רשות התחרות

קישורים מהירים

14/09/16
501051

אישור ליינות ביתן בע"מ לפתיחת חנות גדולה בצור יצחק

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
14/09/2016

החלטה

 

 

בהתאם לסעיף 17(ה) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014 (להלן - "החוק") אני נותן בזאת אישור ליינות ביתן בע"מ לפתיחת חנות גדולה שפרטיה להלן:[1]

חנות הממוקמת בצור יצחק, מרכז המסחרי במגרשים 5001-5000, חלקות 58-57 בגוש 8901.

אישור זה ניתן על יסוד הנתונים שהוגשו למ"מ הממונה בעת הבקשה לרבות ההצהרה לפיה יינות ביתן בע"מ תסגור את החנות המופעלת על ידה עתה בצור יצחק עד ליום 31 במרץ 2017 במקביל לפתיחתה של החנות שפרטיה נזכרים לעיל, ועל יסוד הנתונים המצויים בידו בעת הזאת.

אישור זה יעמוד בתוקפו למשך 12 חודשים או עד לפתיחת החנות, לפי המוקדם.

 

                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                          אורי שוורץ

 

                                                                                                      מ"מ הממונה על הגבלים עסקיים

 

 

ירושלים, ‏‏‏‏‏י"א אלול תשע"ו

‏‏‏‏‏14 לספטמבר 2016

 

 

[1] אין באישור זה כדי לשנות או לגרוע מהוראות כל  דין, לרבות החוק וחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, או מכל תנאי, הוראה, צו או חיוב אחר שחל בנוגע לפתיחת חנות, ואין בו משום אישור או מתן פטור לכל פעולה על פי חוקים אלו, זולת פתיחת חנות כאמור לעיל.