאמה בין השינויים בעלויות הייצור לשינויים במחירים, ובפרט ניכרת היפרדות במגמת המחירים מול מגמת העלויות החל מסוף 2007).

הצדדים למיזוג טענו בפני הממונה כי הניתוח התחרותי שנערך אינו רלוונטי היות שנתיבי נוי החליטה לסגור את המפעל ולהפסיק את פעילותה עוד בטרם עסקת המיזוג. הממונה דחתה טענה זו בקובעה, בין היתר, כי:

"לא די בראיות שהביאו הצדדים על מנת לבסס את הטענה לפיה נתיבי נוי היתה מפסיקה את פעילותה אף אלמלא המיזוג. אמנם, הצדדים הציגו את החלטת מועצת המנהלים של אשטרום לסגור את נתיבי נוי עוד טרם עסקת המיזוג, ואולם התנהלות הצדדים והסכם המיזוג עצמו מצביעים מפורשות על כך שהפסקת פעילותה של נתיבי נוי נעשתה בקשר ישיר עם העסקה מול אקרשטיין...

על פניו ניכר כי הנתיב בו בחרה נתיבי נוי, מכירת כושר הייצור שלה למתחרתה הגדולה והמשמעותית ביותר בשוק האבנים המשתלבות, הוא הפוגעני ביותר בראי התחרות...

כעניין שבמדיניות, לא ניתן לקבל את טענת הצדדים לפיה הניתוח התחרותי אינו רלוונטי היות שנתיבי נוי החליטה עצמאית להפסיק את פעילותה. שאם לא כן, יש בכך לעודד "הנדסת" עסקאות מיזוג, באופן שיאפשר לצדדים למלט אותן מפני ניתוח תחרותי מלא."

מטעמים אלה ויתר הנימוקים שבהחלטה, החליטה הממונה להתנגד למיזוג בין אקרשטיין לנתיבי נוי.


גרף א'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גרף ב'