רשות התחרות

קישורים מהירים

22/12/09
5001532

פורסמו הנחיות רשות ההגבלים העסקיים למיזוגים אופקיים

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
22/12/2009

ה' בטבת, תש"ע

22 בדצמבר, 2009

הודעה לעיתונות

פורסמו הנחיות רשות ההגבלים העסקיים למיזוגים אופקיים

הממונה על הגבלים עסקיים, רונית קן, פרסמה היום, ‏22 דצמבר 2009, נוסח טיוטת הנחיות מיזוגים אופקיים (Horizontal Merger Guidelines) להערות הציבור. הנחיות אלו נסמכות על עקרונות הניתוח התחרותי המשמשים את הרשות, כפי שבאו לידי ביטוי בהחלטות הממונה ופסיקת בתי המשפט. מסמך ההנחיות מתאר באופן סדור את שיטת הניתוח המשמשת את הממונה בבחינת ההשפעות על התחרות של מיזוגים אופקיים, כלומר מיזוגים בין חברות הפועלות באותו מקטע של שרשרת ייצורו או הפצתו של מוצר ומתחרות זו בזו באספקתו.

הנחיות אלו מצטרפות לשורה ארוכה של גילויי דעת ומסמכי מדיניות המגבירים את מידת השקיפות של פעילות רשות ההגבלים העסקיים, ואת מכלול השיקולים שמנחה את הממונה טרם קבלת החלטה. עיקרי המסמך יוצגו השבוע בכנס רשות ההגבלים העסקיים על ידי הכלכלן הראשי, ד"ר שלומי פריזט.

הפיקוח על מיזוגים בישראל נעשה בכפוף להוראות חוק ההגבלים העסקיים הקובע תנאים לקבלת אישור מהממונה על הגבלים עסקיים למיזוגי חברות. החוק קוצב את משך בדיקת המיזוג על ידי הממונה לתקופה של 30 יום וקובע כי על הממונה להתנגד למיזוג או להתנותו בתנאים אם קיים חשש סביר שכתוצאה מהמיזוג תפגע משמעותית התחרות באותו ענף או ייפגע הציבור. בהתאם, נדרשת הממונה לבחון האם מיזוג נתון צפוי ליצור כוח שוק, להגבירו, לשמרו או להקל על הפעלתו, וזאת בהתחשב במכלול תנאי התחרות בשוק הרלוונטי. הניתוח התחרותי כולל בחינת היווצרותו של כוח שוק חד-צדדי הבא לידי ביטוי במיזוג למונופול או ביצירת כוח שוק הנובע מתיאום כתוצאה מהמיזוג.

החלטות הממונה לגבי בקשות מיזוג מתקבלות לאחר התייעצות בוועדה לפטורים ומיזוגים, והן ניתנות לערר בפני בית הדין להגבלים עסקיים.

טיוטת מסמך ההנחיות, המפורסמת באתר האינטרנט WWW.ANTITRUST.GOV.IL, מבהירה את הקווים המנחים את רשות ההגבלים העסקיים בבואה לבחון מיזוגים אופקיים. כל אדם המעוניין להעיר ביחס לטיוטה מוזמן לעשות כן ולהעביר את התייחסותו לרשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ת.ד. 34281 ירושלים 91341, או באמצעות פקס שמספרו 02-6515330 (לידי ד"ר שלומי פריזט), עד ליום 23 ינואר 2010.