רשות התחרות

קישורים מהירים

06/03/18
501475

החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 בדבר מתן פטור מתחולת הוראות סעיפים 7(א)(3)(א) ו-7(א)(4) להסדרים בעניין מחיר מרבי לצרכן שבין נטו מלינדה סחר בע"מ לבין רשתות קמעונאיות

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
06/03/2018

החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 בדבר מתן פטור מתחולת הוראות סעיפים 7(א)(3)(א) ו-7(א)(4) להסדרים בעניין מחיר מרבי לצרכן שבין נטו מלינדה סחר בע"מ לבין רשתות קמעונאיות

1.      פתח דבר

בפניי בקשה למתן פטור לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 (להלן: "חוק המזון") מתחולת הוראות סעיף 7(א)(3)(א) ו-7(א)(4) לחוק המזון לכבילה בדבר קביעת מחיר מרבי לצרכן בהסדרים שנחתמו בין נטו מלינדה סחר בע"מ (להלן: "נטו") לבין סטופ מרקט בע"מ וקואופ ישראל - רשת סופרמרקטים בע"מ (להלן ביחד: "הקמעונאים").

במסגרת ההסדרים האמורים התחייבו הקמעונאים למכור חמאה שתיובא על ידי נטו בהתאם למכסה פטורה ממכס בה זכתה במסגרת הליך תחרותי שפרסם משרד הכלכלה ובמחיר לצרכן אשר אינו עולה על מחיר לצרכן שננקב בהצעה שהוגשה על ידי נטו במסגרת ההליך התחרותי.

לאחר שבחנתי את ההסדרים והפעולות בגינם נתבקש הפטור, כמו גם את השפעתם האפשרית על התחרות, שוכנעתי כי אין בהסדרים או בביצוע הפעולות נושא בקשת הפטור כדי ליצור חשש לפגיעה בתחרות. מטעמים אלו ההסדרים והפעולות ראויים לפטור לפי סעיף 7(ב) לחוק המזון.

2.      ההסדר

ביום 23.1.2018 פרסם משרד הכלכלה הליך תחרותי לחלוקת מכסות יבוא פטורות ממכס לחמאה שולחנית, במסגרתו חולקו מכסות לייבוא 1,150 טון מוצרי חמאה שולחנית (להלן בהתאמה: "ההליך התחרותי", "המוצרים").[1]

ההליך התחרותי נועד לקדם את התחרות במוצרי החמאה ולהביא למכירת המוצרים במחיר נמוך לצרכן. בהתאם לתנאי ההליך התחרותי, על המעוניין לקבל הקצאה של מכסה פטורה ממכס לייבוא המוצרים לפרט את גודל ההקצאה שהוא מעוניין לקבל ואת המחיר המרבי לצרכן של המוצרים שבכוונתו לייבא במסגרת המכסה. הזוכות בהליך התחרותי נקבעו כך שתיבחרנה ההצעות בהן מחיר המוצרים לצרכן הוא הזול ביותר.

לפי תנאי ההליך התחרותי (סעיף 7.1.4 להליך התחרותי), על המציע להתחייב למכור לפחות 80% מהמכסה בה יזכה במסגרת ההליך התחרותי וכן להתחייב כי המוצרים ימכרו לצרכן במחיר שלא יעלה על המחיר שננקב בהצעת המחיר. עוד נקבע בהליך התחרותי כי מציע שהוא אינו משווק קמעונאי נדרש להציג חוזה עם קמעונאים לפיו הם מתחייבים למכור את המוצרים לצרכן במחיר שאינו עולה על המחיר שננקב בהצעה שהוגשה על ידי המציע.

בהתאם להוראת סעיף 4.3 בהליך התחרותי, על זוכה העונה להגדרה של ספק גדול בחוק המזון להציג תוך 30 יום ממועד ההודעה על זכייתו פטור מאת הממונה על הגבלים העסקיים (להלן: "הממונה") מן האיסור הקבוע בסעיף 7(א)(3)(א) לחוק המזון בגין ההסדרים עם הקמעונאים.

3.      השפעת ההסכם על התחרות

סעיף 7(א)(3)(א) בחוק המזון אוסר על ספק גדול להכתיב, להמליץ או להתערב בכל דרך אחרת במחיר לצרכן שגובה הקמעונאי עבור מצרך שהספק הגדול מספק. סעיף 7(א)(4) לחוק המזון קובע כי קמעונאי גדול לא יהיה צד להסדר עם ספק גדול הנוגע לעניינים המנויים בסעיף 7(א)(3) לחוק המזון.[2]  

נטו הגיעה להסדרים עם הקמעונאים בעניין המחיר המרבי לצרכן (בהתאם למחיר שצוין בהצעתה בהליך התחרותי). הסדרים אלה מהווים הפרה של הוראות סעיף 7(א)(3)(א) לחוק המזון אלא אם ניתן לגביהם פטור מאת הממונה.  

החשש התחרותי העיקרי העולה מכבילת מחיר כאמור הוא כי המחיר המרבי עלול להפוך בפועל למחיר קבוע או לשמש כנקודת ייחוס לקמעונאים, באופן שיביא לעליית מחירים או שיקל על תיאום.[3] אולם, בנסיבות העניין שוכנעתי כי חשש זה מופג. המחיר המרבי נקבע במסגרת הליך תחרותי אשר ההצעות הזוכות בו הן ההצעות המתבססות על המחיר הנמוך ביותר לצרכן. כבילת המחיר המרבי לצרכן נדרשה על ידי משרד הכלכלה, כאמצעי להבטיח כי לפחות חלק מההטבה שניתנה לנטו "תגולגל" לידי הצרכן הסופי.

פטור זה ניתן על סמך המצגים העובדתיים שתוארו במסגרת בקשת הפטור ובשים לב להתחייבויות שנטו נטלה על עצמה במסגרת ההליך התחרותי.

בשולי הדברים יוער כי לעמדת הצדדים ההסדר מושא בקשת הפטור עומד בכללי קידום התחרות בענף המזון (פטור לפעולות ולהסדרים שעניינם מחיר לצרכן) (הוראת שעה), תשע"ה-2014 (להלן: "פטור הסוג") ומשכך לא נדרש פטור לפי סעיף 7(ב) לחוק המזון מאת הממונה. עם זאת, נוכח העובדה שתנאי ההליך התחרותי קובעים, כאמור, כי על 'ספק גדול' להציג פטור מאת הממונה כתנאי לקבלת המכסות, החלטתי ליתן, באופן חריג, את הפטור כמבוקש. החלטתי לעשות כן נובעת מן העובדה שההליך התחרותי התרחש בטרם נכנס התיקון האחרון לפטור הסוג (מיום 11.1.2018) לתוקף – תיקון אשר, בין היתר, פוטר הסדרי הכתבת מחיר מרבי אשר עומדים בתנאי פטור הסוג.    

4.      סוף דבר

לאור האמור, שוכנעתי כי בנסיבות העניין אין בהסדרים ובפעולות האמורות כדי ליצור חשש לפגיעה בתחרות. על כן אני רואה לנכון להשתמש בסמכות הנתונה לי לפי סעיף 7(ב) לחוק המזון, ולהעניק את הפטור המבוקש.

למען הסר ספק, פטור כאמור בהחלטתי זאת יחול גם על הסדרים זהים בין נטו לבין קמעונאים אחרים, במידה שנטו תבחר לשווק את המוצרים באמצעות קמעונאים אחרים.

תוקף הפטור הוא עד ליום 31 בדצמבר 2018.

 

  מיכל הלפרין

הממונה על הגבלים עסקיים

 

 

 

 

ירושלים, ‏י"ט אדר, תשע"ח

‏6 מרץ, 2018


[1] http://economy.gov.il/Publications/News/Documents/Quotas/Competitive_procedure_for_butter_import_2018.pdf

[2] הקמעונאים מושא פטור זה הם קמעונאים גדולים, כמשמעותם בחוק המזון, ומכאן נדרשים בקבלת פטור מאת הממונה.

[3] ראו החלטה לפי סעיף 7(ב) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 בדבר מתן פטור מתחולת הוראות סעיף 7(א)(3)(א) ו-7(א)(4) להסדרים בעניין מחיר מרבי לצרכן שבין נטו מלינדה סחר בע"מ לבין רשתות קמעונאיות (24.1.2016) הגבלים עסקיים 500931.