רשות התחרות

קישורים מהירים

20/02/19
501636

רשות התחרות מפרסמת נוסח מתוקן לגילוי דעת בעניין קביעת גובהם של עיצומים כספיים

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
20/02/2019

15 AdarI 5779

20 February 2019

-הודעה לעיתונות-

רשות התחרות מפרסמת נוסח מתוקן לגילוי דעת בעניין קביעת גובהם של עיצומים כספיים

 

רשות התחרות פרסמה היום (20 בפברואר 2019) לשימוע ציבורי נוסח מתוקן של גילוי דעת 1/16, העוסק בשיקולי הממונה על התחרות בקביעת גובה עיצום כספי. מאז 2012, מסמיך חוק התחרות הכלכלית את הממונה על התחרות להטיל עיצום כספי על תאגיד או יחיד שהפרו הוראות שונות של חוק התחרות הכלכלית. עד לאחרונה היתה הממונה מוסמכת להטיל עיצום של עד כמיליון ₪ על יחיד או על תאגיד שהכנסותיו אינן עולות על 10 מיליון ₪ ועיצום של 8% מהמחזור אך לא יותר מכ- 24 מיליון ₪ על תאגיד שמחזור הכנסותיו יותר מ- 10 מיליון ש"ח. ביום 1 בינואר 2019 השלימה הכנסת לחוקק  תיקון לחוק ותקרת העיצום הכספי לתאגידים שמחזור הכנסותיהם עולה על 10 מיליון ₪ שונתה ל- 100 מיליון ₪ אך לא יותר מ- 8% מהמחזור.

התיקון לגילוי הדעת שפרסמה היום רשות התחרות מעדכן את אופן חישוב גובה העיצום הכספי שיוטל על מפרים וכן את שיקולי הממונה בקביעתו, זאת בהתאם לניסיון שנצבר ברשות בשלוש השנים שחלפו מאז פרסום גילוי הדעת הקודם ועל רקע התיקון האמור לחוק התחרות הכלכלית.

טיוטת התיקון לגילוי הדעת מכילה מספר שינויים הנוגעים לאופן חישוב גובה העיצום שיוטל על תאגיד שהפר את הוראות החוק, אשר שני המרכזיים שבהם הם:

הראשון – עד היום, כאשר ביקשה הרשות להטיל עיצומים על תאגידים שמחזור מכירותיהם היה גדול (מעל 300 מיליון ₪), כך ש- 8% מהכנסותיהם היוו יותר מ- 24 מיליון ₪, נקודת המוצא לתחילת חישוב העיצומים המקסימליים הועמדה על 24 מיליון ₪ ועל בסיס נקודת מוצא זאת נשקלו הפחתות על פי מידת הפגיעה בתחרות ונשקלו נסיבותיה הפרטניות של כל הפרה (נסיבות מחמירות ומקלות כאחד).  על פי טיוטת גילוי הדעת המתוקן נקודת המוצא לתחילת חישוב העיצומים המקסימליים תועמד על 8% מהמחזור של תאגיד ועל בסיס נקודת מוצא זאת יישקלו הפחתות על פי מידת הפגיעה בתחרות ויישקלו שיקולים נוספים כמקודם. אם לאחר שקילת כל השיקולים הרלוונטיים יעמוד גובה העיצום על מעל 100 מיליון ₪ , יוגבל העיצום לתקרה הקבועה בחוק ויעמוד על 100 מיליון שקלים.

השני, התיקון לגילוי הדעת מאפשר לראשונה להחריג מחישוב העיצומים הכנסות מסוימות, שעל אף שהן כלולות במחזור המכירות של התאגיד המפר, מקורן בתחום פעילות מובחן ורחוק מההפרה. כדי ליהנות מהחרגה כאמור, התאגיד המפר נדרש להראות קיומם של מספר תנאים, שמבטיחים שההכנסות שהוחרגו לא קשורות לתחום בו בוצעה ההפרה ולא הושפעו ממנה. כך למשל, אם חברת מזון מחזיקה בפעילות של נדל"ן מניב, ונמצאו ראיות כי הפרה את חוק התחרות הכלכלית בקשר לאחת מפעילויותיה בתחום המזון, הרי שלצורך חישוב העיצומים ניתן יהיה להחריג את הכנסותיה של החברה מתחום הנדל"ן המניב.

מעבר לשינויים הנוגעים לנקודת המוצא בחישוב העיצום, התיקון לגילוי הדעת מפרט ומוסיף שיקולים המשפיעים על גובה העיצום שיוטל על נושאי משרה בתאגיד ושיקולים נוספים שישפיעו על חישוב העיצום בהתאם להפרה, כגון חומרת מעשה ההפרה במקרים מיוחדים או מידת ההתחשבות ביעוץ משפטי שניתן למפר ובאילו תנאים יהיה ראוי להתחשב בו. כמו כן מנגנון נפרד להפרות מסוג אי-מענה לדרישת נתונים של רשות התחרות ועוד.

טיוטת גילוי הדעת מפורסמת עכשיו להערות הציבור. כל אדם המעוניין בכך מוזמן להעביר את הערותיו לטיוטה לרשות התחרות באמצעות פקס שמספרו 02-5458555 (לידי עו"ד דנה טירנגל בר צור) או בדואר אלקטרוני לכתובת danat@competition.gov.il, עד ליום 1 באפריל 2019.

טיוטת גילוי הדעת תהיה בין הנושאים שיידונו בכנס השנתי של רשות התחרות שיתקיים ב- 4 במרץ 2019 באשקלון.