רשות התחרות

קישורים מהירים

11/02/19
501630

החלטה בבקשה לפתיחת חנות גדולה: שופרסל בע"מ (כרמי גת)

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
11/02/2019

החלטה
בהתאם לסעיף 17(ה) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 (להלן - "החוק") אני נותנת בזאת אישור לשופרסל בע"מ לפתיחת חנות גדולה שפרטיה להלן : 
חנות הממוקמת בשכונת כרמי גת שבקריית גת, מרכז מסחרי בחלקה 108 גוש 3089.
אישור זה ניתן על יסוד הנתונים שהוגשו לממונה בעת הבקשה, ועל יסוד הנתונים המצויים בידה בעת הזאת.

אישור זה יעמוד בתוקפו למשך 18 חודשים או עד לפתיחת החנות, לפי המוקדם.

 

מיכל הלפרין

הממונה על התחרות

 

איו באישור זה כדי לשנות או לגרוע מהוראות כל דין, לרבות החוק וחוק התחרות הכלכלית, התשמ 11 ח 1988- , או מכל
תנאי, הוראה, צו או חיוב אחר שחל בנוגע לפתיחת חנות, ואיו בו משום אישור או מתן פטור לכל פעולה על פי חוקים
אלו, זולת פתיחת חנות כאמור לעיל .