רשות התחרות

קישורים מהירים

13/02/19
501631

רשות התחרות מגדירה כללים המתירים שיתוף פעולה
בין משקיעים מוסדיים בהצבעה באסיפות כלליות

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
13/02/2019

ירושלים, ‏ח' אדר תשע"ט

13 בפברואר 2019

 

הודעה לעיתונות

רשות התחרות מגדירה כללים המתירים שיתוף פעולה

בין משקיעים מוסדיים בהצבעה באסיפות כלליות

המסמך גובש בהתייעצות עם רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון,

אשר ביקשו אף הן להסדיר את הנושא בגילוי דעת

במהלך השנים התקבלו ברשות התחרות פניות של משקיעים מוסדיים אשר ביקשו לשתף פעולה ביחס להצבעותיהם באסיפות כלליות אך חששו שהדבר ייחשב להסדר כובל בניגוד להוראות חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988. נוכח צורך זה, רשות התחרות פרסמה היום ה-13 בפברואר 2019 טיוטת גילוי דעת להערות הציבור, בעניין שיתופי פעולה בין גופים מוסדיים בהליכי קבלת החלטות באסיפה הכללית של תאגיד.

שיתופי פעולה בין משקיעים מוסדיים עשויים לשפר את יעילות הפיקוח על הנהלת התאגיד, בכך שהם מקנים לגופים המוסדיים יכולת השפעה משמעותית יותר על התנהלות התאגיד, לעומת פעולה באופן נפרד ועצמאי. הצורך בקידום שיתופי פעולה בין גופים מוסדיים בקבלת החלטות בתאגידים התגבר בשנים האחרונות נוכח תמורות המתרחשות הן בשוק ההון הישראלי והן בשוקי ההון בעולם. ועדות שונות שדנו בנושא בישראל הדגישו במסקנותיהן את היתרונות הגלומים בשיתוף פעולה כמעין זה.

גילוי הדעת נועד לתת וודאות למשקיעים המוסדיים המעוניינים לבצע שיתופי פעולה כאמור, מבלי שיצטרכו לחשוש מהפרה של הוראות חוק התחרות הכלכלית. על פי גילוי הדעת, שיתוף פעולה העומד בכל אמות המידה שלהלן לא ייחשב כהסדר כובל:

·         מדובר בשיתוף פעולה נקודתי המתמקד בתאגיד קונקרטי ובעניין קונקרטי שעל הפרק;

·         אין זיקה תחרותית (אופקית או אנכית) בין פעילות התאגיד הקונקרטי לבין פעילות הגוף המוסדי;

·          עמידה באמות מידה המפורטות בטיוטת גילוי הדעת הנוגעות לזהות הגורמים המעורבים בשיתוף הפעולה בתוך הגופים המוסדיים ולמידע שיוחלף במסגרת שיתוף הפעולה.

בנוסף לטיוטת גילוי הדעת שמפורסמת עתה להערות הציבור, רשות התחרות מתכוונת לפרסם בעתיד הקרוב טיוטת גילוי דעת נוספת בעניין שיתופי פעולה בין גופים מוסדיים ביחס להסדרי חוב.

כל אדם המעוניין בכך מוזמן להעביר את הערותיו לטיוטה לרשות התחרות באמצעות פקס שמספרו 025458555 לידי עו"ד יובל דוד חננאל  או בדואר אלקטרוני לכתובת Yuvaldh@aa.gov.il עד ליום 13 באפריל 2019.