רשות התחרות

קישורים מהירים

29/08/16
501036

אישור לשופרסל בע"מ לפתיחת חנות גדולה באילת

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
29/08/2016

החלטה

 

בהתאם לסעיף 55(ג) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 (להלן - "החוק") אני נותנת בזאת אישור לשופרסל בע"מ לפתיחת חנות גדולה שפרטיה להלן:[1]

חנות הממוקמת באילת, מרכז המסחרי רזין אילת, רחוב אילות פינת התמרים חלקה 1 בגוש 40003.

אישור זה ניתן על יסוד הנתונים שהוגשו לממונה בעת הבקשה לרבות ההצהרה לפיה שופרסל בע"מ תסגור חנות המופעלת על ידה עתה באילת טרם פתיחתה של החנות שפרטיה נזכרים לעיל, ועל יסוד הנתונים המצויים בידה בעת הזאת.

אישור זה יעמוד בתוקפו למשך 12 חודשים או עד לפתיחת החנות, לפי המוקדם.

 

                                                                                                        

 

 

                                                                                                מיכל הלפרין

 

                                                                                     הממונה על הגבלים עסקיים

 

ירושלים, ‏‏‏‏‏‏כ"ה אב, תשע"ו

‏‏‏‏‏‏29 באוגוסט 2016

 

 

 


[1] אין באישור זה כדי לשנות או לגרוע מהוראות כל דין, לרבות החוק וחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, או מכל תנאי, הוראה, צו או חיוב אחר שחל בנוגע לפתיחת חנות, ואין בו משום אישור או מתן פטור לכל פעולה על פי חוקים אלו, זולת פתיחת חנות כאמור לעיל.